SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Deset principů efektivního zvládání karmy

Bodhinatha Veylanswami
z anglického originálu What is Hinduism? (4.29)
přeložil Jan Jirkovský, 2015

Před několika lety jsem byl jedním ze dvou přednášejících na přednášce v Perthu v Austrálii. Mluvil jsem o osvícení a zdůrazňoval, že to je postupný proces – prohlubování naší schopnosti prožívat Boha –, který začíná tím, že Boha vidíme jako světlo v očích každého, na koho se podíváme. Druhým přednášejícím byl významný malajský hinduistický učitel. Ten poznamenal, že mezi moderními hinduisty je často duchovní poznání předávané svámími vnímané jako staromódní, a lidé mu nepřikládají tolik váhy. Namísto tradičních učení je spousta hinduistů fascinována moderními, sekulárními semináři k sebezlepšování. Ty často přebírají původní duchovní techniky, ale obalí je do moderního hávu. Dnes se tedy na karmu podíváme moderním způsobem. To, co čtete, je program zvládání karmy navržený pro workshopový styl, a naučíme se v něm deset principů pro efektivní zvládání karmy. Vycházíme přitom z učení Satgurua Sivayi Subramuniyaswamiho (zv. gurudéva). Tímto zároveň naplňujeme třetí krok v učení se o karmě, tedy způsob použití našeho chápání karmy na náš vlastní život, abychom tak zušlechtili způsoby, jimiž konáme. Gurudéva učil: „Je jednoduché studovat zákon karmy a filozoficky jej ocenit. Abychom jej však uskutečnili a aplikovali na všechno, co se nám v životě děje, abychom pochopili fungování karmy na denní bázi, k takové dovednosti se musíme probudit.“

První princip: vzdejte se odplaty

Není nutné být nástrojem karmické reakce pro někoho jiného. Například pokud je k vám někdo nepříjemný a pociťujete nutkání to dotyčnému oplatit a být nepříjemný k němu. Pokud toto uděláte, vytvoříte tak novou karmu, které budete muset čelit v budoucnosti. Lepší je nechat zákon karmy své vlastní cestě bez zásahu, takže karmická reakce dotyčnému přijde z jiného zdroje, nejčastěji od člověka s nižší měrou sebekontroly, který se v karmických zákonech nevyzná.

Vezměme si ještě jiný příklad: klasickou zápletku westernu. Někdo zastřelí bratra hlavního hrdiny během ozbrojené loupeže, zbytek filmu je zasvěcen právě pronásledování zločince a jeho zabití jakožto aktu odplaty. Co se potom stane v životě dalším, pokračování? Za zabití v odplatě je tu každopádně karma. Možná proběhne další loupež, při níž bude zabit náš hrdina. Moudré by bylo nechat šerifa dopadnout zločince a přivést ho ke spravedlnosti. Šerif složil slib a je zplnomocněný k udržování zákona – nevytváří proto špatnou karmu tím, že zločince dopadne, i kdyby byl nucen jej přitom zastřelit.

Gurudéva řekl „Odplata je hrozivá negativní síla. Když ostatním oplácíme, vytváříme si bankovní účet plný negativní karmy, která se nám vrátí zpět v plné síle, když ji budeme nejméně čekat.“

Staré tamilské dílo Tirukkural píše: „Zapomeň na hněv vůči všem, kteří se proti tobě prohřešili, neboť hněv jen dává vzejít dalším problémům.“

Druhý princip: přijměte odpovědnost

Karma se zpravidla manifestuje skrze ostatní lidi, a je proto velmi snadné vidět někoho jiného zodpovědného za to, co se nám děje. Například když jste obětí zločince, který vás přepadne a ukradne vám cennosti, určitě jste naštvaní na takovéhoto proradného zloděje. Mystické hledisko je však takové, že za všechno, co se vám děje, jste odpovědní vy sami. Vy jste – skrze své činy z minulosti – tvůrci všech zkušeností, které prožíváte nyní. Vy jste si způsobili ztrátu; zloděj je pouze nástrojem, skrze který se vám karma vrací.

Je snadné aplikovat toto pravidlo, pokud důsledky jsou příjemné (když se nám dějí dobré věci, intuitivně cítíme, že jsme si je zasloužili), ale není tak lehké toto pravidlo aplikovat, když se nám dějí věci nepříjemné – v obou případech jsme však odpovědní naprosto stejně. V konečném důsledku tu není nikdo jiný k pochválení, než vy sami, pokud je váš život plný úspěchů, a nikdo jiný není na vině, než vy sami, pokud je váš život plný těžkostí.

Gurudéva řekl, „Dokud externalizujeme zdroj našich úspěchů a selhání, pokračujeme v koloběhu karmy – dobré i špatné. Tam venku není nikdo, kdo by to celé způsoboval. Naše činy, myšlenky a životní postoje to všechno způsobují. Svoji karmu musíme přijmout a nést ji s radostí.“

Tirukkural: „Proč by ti, kdo oslavují, když jim osud přináší dobré, měli naříkat, když jim ten samý osud přináší neštěstí?“

Třetí princip: odpouštějte

Uveďme si jako příklad dospívajícího chlapce na cestě domů ze školy. Jednoho dne jej skupina chlapců škádlí, protože je nějakým způsobem jiný, a zbijí ho. Běžnou reakcí je, že chlapec začne cítit hněv vůči těmto surovcům, a roky v sobě pěstuje zlé pocity vůči nim. To je problematické, protože ve svém podvědomí neustále rozdmýchává hněv vůči svým viníkům. Dokud jim neodpustí, celou událost ve své mysli neustále opakuje, i dlouho potom, co se tato událost reálně stala.

Gurudéva často vyprávěl příběh, v němž jeden muž zaútočil na Svámího Šivánandu a zasáhl jej do hlavy během večerního satsanguášramu v Rišikéši. Svámídžího následovníci se rozhněvali a muže přemohli. Svámí Šivánanda ale reagoval s opačnou emocí. Požádal, aby muž nebyl potrestán ani předán policii. Dalšího dne se s útočníkem setkal, dal mu lístek na vlak domů, několik duchovních knih a peníze. Svámídží řekl, „Děkuji vám, že jste byl nástrojem, který mi přinesl moji karmu zpět ke mně. Teď jsem od této karmy svobodný.“ Svámídží vůči tomuto muži nepociťoval žádný hněv.

Tirukkural: „Pokud za učiněná zranění opětujete vlídnost a zapomenete na obojí, ti, kteří vás poškodili, budou potrestáni svojí vlastní hanbou.“

Čtvrtý princip: zvažujte důsledky

Docela často vycházejí naše činy z emocionální reakce na to, co nám někdo jiný řekl či udělal. Následky takovýchto činů zpravidla nejsou jasně a důsledně promyšlené. Například pokud vás někdo urazí, vy jej také urazíte. Kdybyste toto včas reflektovali, viděli byste, že následky toho, že někoho slovně zraníte nyní, se vám vrátí a někdo jiný vás v budoucnu zraní svými slovy. Takovéto chování vytváří nekonečný cyklus, kdy jsme zraňováni a zraňujeme ostatní, a může být zastaveno pouze tím, že před svým jednáním zvážíme možné důsledky a vyvarujeme se tomu, abychom někomu zranění opláceli. Mahátma Gándhí jednou řekl „oko za oko činí celý svět slepým“. Podobně právě instinktivní odveta činí celý svět hněvivým. Princip zvážení karmických důsledků se týká i pozitivních činů. Nejmoudřejší přístup je ten, že se nenecháme vtáhnout do nejjednodušší možné reakce na věci, které se nám dějí, ale necháme si prostor pro zvážení karmických důsledků všech činů před tím, než je vykonáme.

Návyk zvažovat následky našich činů před tím, než konáme, může být vytvořen již v raném věku, kdy mohou rodiče a učitelé naučit děti postavit se čelem přirozeným a logickým důsledkům svých rozhodnutí skrze metody pozitivní disciplíny. Cenný vhled na důsledky činů nacházíme v gurudévově knize Loving Ganesha: „Sleduj své kroky, neboť tvá chůze zanechává stopy. Každá stopa je odměnou nebo kamenem úrazu. Nauč se dívat na kroky, které jsi udělal, i na kroky, které jsi ještě neudělal. To tě přivede blíže ke Mně.“

Gurudéva rozvádí čtvrtý princip: „Naše reakce na karmy při nedostatku porozumění je zdrojem nejvíce karem, které budeme zažívat v budoucnu.“

Tirukkural: „Veškeré utrpení se vrátí k tomu, kdo jej způsobil. Proto ten, kdo nechce trpět, ať nezpůsobuje bolest ostatním.“

Pátý princip: nevytvářejte negativní karmy

K dalšímu postupu ve zvládání karmy se potřebujeme vyvarovat skutků, které vytvářejí novou negativní karmu. Možná bychom všichni měli složit slib: „Slibuji, že odteď do budoucna se budu vyvarovat všech činů, které vytvářejí negativní karmy.“

Toto ve skutečnosti není tak náročné, jak to může znít. Jak můžeme vědět, zda určitý čin vytvoří negativní karmu? Spisy jako Tirukkural mohou následky určitých činů rozebírat. Můžeme se také zeptat duchovního učitele na jeho či její názor. Můžeme se zeptat našich rodičů či někoho staršího. A jakmile si to zažijeme, naše vlastní svědomí nám většinou samo o sobě bude schopné na tuto otázku odpovědět.

Gurudéva radí: „Moudré zvládání karmy začíná rozhodnutím žít radostně s tou karmou, kterou již máme, a nepřidávat k ní další. Pevné rozhodnutí žít takovým způsobem, že nebudeme vytvářet nové negativní karmy, je základem pro zbožný život, následování dharmy a vyhnutí se tomu, co je bezbožné (adharma).“

Tirukkural: „K čemu je člověku poznání, pokud jej nevede k tomu, aby předcházel bolesti ostatních, jako by to byla bolest jeho vlastní?“

Šestý princip: následujte božské vedení

Nemusíme zvládat svoji karmu zcela sami. Pomoc je k dispozici: božská pomoc. Takováto pomoc nepřichází odnikud jinud než od samotného Pána Ganéši, který vždy pomáhá opravdovým oddaným zvládat svoji karmu nejlepším možným způsobem.

Jakmile si člověk skrze pokornou službu a uctívání vytvoří osobní vztah s Ganéšou, přirozeně opustí bezbožné (adharmické) vzorce chování a bude plně ukotven ve zbožném (dharmickém) životě. Pán Ganéša může pomoci nejenom s ukotvením v dharmě, ale také s nalezením osobních dharmických vzorců pro tento život. Říká se tomu svadharma, a je to vaše přirozené zaměstnání v tomto životě, povinnosti vůči rodině, přátelům, příbuzným (živým i zesnulým), komunitě, guruovi a chrámu.

Když hledáme Jeho povolení a požehnání před každým naším počínáním, Ganéša, jakožto Pán Překážek, vede naše karmy tak, že vytváří a odstraňuje překážky v naší cestě – podobně, jako když matka sleduje dítě při hraní. Ganéša má také výjimečnou schopnost rozplétat složité situace a činit je jednoduššími. Může rozplést své oddané z jejich karmy a projasnit a pročistit tak jejich životy. Jak můžeme přivolat boží vedení, když narazíme na karmické těžkosti? Prostým opakováním Jeho jména či jeho mantry, umístěním květiny k Jeho nohám, navštěvováním Jeho chrámů pro púdžu, meditováním na Něj nebo vizualizací Jeho svaté podoby a pozváním jej mentálně, aby nám pomohl v nesnázi. On nás vyslyší.

Gurudéva komenuje svadharmu takto: „Takový život je naplněním veškerého dřívějšího úsilí, pročež odstraňuje veškeré neprospěšné činy a přidává činy prospěšné, takže další narození bude nejvelkolepější odměnou a bude přínosné celému lidstvu.“

Tirukkural: „Shromážděte se u nohou Toho, kdo je prostý touhy a odporu, a navěky žije svobodný od utrpení.“

Sedmý princip: zmírněte dřívější karmu

Jakmile jsme přestali jednat takovými způsoby, které by vytvářely novou negativní karmu, náš život se zjemní natolik, abychom se mohli soustředit na řešení karem z dřívějška, na jejich zmírnění, abychom je učinili méně drsnými, bolestnými a závažnými.

Abychom lépe pochopili princip zmírnění karem, pomůžeme si opět přirovnáním k justičnímu systému. Muž se dopustí loupežného přepadení a je odsouzen na trest deseti až dvaceti let ve vězení. Pro vzorné chování je tento trest zmírněn a dotyčný je tak propuštěn již po pěti letech. Zmírnil tak svůj trest, učinil jej díky svému dobrému chování mírnějším.

Dejme si nyní příklad zmírnění karmy. Jste odsouzeni k tomu, abyste v tomto životě přišli o nohu, protože kvůli vám přišel o nohu někdo jiný ve vašem minulém životě. Pokud jste ale v tomto životě dobrým člověkem, který pomáhá druhým, tato karma může být zmírněna a jednoho dne si například přečtete v novinách, že někdo přišel o nohu, a vy tuto událost emotivně prožijete tak, jako byste o nohu přišli vy sami. Později, když jste na výletě, zakopnete a nohu si zraníte; ovšem ne příliš závažně. Plná síla karmy byla díky vašim dobrým činům zmírněna a zjemněna.

Existuje několik způsobů, jimiž můžeme zmírnit svoji karmu:

Následování dharmy: Ctnostný život již sám o sobě pomáhá usměrňovat uvolňování karmy, zjemňuje tok karmy a minimalizuje „karmické exploze“, které by se jinak mohly stávat. Člověk se tak může negativním karmám i zcela vyhnout nebo se s nimi setká v jemnější podobě a naopak pozitivní karmy jsou zvýrazněny a dozrají v celé jejich kráse.

Karmajóga: Pomáhání ostatním, činění dobrých skutků. Skrze tyto získáme zásluhy v podobě nové pozitivní karmy, která nám může ulehčit těžkosti způsobené dřívější negativní karmou.

Bhaktijóga: Uctívání a jóga oddanosti – pokud jsou dostatečně upřímné a intenzivní – nám mohou skrze božskou přízeň přinést změnu v karmických vzorcích i z doby před mnoha životy, očistit a vyjasnit příčiny karmy staré stovky let, která v semenné podobě stále čeká na své projevení. Je potřeba zde zdůraznit míru intenzity: patnáctiminutová návštěva chrámu na cestě z práce nejspíše sama o sobě nezpůsobí výraznou transformaci vašeho života a vaše karmy.

Poutní cesty: Poutní cesta je skvělým způsobem k intenzivnímu uctívání. Během mnoha let Gurudévovi oddaní podnikli poutní cesty na mnoho míst Indie a navštívili významné chrámy v Čidámbaramu, Ráméšvaramu a v pohoří Palani. Mnoho z těchto oddaných se vrátilo zpět proměněných. Trochu se proměnil i jejich fyzický vzhled, začali se chovat jinak a zapadli do koloběhu každodenního života pozitivnějším způsobem. Jejich karma byla ovlivněna božským zásahem.

Sliby: Slib (v sanskrtu vrata) může být také způsobem intenzivního uctívání. Může se jednat o půst během dne a návštěvu chrámu každý z šesti dnů během náboženských oslav Skanda šašthi nebo jedenadvaceti dnů během Vinájaga viratam.

Pokání: Pokání (prájaščitta) je šestým způsobem zmírnění karmy. Skrze pokání se potrestáte sami a nečekáte tak na to, až se vaše karma projeví a způsobí vám utrpení v budoucnu. Nejčastějšími způsoby pokání jsou prostrace, například při cestě kolem posvátného jezera či hory, na posvátné cestě nebo okolo chrámu.

Gurudéva řekl, „Když bezchybně provádíme ranní obřady (púdža), čteme duchovní písma, jsme oddání guruovi a meditujeme, prohlubujeme tak naše hlubší stránky, a to samo o sobě zjemňuje naše karmy a prodlužuje náš život.“

Tirukkural: „Nepolevujte v konání dobrých skutků – dělejte je vší vaší silou a všemi dostupnými prostředky.“

Osmý princip: urychlení karmy

Proč čekat dvacet dalších životů k dosažení duchovní dospělosti, když jí můžeme dojít již během dvou zrození. To je myšlenka, která vyjadřuje urychlení karmy. Když začneme meditovat a praktikujeme pravidelnou denní sádhanu, nejlépe ve stejný čas každý den, naše individuální karma zesílí. Během prvních čtyř nebo pěti let našeho úsilí na duchovní cestě se setkáme s karmickými vzorci, s nimiž bychom se jinak v tomto životě ještě nesetkali, pokud bychom vědomě nepraktikovali intenzivní duchovní cvičení. Duchovně praktikující lidé během svého života vyřeší mnohem více karem než ostatní. Mohli bychom je i nazývat „profesionálními manažery karmy“.

Je zřejmé, že rodinné povinnosti neponechávají mnoho času věnovat se sádhaně. Proto jsou principy zrychlení karmy nejsnáze praktikování ve stavu zřeknutí se světského života (sannjása), tedy na cestě mnišské či ve věku 72 a více let. Stáří a důchod mohou být více než jen hraní golfu. Je to možnost zintenzivnit naše duchovní cvičení a zrychlit tak naší karmu.

Gurudéva řekl: „Skrze vědomý proces očištění, vnitřního usilování, zušlechťování a duchovního dospívání přicházejí karmy rychleji, urychluje se proces vnitřní evoluce a věci mohou být a často bývají intenzivnější. Ale nebojte se, toto je přirozené a potřebné. Tato intenzita je způsobem, jakým mysl prožívá přidané kosmické energie, které začínají protékat naší bytostí.“

Tirukkural: „Nedovolit ani jednomu dni uběhnout, aniž bychom učinili něco dobrého – to je balvan, kterým můžeme zahradit cestu k dalšímu zrození.“

Devátý princip: vyřešte snovou karmu

Ačkoli některé z našich snů jsou jen myšlenky odehrávající se v naší mysli, některé jiné sny jsou astrální zkušenosti, kdy jsme vědomě v našem astrálním těle a interagujeme s ostatními v jejich astrálních tělech. Činy na astrální rovině vytvářejí karmu, podobně jako naše činy na rovině fyzické. Toto je podklad pro hinduistický ideál, že člověk by neměl krást či ubližovat ani ve snu. Proč? Protože takovéto přečiny vytvářejí negativní karmu, která se k nám vrátí. Jsou to reálné karmy, které se mohou projevit i na fyzické rovině. Projevení ve fyzickém světě můžeme předejít, pokud máme další snové zkušenosti, v nichž podnikneme vhodné kroky, abychom vzniklé snové karmy vyřešili. Častěji nicméně řešíme snové karmy podobným způsobem, jako normální karmy, tedy tím, že za ně učiníme pokání po probuzení v bdělém stavu a pamatujeme přitom na to, že bychom měli dodržovat standardy ctnosti a dobrého chování i během spánku. Kupříkladu pokud v emotivním snu někoho vědomě zraníme, další den můžeme učinit jednoduché pokání třeba tím, že se namísto jednoho jídla budeme postit.

Gurudéva řekl, „Tyto druhy snů – kdy je člověk ve svém astrálním těle a může cítit doteky a emoce, může myslet a mluvit – nejsou snovým stavem. Jedná se o astrální zkušenosti, podobné zkušenosti smrti s tím rozdílem, že astrální tělo je při nich stále spojeno s tělem fyzickým.“

Tirukkural: „Nejvyšší princip je tento: Nikdy nikoho vědomě nezranit, a to v žádném čase a žádným způsobem.“

Desátý princip: spalování karmy

Praxí jógy můžeme spálit semena negativních karem, aniž bychom je museli prožít. Musíme najít zárodek karmy a rozpustit jej ve vnitřním světle. Dejme si analogii s ovesnými klíčky. Umístíme semínka do nádoby a udržujeme je vlhká, dokud nevzejdou. Pokud ale semínka ohřejeme na pánvi předtím, než je do nádoby umístíme, vzejít již nemohou. Podobně lze spálit karmy tím, že je vystavíme intenzivnímu vnitřnímu světlu.

Adept meditace se může zaměřit na dosud neprojevené semínko karmy a buď jej rozpustit ve vnitřním světle, nebo může reakce na své dřívější skutky vnitřně prožít. Pokud je jeho meditace úspěšná, umožní mu to odhodit zážitky a touhy, které stravují jeho mysl. Tímto se dostane za svět touhy a přeruší kolo karmy, které veškeré jeho akce svazuje s reakcemi. Takovéto zkušenosti se pak již nemusejí stát na fyzické rovině, neboť jejich síla byla již vstřebána. Spalování semínek karmy může probíhat i během spánku.

Gurudéva vysvětluje: „Je to právě zadržovaná síla saňčita karmy, kterou jógin chce vnitřně spálit ohněm kundaliní a zbavit tuto karmu v karmickém rezervoáru ánandamaja kóši, duševního těla blaženosti.“

Tirukkural: „Stejně jako mohutný oheň pece přetaví zlato k brilantnosti, tak i spalující utrpení odříkání očišťuje duši k oslnivé kráse.“

Závěr

Aplikovat pochopení karmy na události v našem denním životě je opravdová výzva, a nezáleží ani tak na tom, jak hluboké toto pochopení je. Proč je tomu tak? Do cesty se nám staví naše lidství; je to výzva pro naše ego a my reagujeme tak, abychom si zachovali svůj image; naše emoce jsou rozvířeny a my reagujeme impulzivně a bez racionální reflexe; přistupujeme s předsudky k určitým náboženským a etnickým skupinám a cítíme se proti nim „v právu“, protože to přeci nejsou „jedni z nás“.

Jak můžeme zvítězit nad těmito lidskými těžkostmi? Zušlechťováním našeho charakteru. Ušlechtilost definoval Gurudéva jako „schopnost jednat s péči“. Toho můžeme dosáhnout tím, že ovládneme hinduistická pravidla chování, deset jamnijam. Díky silnému charakteru se nám zvládání karmy stane přirozeným. Gurudéva celý proces shrnuje takto: „Oddanost přináší milost a tato milost dlouhodobě taví a rozmělňuje karmy v srdci. V čakře srdce jsou karmy v roztaveném stavu. Krční čakra rozmělnuje karmy skrze sádhanu, pravidelná duchovní cvičení. Čakra třetího oka vidí karmy minulosti, přítomnosti i budoucnosti v jednotě. A korunní čakra vstřebává a očišťuje karmy k otevření brány, dveří k brahmanu a odhaluje přímou cestu ke splynutí se Šivou.“