SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Ambikáštakam – Píseň Velké Matce

– PdT4 –
Překlad Eva Zemanová, 1997
Úryvek z knihy Písně do ticha, Nakl. Šivašakti, 1997.
přesun článku z tantrajoga.cz

Ó Déví, jež odstraňuješ bolest svých dětí.
Buď milostivá. Buď milostivá, Ó Matko světa!
Buď milostivá, královno vesmíru!
Ochraňuj nekonečné světy.
Jsi, Ó Déví, vládkyně pohybu i nehybnosti.

Jsi jedinou oporou světa.
Přijalas formu země
a v podobě vod prolínáš veškerenstvem.
Jsi Ta, jejíž moc je nezměrná.
Jsi ochránkyní věčné moci.

Jsi semenem všehomíra
a nejvyšší Iluzí.
Celý tento vesmír byl Tebou oklamán,
okouzlen, očarován.
Chceš-li, jsi zdrojem spasení člověka.

Tobě náleží všechno vědění
a ženy z celého světa bez výjimky.
Jen Tebe, Ó Matko, je vesmír plný!
Jak Tě máme uctívat?
Což nejsi nad chválou v řeči nejvyšší?

Ó Déví v podobě všehomíra,
jež udílíš blaženost a osvobození!
Když jsi uctívána,
jaká slova, byť nejjemnější,
postačí k Tvé chvále?

Ty, kdož existuješ
jako prazákladní vědomí,
jako nejvyšší inteligence v srdci všech bytostí.
Dárkyně blaženosti a osvobození,
Ó Déví, buď pozdravena!

V podobě momentů, minut a zlomků času
jsi prapříčinou proměn světa.
Jsi nejmocnější v čase jeho ničení.
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Ó Nejpříznivější Jsoucno!
Příznivé vší Příznivostí,
Ty dokončuješ úspěch všech věcí,
Dárkyně útočiště, Tříoká Bohyně,
Ó Překrásná Nárájaní, skláníme se před Tebou.
Ó věčná Moci!
Jsi silou stvoření, milosti i zániku,
jsi příbytek elementů a přece nad nimi.

Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.
Ty, která zachraňuješ z bolesti a bídy své děti,
když se přicházejí ukrýt,
Odstraňovatelko všech bolestí!
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Řídíš vzdušný vůz tažený labutěmi,
když přijímáš podobu Bráhmaní,
a rozhazuješ posvátné vody na trávu kuša.
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Kdož držíš trojzubec, měsíc a hada
a řídíš velikého buvola
v podobě Mahéšvarí,
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Následují Tě kohout a páv.
Jsi bez poskvrny, v plné zbroji,
nejmocnější silou obdařená Kaumárí.
Ó Nárájaní, Tobě patří úcta.

Držíš své veliké ozdoby v rukou,
lasturu, disk, železo a luk
v hávu manželky Višnuovy.
Buď milostivá, Ó Nárájaní.
Skláníme se před Tebou.

Držíc obávanou čakru,
na svých klech jsi pozvedla Zemi.
Ó Blahosklonná v podobě prasnice!
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.
Tys to byla ve strašlivé podobě člověko-lva.
Kdo silou vůle ovládl démony.
Kdo vysvobodil tři světy z jejich moci,
Ó Nárájaní, Tobě patří díky.

Zdobí Tě klenot plnící přání
a v rukou držíš hromoklín
ozářený tisícem Tvých očí.
Ó Matko mocného Indry,
Nárájaní, Tobě patří naše úcta.

V podobě Šivadhútí jsi
ničitelkou velkého prokletí démonů.
Tvá podoba je strašlivá a neméně Tvůj hlas.
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Při pohledu na Tvé zuby vyvstává hrůza.
Zdobíš se věncem usekaných hlav.
Jsi Čámundá, vládkyně démonů,
Ó Nárájaní, buď pozdravena.

Jsi Lakšmí, Matka poznání a míru,
víra, hojnost a oběti,
pravda věčná a neměnná,
velká noc zániku i samo nevědění.
Ó Nárájaní, skláníme se před Tebou.

Jsi vládkyně všech učení,
Sarasvatí, nejskvostnější ze všech.
Jsi záře v bělosti, mocný oheň
a nejtemnější z temnot,
pramen vší síly.
Ó Paní, buď k nám milostivá.
Ó Nárájaní, skláníme se k Tobě.
Tys v podobě všech věcí,
Vládkyně vší moci,
ochraňuj nás od příčiny strachu, Ó Déví!
Déví Durgá Jsi a Tobě patří úcta.

Tvoje tvář je krásná, zdobená třemi očima.
Chraň nás před zlobou všech bytostí.
Ó Kátjájaní!
Tobě patří díky.

Kéž Tvůj trojzubec se strašlivým plamenem
ovládne nespočetné démony
a ochrání nás od strachu.
Ó Bhadrakálí, díky Tobě.

Ať Tvůj zvonek naplní svět svým zvukem,
zničí moc nepřátel
a ostříhá nás od hříchu,
jako chůva ochraňuje svoje děti!

Meč, jenž se blyští v Tvých rukou
potřísněn krví a tukem Asurů
jakoby voněl myrtou.
Kéž je na naší straně!
Jsi Čandiká a skláníme se k Tobě.

Když jsi potěšena, ničíš všechny nemoci,
když nejsi, bereš naděje stokrát vytoužené.
Kdo utíká se k Tobě, nezná strachu ani záhuby.
Sám sobě útočištěm stane se.

Ó Matko, ukázala ses v mnoha podobách.
Kdo jiný než Ty dosáhl by smrti velkých démonů,
nepřátel spravedlnosti,
kterou chováš ve svém náručí.
Ve védách, v písmech a slovech moudrosti,
ve světle poznání kdo jiný
než Ty, pozvedá zas a znovu
tento vesmír z temné jámy sebeklamu.

Kam se poděli běsové a jedovatí hadi?
Kam utekli nepřátelé ve zbrani?
Kam se schovali horští lupiči?
Kde je oheň pralesa a oceánu?
Přebývajíc tam i tady, jsi strážkyní všech světů.

Královna všehomíra a jeho strážce,
ochránce jeho v podobě všech dění.
Jsi uctívána Nejvyššími Pány vesmíru,
neboť oni jsou odevzdáni Tobě.

Ó Déví, buď milostivá,
ochraňuj nás věčné od strachu z nepřátel.
Tak jako právě teď jsi nás
vysvobodila z moci démonů.
Kéž pominou hříchy celého světa
a všechna velká nebezpečí zmizí.

Ó Déví, jež odstraňuješ nesoulad všehomíra,
buď milostivá, vyznáváme se z lásky k Tobě.
Jsi hodna vší chvály.
Ať se splní přání obyvatel tří světů!