SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Pojetí mal (duchovních nečistot) v kašmírském šivaismu

2009
Zpracováno studijní skupinou Nétra za použití publikace:
B. N. Pandit, Specific Principles of Kashmir Śaivism, New Delhi, 1997.

V kašmírském šivaismu se nejčastěji setkáváme s výčtem tří základních druhů nečistot (mala): kárma-mala, májíja-malaánava-mala. Je povšimnutíhodné, že při povrchní znalosti indické metafyziky často myslíme, že vše je toliko o karmě, zde ovšem máme nečistoty poutající individuální bytosti rozděleny do tří kategorií a karma je jen jednou z nich. Zároveň je nutné zdůraznit, že to nemusí nutně znamenat, že kašmírská nauka objevila něco ještě vyššího, než karmu, o níž je obvykle řeč – spíše některé z prvků zahrnované obyčejně zkrátka do jednoho balíku pod pojem karma člení kašmírská metafyzika do balíčků tří.

Problematická je snaha o přiřazení nečistot k tattvám. U některých nalézáme přímou paralelu, u některých je paralela na systém 36 tattev problematičtější. Dá se říci, že zatímco 36 tattev je vlastně systémem poměrně detailně popisujícím kosmogonii, koncepce nečistot je přímo vhodná pro introspekci a vlastní jógickou praxi. Vztah mezi nečistotami je kauzální, z jedné při rozvoji univerza pramení druhá a jógin zpětně překračuje jednotlivé tyto úrovně. Jógin tedy nejprve musí překročit kárma-malu, poté májíja-malu a nakonec i ánava-malu, aby došel ke konečnému Cíli.

V procesu kosmogonie je první nečistotou ánava-mala. Způsobuje, že původně univerzální svrchované Vědomí je ztotožněno částečkou (anu) původního celku a pozbývá takto své všemohoucnosti, vševědoucnosti a úplnosti samo o sobě. Následuje májíja-mala, jež „vjem“ neúplnosti a nedokonalosti dále rozvíjí, způsobuje mnohost a rozmanitost a zároveň nutí bytosti představu, že úplnosti může dosáhnout tím, že získá, přivlastní si apod. nějaké jednotlivosti (vlastnosti, majetek, moc, síly) v rámci světa mnohosti. Toto je pak přímou příčinou karmických nečistot (kárma-mala), neboť bytost jednou vržená v touhu po jednotlivých věcech již spouští celý řetězec sousledných událostí v získávání, pozbývání, změnách atd. Zároveň je karma principem spravedlnosti a nutí bytost k odpovědnosti za své činy.

Zajímavé je, že v kašmírské nauce jsou řešeny nejen bytosti lidské, je pamatováno i na bytosti nad- a nelidské. Zjednodušeně se dá říci, že bytosti a lidé stále pod vlivem karmy jsou považovány za pašu (dosl. dobytek, tj. poutané bytosti), zatímco bytosti a nadlidé nad úrovní kárma-maly jsou v kategorii pati (pán).

Zajímavost: Na nejjemnější úrovni stvoření jsou bytosti zvané akala, tj. bytosti, které nejsou částí (kalá) systému či celku. Jsou dokonale čistými bytostmi a nemají žádné povědomí o formě či objektu ani procesu poznání, žijí v dokonalé jednotě a jsou též označování jako Šivové. Bytosti na úrovni Sadášiva tattvy jsou Mantra-mahéšvarové, na úrovni Šuddhavidji se objevují Mantréšvarové, na úrovni máji pak samotní Mantrové (čistí a nekoneční bohové; již své objekty vnímají ve smyslu, že jsou od nich samotných odlišné). Podle šivaismu je pět božských bytostí, které vyjevily šivaistické ágamy siddhům, pocházejí právě z této kategorie bytostí-Mantrů: Íšána, Tatpuruša, Sadjódžáta, Vámadéva a Aghóra.