SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Report z konference Rethinking Religion in India (III)


Zdeněk Třešňák
(katedra filozofie, FF ZČU)
Pardubice, 2011

Ve dnech 11.–14. října 2011 proběhla v prostorách Východočeského muzea (zámku Pardubice) třetí část prestižní konference Rethinking Religion in India (dále jen RRI), s podtitulem European Representation and Indian Responses. RRI je souborem pěti obsáhlých konferencí, z nich se každá zaměřuje na jiná témata týkající se západního vnímání indického náboženství a kultury (společnosti, práva), která však v mnohém tyto oblasti přesahují. První dvě části se konaly v Novém Dillí v letech 2008 a 2009 a v návaznosti na ně proběhlo několik menších konferencí: v roce 2008 například Special panels on Rethinking Religion in India v Brně nebo Special seminar: ‘Why Rethinking Religion in India?’ v Londýně. Konference je výsledkem mezinárodní spolupráce belgické Gent University, Univerzity Pardubice a dvou indických univerzit – Kuvempu a Karnataka. Jednou z předností konference je mezinárodní účast předních odborníků na témata související s jejím obsahem, tj. západní konstrukce indické kultury. Záměrně se vyhýbám označení „indologie“, jelikož tento pojem nebudí v indické akademické sféře důvěru.

Rethinking Religion in India (III)

V rámci prvního dne, po registraci a uvítání návštěvníků (na kterém byl přítomen například indický velvyslanec V. Ashok nebo rektor Univerzity Pardubice Prof. Miroslav Ludwig), byl představen hlavní panel přednášek a diskuzí s názvem Monologue or Dialogue. Účastnili se ho tři mluvčí: Prof. Arvind-Pal Singh Mandair z University of Michigan v USA, Prof. Brian Pennington z Meryville College v USA a organizátor konference Prof. S. N. Balagangadhara z Gent University v Belgii. O tématech tohoto panelu se zmiňuji v následujícím odstavci, který shrnuje základní otázky a ideje celé konference. Kromě hlavního odpoledního panelu bylo možné vyslechnout množství méně obsáhlých, ale obdobně zajímavých souhrnných seminářů a druhý a třetí den večer i shlédnout dokumenty o indických svátcích a tradičních řemeslech. Zmiňované semináře probíhaly v dopoledních hodinách a kvůli množství vystupujících, paralelně. Jednotícím prvkem seminářů bylo jejich téma – například Islamic Mysticism in European and Indian Perspective nebo Workshop: How to Teach about the Indian Traditions? –, ve kterých vždy několik mluvčí představilo své teze a připravilo půdu pro následnou diskuzi. Popisovat každé jednotlivé téma by bylo velice zdlouhavé, proto se dále zaměřím na samotný koncept konference.

Rethinking Religion in India (III)

Název RRI odpovídá obsahu jen z části. Probíraná témata se netýkala pouze náboženství (hinduismu), ale také sociálního systému, politického smýšlení a vzájemných vlivů Indie a západní společnosti. Posledně zmíněné téma bylo v podstatě páteří celé konference. Hlavním podnětem k vytvoření celého projektu bylo a je nedostatečné a mnohdy nesprávné chápání indické filozofie, společnosti a náboženství, kterého se opakovaně dopouští západní učenci. Zkoumání kulturního zázemí Indie má v evropském prostředí dlouhou tradici. Hodnocení probíhají na základě monologu evropské akademické obce, nikoliv dialogu mezi zástupci obou kulturních prostředí. Tím někdy dochází k dezinterpretacím, které deformují komplexní podstatu indické kultury. Metody západních věd dokážou jen s obtížemi poskytnout pravdivý popis složité povahy indického myšlení, mnohoznačnosti pojmů v sanskrtu nebo nesčetných návazností a paralel ve filozofii, náboženství nebo společenské sféře. Do budoucna by proto bylo žádoucí, aby se eurocentrický přístup omezil. Evropané při zkoumání cizích kultur mívají tendenci využívat jako převažující veličinu náboženství (religiozitu či spiritualitu) a promítají tak vytvořené kategorie do oblastí, které jsou neslučitelné. Příkladem budiž interpretace bráhmanů jako kněží nebo označení hinduismu za polyteismus. Hlavním cílem konference je tedy pozměnit vytvořené paradigma a dobrat se co nejpravdivějšímu pochopení indické kultury skrze dialog mezi zástupci obou kultur. Jde tedy o jakési překročení vlastního obzoru a vytvořených nových konstruktů.

Byl jsem nepříjemně překvapen nevelkou účastí. Na konferenci bylo přítomno necelých padesát návštěvníků a zhruba polovinu tvořili indičtí učenci. Z tohoto faktu je patrné, že o zásadní interakce mezi západním světem a Indií není takový zájem, jaký by bylo možné předpokládat – vzhledem k zápalu a zalíbení, i když mnohdy bohužel pouze povrchnímu, které vykazuje široká veřejnost v západních zemích vůči orientálnímu mysticismu, náboženským systémům, józe, nauce o karmě a reinkarnaci apod. Kdyby byl zájem veřejnosti i akademických pracovníků větší, a neomezoval se pouze na zainteresované religionisty a teology, možná by mnoho západních akademiků nezačínalo přednášky týkající se filozofie slovy: „Pokud mluvíme o filozofii, máme na mysli evropskou tradici, protože nic jako indická nebo čínská filozofie neexistuje. Jsou to společensko-kulturně-náboženské soubory pouček.“ Podobně znějící teze jsem v ČR slyšel několikrát. Není to úplný nesmysl, pravda je však mnohem složitější. Na druhou stranu je nutné podotknout, že indičtí myslitelé, a nejen oni, často vykazují velkou míru nacionalismu a přesvědčení o velmi vysoké úrovní vlastního vědění.

Rethinking Religion in India (III)

Konferenci RRI hodnotím jako vydařenou nejen díky zajímavému konceptu a zaměření na aktuální témata, ale také díky skvěle zvládnuté organizaci. Stravování zajišťované indickou restaurací Ganga sice v jistých ohledech neodpovídalo indické kuchyni, je však nutné vyzdvihnout jejich profesionalitu v zajišťování stravy.

RRI byla má první konference absolvovaná v anglickém jazyce, takže bylo obtížné detailně sledovat všechny vyřčené myšlenky. Výhodou je, že lze většinu videozáznamů dohledat na internetu: YouTube kanál cultuurwetenschap.

Další odkazy:

O konferenci – FF Pardubice
Oficiální web RRI
Ghent University Belgium
Facebook: fotky – viz alba s označením RRI III
Announcement


Rethinking Religion in India (III), Pardubice, 2011