SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Šankaráčárja: Brahman


Z angličtiny přeložila a svými poznámkami doplnila
© Tereza Skoumalová, 1997
Přeloženo z Thus spake Sri Sankara, Sri Ramakrishna Math, Madras, reprint 1969 (1963).
Úryvek z knihy Šrí Šankaráčárja – Sebepoznání,
Nakladatelství Šivašakti, 1997.
Siddhaika, 2015 (nepatrné úpravy).

Uskutečni jako brahmana To,
co je absolutní Bytí-Vědomí-Blaženost (sat-čit-ánanda),
co je nedvojné a nekonečné,
věčné a jediné a vyplňuje vše, co jest.

Uskutečni jako brahmana To,
co je nedvojné, nedělitelné, naplněné Blažeností
a co je védántou označován jako neredukovatelný podklad,
jenž trvá po zničení všech vnímatelných objektů.

Po dosažení Toho nezůstane nic, co by ještě mohlo být dosaženo.
Blaženství Toho neponechává prostor touze po nějaké další blaženosti
a Poznání Toho nezanechává nic, co by ještě mohlo být poznáno.
To uskutečni jako brahmana.

Uskutečni jako brahmana To,
co – když je spatřeno – nezanechává nic víc k vidění.
Staň se Tím, co se znovu nerodí do světa stavů
a co – když je poznáno – nezanechává nic dalšího k poznání.

Uskutečni jako brahmana neměnné, jediné a neporušené Blaho,
které je naznačeno védántou vyloučením toho, čím není.

Bohové jako Brahmá a Indra
zakouší pouze částečku neomezené Blaženosti brahmana
a mají požitek úměrně svému podílu z této částečky.

Všechny objekty jsou prostoupeny brahmanem
a veškerá činnost je možná jen díky brahmanu.
Tak brahman proniká vším, jako mléko proniká máslem.

Uskutečni jako brahmana To,
co není ani jemné, ani hrubé,
ani krátké, ani dlouhé,
bez zrození a změny,
bez formy, vlastnosti či barvy.

Co není to ani tamto, tak ani onak, tolik ani tolik,
jen To uskutečni jako brahmana.

Uskutečni jako brahmana To,
co svým světlem ozařuje nebeská tělesa,
jako je Slunce a Měsíc,
co však jejich třpytem nemůže být osvětleno,
a co osvětluje vše.

Světlo brahmana se projevuje existencí všech věcí.

Svrchovaný brahman prostupuje celým vesmírem tvarů
a září samo od sebe,
tak jako oheň, jenž prostupuje do ruda rozžhavenou železnou kouli,
září sám uvnitř i navenek.

Brahman se projevuje ve vnímatelné formě své energie, podobně jako oheň (září sám v sobě jakožto čistý element a) ve spojení s hmotou (palivem) září vně.

Brahman, jsa věčný,
nemůže být dosažen žádným jiným způsobem
než odstraněním nevědomosti (avidjá).

Poznej To, co je nejvnitřnější Podstatou (átmanem)
jako brahmana, nepomíjející nekonečnou Skutečnost.
Protože je To velké (brhat), nazývá se To brahman.

Brahman, jenž je prost všech upřesňujících doplňků,
jenž je nehybný, bez konce, jediný a nedvojný
a jenž se nazývá Nekonečnem,
není lehce poznatený.

Brahman je odlišný od univerza.
Neexistuje nic, co by nebylo brahmanem.
Pokud nějaký objekt rozdílný od brahmana jeví existenci,
je neskutečný, jako fata morgána.

Vše, co lze vnímat, vše, co lze slyšet,
je brahman a nic jiného.
Kdo dosáhl Poznání Skutečnosti,
vidí vesmír jako nedvojný brahman.

Podobně jako hlína se vnucuje mysli při představě džbánu,
tak Pravda věčně zářivého brahmana
plane při rozjímání o fenomenálním světě.

Rozjímání samo je Jeho září. Celý vesmír je meditací brahmana.

Jako stále existuje vztah příčiny a následku mezi hlínou a džbánem,
tak stejný vztah existuje mezi brahmanem a světem jevů.
Toto bylo stanoveno na základě písem a zkušenosti.

Lidé vykonávají veškeré své činy uvnitř a skrze brahmana,
ale nejsou si toho vědomi;
podobně jako díky nevědomosti lidé neví,
že džbány a jiné nádoby nejsou ničím než hlínou.

Proto ty sám jsi brahman.
„Nejsem brahman“ je pouhou iluzí.
Z iluze vyvěrá oddělení,
v němž má kořen veškeré utrpení.

Brahman, ačkoli (intelektem) nepoznatelný,
není neuskutečnitelný, neboť osvětluje sám sebe.
To vyjadřuje védántská definice:
Brahman je Skutečnost, Poznání, Nekonečno.“

Nad čím mohou meditovat či nemeditovat moudří,
kteří poznali, že vše je brahman;
o čem mluvit či nemluvit, co dělat či nedělat?

Když brahman je poznán, celý vesmír je poznán,
tak jako všechny džbány, hrnce atd. jsou poznány,
je-li poznána hlína, jež je jejich příčinou.

Přestane-li člověk hodnotit tvary jako samostatné objekty, pak každá vibrace (slovo, myšlenka, hmatatelný objekt) se stane totožná s nekonečným Vědomím.

Ti, kteří se zříkají nejvyššího a nejčistšího Vědomí brahmana,
žijí marně; a přestože mají lidská těla, jsou jako divá zvěř.

Transformací viditelného v neviditelné
nechť je uskutečněno vše jako brahman samotný.
Pak moudrý dlí ve věčné Blaženosti
s myslí naplněnou esencí čirého Vědomí.

Brahman o sobě je Absolutno, jež je zřídlem nepomíjející Blaženosti.
Do Něj se uchylují ti, kteří znají Pravdu.

Podobně jako sůl rozpuštěnou ve vodě
nelze vnímat okem, pouze cítit jazykem,
tak vskutku věčný brahman, zářící v hlubině srdce,
nemůže být poznán vnějšími smysly,
ale pouze světlem probuzení,
které vzejde z milosrdných slov zřece – učitele:
„Vskutku jsi brahman samotný, nikoli fenomenální svět, jenž vyvstává kolem.“