SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Šankaráčárja: Modlitba


Déví aparádha kšamápana stótra.
Z angličtiny přeložila a svými poznámkami doplnila
© Tereza Skoumalová, 1997
Přeloženo z Thus spake Sri Sankara, Sri Ramakrishna Math, Madras, reprint 1969 (1963).
Úryvek z knihy Šrí Šankaráčárja – Sebepoznání,
Nakladatelství Šivašakti, 1997.
Siddhaika, 2015 (nepatrné úpravy).

Neznám žádnou mantru, jantru ani stótru (hymnus);
neznám žádnou modlitbu ani meditaci;
neznám příběhy, jež Tě velebí;
neznám mudry ani nevím, jak Tě vzývat.
Znám pouze útočiště v Tobě, Matko,
jež zahání veškerou tíseň.

Hrou osudu, svou ubohostí, leností,
neschopností stát se Tvým oddaným,
jsem odpadl od Tvých nohou.
Starostlivá Matko! Spasitelko lidstva! Odpusť můj hřích!
Neposlušný syn je někdy zrozen, avšak nesoucitné matky není.

Ó bohyně Durgo, oceáne soucitu!
Myslím na Tebe, jen když se topím v neštěstí.
Nepokládej to za pokrytectví!
Dítě, jež svírá hlad či žízeň, jen na svou matku myslí.

Durgá – ničitelka démonů, podoba Párvatí, Šivova ženského protějšku.

Jsem neznalý příkazů posvátných písem,
zcela bez majetku, inspirace i úsilí,
neschopný konat jak bych měl.
Proto nespočetné jsou přestupky,
jež jsem spáchal u Tvých nohou.
Matko, spasitelko lidstva, odpusť laskavě mé hříchy!

Zde v tomto světě, jež patří Tobě, Ó Matko,
je mnoho Tvých nevinných dětí,
já však roztěkaný mezi nimi,
a tak není divu, že se od Tebe stále odvracím.
A přesto je nemožné,
aby Ty ses někdy odvrátila ode mne.

Nežádám od Tebe, Ó Matko, bohatství, štěstí či spasení;
nehledám blaženost ani poznání.
Má jediná prosba k Tobě je,
abych – až toto tělo života dech opustí –
stále mohl zpívat Tvé svaté jméno.

Nikde na celém světě není v hříchu mně rovného,
nikde síly rovné Tobě, jež by přemohla hříšnost.
Ó Bohyně! Toto mám neustále na paměti,
a proto dělej, jak se Ti zlíbí.

Ó Šivo! Ó Pašupati! Ó Ty, Pane Matky Párvatí!
Smiluj se a zachraň mě, bezradného,
z nepřehledného pralesa tohoto zbědovaného světa!

Jako zvíře ovládané pudy, je i individuální duše člověka, který žije v nevědomosti: nevládne sama sebou. Pašupati (pán zvířat/duší) je podoba Šivy, jakožto ochránce nevědomých tvorů.

Ó Šivo! Odpusť mi všechny hříchy,
jež jsem spáchal rukama či nohama,
ušima či očima, slovy či tělem, myslí či srdcem-
Odpusť mi moje hříchy; ty minulé a ty, co teprve přijdou.
Vítězství Šivovi, oceánu soucitu,
Velkému Bohu, příbytku Blaženství!

V mládí se jedovatí hadi
zvuku, barvy, chuti, doteku a vůně
přisáli na mé orgány a ochromili čistý úsudek.
Běda! Mé srdce je oloupené o myšlenku na Šivu,
napuchlé domýšlivostí a pýchou.
A proto, Ó Šivo! Ó Mahádévo! Ó Šambhu!
Odpusť mi prosím má provinění!

Mahádéva (Velký Bůh) a Šambhu („udělující požehnání/radost“) jsou jména Šivy.

Nyní, ve stáří, mé smysly ztratily
schopnost správného rozlišování a konání;
mé tělo je slabé a zchátralé utrpením,
hříchy, nemocemi a smrtí mých blízkých.
Avšak i teď se má mysl, místo meditace nad Šivou,
honí za marnými tužbami a planými diskuzemi.
A proto, ó Šivo! Ó Mahádévo! Ó Šambhu!
Odpusť mi prosím má provinění!

Správné rozlišování, nezkalené intuitivní zření, je výsledkem pročištění vnímání (smyslů). Ovládnutí smyslů znamená pochopení jejich funkce v procesu tvoření, pochopení vztahů mezi elementy.

Den za dnem se člověk blíží smrti,
jeho mládí v marnosti ubíhá,
den, který uplynul, se nikdy nevrátí.
Proměnlivá jako vlnky v proudu je bohyně štěstí (Lakšmí),
nezachytitelný jako blesk je život sám.
Ó Šivo! Ó dárce přístřeší, ochraňuj mě,
který jsem nalezl útočiště u Tvých nohou!

Klaním se Šrí Dakšinámúrtimu v podobě mého gurua.
Jemu, jehož vnější projevy,
ačkoli se zakládají na skutečném,
vystupují jako iluzorní, věčně proměnlivé objekty.
Jemu, jenž – skrze prohlášení védtat tvam asi“ –
zaručuje všem, kteří se k Němu uchýlí,
dobrodiní nezprostředkovaného Poznání brahmana.
Dosahujíc Tohoto, nevrací se člověk již do říše zrození a smrti.

Dakšinámúrti, aspekt Šivy, ztělesňuje předávání nauky.
Tat tvam asi – To jsi Ty.

Klaním se Jemu, který moudrým uděluje
přímé Poznání konečné Pravdy.
Klaním se Učiteli třech světů, Pánu samotnému,
který rozpouští utrpení zrození a smrti.

Učitel třech světů je osvícený, jenž se zaslíbil dobru všech bytostí. Zjevuje se v různých podobách ve všech třech světech, aby předal Pravdu těm, kteří touží po Poznání.

Ponořen do nekonečného oceánu vrtkavé existence,
třesu se před utrpením.
Běda! Jsem žádostivý, pošetilý a nenasytný,
věčně spoutaný okovy zla.
V Tobě je můj jediný spásný přístav,
v Tobě nacházím pomoc a sílu, Ó Bohyně (Bhavání)!

Nedávám chudým ani se necvičím v meditaci.
Nečetl jsem písma ani nezpíval hymny či mantry.
Nevím, jak uctívat a chybí mi nezaujatost.
V Tobě nacházím pomoc a sílu, Ó Bhavání!

Nechť Pán Šiva, jenž je celý bělostný, dokonale čirý,
odhalí klenot odpuštění mých prohřešků!
Nemám otce ani matku, ani druha, ani syna,
ani dceru, ani ženu, ani vnouče;
ani sluhu, ani pána, ani moudrost, ani poslání.
V Tobě je můj jediný spásný přístav,
v Tobě nacházím pomoc a sílu, Ó Bhavání!