SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Šankaráčárja: Poklona Matce všehomíra


Z angličtiny přeložila a svými poznámkami doplnila
© Tereza Skoumalová, 1997
Výběr ze 100 veršů Saundarjalaharí.
Přeloženo z V. K. Subramaniam, Saundaryalaharī of Śaṅkarācārya, MLBD, Delhi, 1993 (1977).
Úryvek z knihy Šrí Šankaráčárja – Sebepoznání,
Nakladatelství Šivašakti, 1997.
Siddhaika, 2015 (nepatrné úpravy).

Jsi Matkou všech véd, správkyní všech zákonů,
kořenem všeho bohatství –
Tvé lotosové nohy jsou uctívány i pánem pokladů.
Ó Matko! Jsi prvotní příčinou veškerého toužení.
Vítězko nad pánem lásky!
Jsi osvobození, jež vzklíčí dobrým.
Ty jsi věčnou družkou Nejvyššího!

Tak jako se železo v přítomnosti kamene mudrců naráz změní ve zlato,
tak jako se splašky smísené s vodou z Gangy zcela pročistí,
nemělo by se snad očistit mé srdce, byť zablácené velkými hříchy,
lne-li oddaně k Tobě?

Ó Paní! Dle svědectví z lotosu zrozeného a ostatních, jest toto zákonem:
Vzývání jiných než Tebe nese ovoce, které uspokojí jen omezené tužby.
Ty však dáváš dokonce více, než se žádá.
Proto připoutej mne k sobě na noc i den!

„Z lotosu zrozený a ostatní“ je Stvořitel (Brahmá) a ostatní bohové.

Na hoře Kailása je Tvé sídlo,
kde Brahmá, Indra a ostatní božstva se Ti klaní.
Tobě jsou podřízeni obyvatelé všech tří světů.
Nespočetné siddhi spojují své ruce, aby Tě uctily.
Šiva je Tvým milencem.
Proto, Ó dcero pána hor,
nic se nevyrovná Tvé Slávě!

Hora Kailása symbolizuje osu světa a ezotericky je to sušumná. Tím je naznačeno, že osa vnějšího i vnitřního vesmíru je jedno a totéž. Osa spolu s vesmírem, který drží, je tvořena zázrakem věčného spojení Šivy a jeho Síly. Zde má svůj příbytek svrchované Vědomí, které vyzařuje celý vesmír – dle učení védánty ve formě mantry óm.

Siddhi jsou magické síly, které získá meditující postupným ovládnutím svých bytostných složek. Nejvyšší silou, jež v sobě zahrnuje a sjednocuje všechny ostatní, je Poznání. Tato siddhi je poslední odměnou, kterou však nezíská ziskuchtivý.

Bohyně v podobě dcery Himávata (Himálaje) – pána hor – je Párvatí.

Modlitba, sladká jak sladký meloun,
přemění v dokonalého i pojídače psů.
I žebrák kráčí zbaven strachu s hrstmi plnými zlata.
Ó Apárano! To vše je ovocem Tvé mantry,
poté co vstoupila do jejich uší.
Kdo jen může vyslovit dobro,
jež se zrodí recitací Tvé mantry?

Apáraná – „Bez protikladu“, Neohraničená.
Hlasitý projev je nejhrubší formou slova. Meditující má sledovat vibraci až k jejímu počátku, kde ve sjednocení s mantrou pochopí její pravý smysl a dojde Jednoty s nevyslovitelnou, svrchovanou Příčinou všeho.

Nechť skrze vhled, pramenící ze sebeodevzdání,
mé žvatlání se v recitaci Tvého jména promění,
pohyby mých rukou v gesta uctívání (mudry),
mé kroky v pokorné kroužení kolem Tebe,
mé jídlo v obětní dar Tobě.
Nechť cokoli, co konám pro své potěšení,
stane se aktem uctívání Tebe.

Ó dcero krále hor!
Učení praví, že vesmír je ničen a opět tvořen
pouhým zavíráním a otevíráním Tvých očí.
A dokud celý tento vesmír zrozený z Tvého pohledu trvá,
ochraňuješ jej toliko tím, že nikdy nezavíráš víčka.

Tvé pravé oko, ztělesnění slunce, stváří den.
Tvé levé oko, ztělesnění měsíce, stváří noc.
Tvé třetí oko, zářící jak pootevřený zlatý lotos,
stváří soumrak – hranici mezi nocí a dnem.

Ať je použito jakéhokoliv obrazu, vždy platí, že To, co je mezi dvěma, představuje klíč k Uskutečnění Jednoty Vědomí a Bytí.

Pravím, padněme tváří k těmto nohám, tak libým na pohled,
nekonečně zářivým, rudě pomazaným rostlinnou esencí!
Pán tvorstva je žárlivý na stromy ašóka,
které prahnou po tom, aby byly pošlapány těmito chodidly.

Věří se, že strom ašóka může vykvést, pouze když byl pošlapán mladou ženou.

Nechť můj život s jeho šesti smyslovými orgány
stane se životem šestinohé včely,
která vlétá do nitra lotosu Tvých nohou,
jenž pověky dává chudým vytoužené poklady,
vylučuje nektar nejsladší Blaženosti
a je nádherný jako kytice květů kalpaky.

Tvůj oddaný, obdařen věděním a bohatstvím,
je sokem stvořitele a udržovatele.
Svou okouzlující podobou tříští soustředěnost mysli té,
která je družkou boha lásky.
Osvobozen z pout nových zrození a nevědomosti,
žije dlouho a zakouší esenci nejvyšší Blaženosti.

Matko! Tato chvála na Tvou počest,
sestavená z Tvých vlastních slov,
je jako uctívání světla na počest slunci jeho vlastními paprsky,
jako obětování vody vyvěrající z měsíčního kamene na počest měsíci,
jako laskání oceánu jeho vlastními vlnami.