SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Šankaráčárja: Šest strof o nirváně


Nirvánašatkam.
Z angličtiny přeložila a svými poznámkami doplnila
© Tereza Skoumalová, 1997
Přeloženo z Thus spake Sri Sankara, Sri Ramakrishna Math, Madras, reprint 1969 (1963).
Úryvek z knihy Šrí Šankaráčárja – Sebepoznání,
Nakladatelství Šivašakti, 1997.
Siddhaika, 2015 (nepatrné úpravy).

Nejsem ani mysl, ani intelekt, ani ego, ani paměť;
ani uši, ani jazyk, ani čichový ani zrakový orgán,
ani éter, ani vzduch, ani oheň, ani voda, ani země.
Jsem věčné Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Indické systémy obecně rozlišují hrubé tělo, jemné tělo a příčinné tělo. Tyto tři představují objektivní promítnutí tvořivé Síly do mikrokosmu člověka.
Hrubé tělo odpovídá fyzickému.

Jemné tělo tvoří:

 • buddhi (určující intelekt), která je nejvyšší ohraničující funkcí,
 • ahamkára (ego) – princip, díky kterému si bytost uvědomuje sebe,
 • manas (uvažující mysl) a
 • čitta (sídlo paměti).

Tyto čtyři spolu tvoří funkční celek mentální aktivity – antahkaranu. Funkce a vztahy jednotlivých složek antahkarany lze odhalit hlubokým vnorem, kdy jsou tato omezení překročena.

Dále jemné tělo zahrnuje:

 • pět smyslových orgánů (přesněji schopností – čich, sluch atd., jakožto síly, které skrze orgány působí a které umožňují smyslové vjemy – vůni, chuť atd. – tedy poznávaní objektů),
 • pět orgánů činnosti (orgán řeči, pohlavní orgány, konečník, ruce a nohy, které opět nelze oddělit od sil, kterých jsou prostředníky),
 • pět tanmáter (prvotní formy hmoty – zvuk, dotek, barva, chuť, vůně čili nejjemnější manifestace sil, které působí prostřednictvím smyslů). Z nich, procesem vnímání, vyvstává hrubá hmota (bhúta) ve formě
 • pěti živlů (éter, vzduch, oheň, voda a země). Tato hmota je transformací jemnohmotné struktury do podoby fyzického vesmíru a tvoří hrubé tělo.

Všechny uvedené funkce jsou projevem jediné Síly a jsou omezené.
Příčinné tělo není obalem ve smyslu předchozích složek, protože je tvořeno Blažeností átmana.

Nejsem ani prána (životní síla),
ani pět vitálních energií, ani sedm elementů těla,
ani jeho pět obalů, ani ruce, ani nohy,
ani jazyk, ani ostatní orgány činnosti.
Jsem věčný, Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Prána se v těle člověka rozrůzňuje na pět hlavních vitálních energií – pránu, apánu, samánu, vjánu a udánu. Tyto síly jsou řídícími principy veškerých tělesných funkcí. Jejich pohyb a vzájemné vztahy (které se na hrubších rovinách projevují například jako pohyb dechu či tělesných tekutin a mají své protějšky v makrokosmických dějích) formují vitální tělo a udržují v něm život.

Sedm elementů či substancí těla (dhátu): rasa (esence), krev, sval, tuk, kost, kostní dřeň, semeno.
Pět obalů jsou vibračně odlišné „závoje“, které halí átmana a vykonávají dle svého charakteru různé funkce, zatímco átman zůstává nečinný. Jsou to:

 1. annamaja kóša (fyzický obal tvořený potravou),
 2. pránamaja kóša (vitální obal),
 3. manómaja kóša (obal mysli),
 4. vidžňánamaja kóša (obal intelektu),
 5. ánandamaja kóša (obal Blaženosti).

Odpovídají hrubému (1), jemnému (2, 3, 4) a příčinnému (5) tělu.

Ani chtivost, ani klam, ani odpor, ani zalíbení mi nejsou vlastní.
Nic z pýchy či ega, zákona či objektu, touhy či osvobození.
Jsem věčné Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Nevím nic o rozkoši ani bolesti, ctnosti či neřesti,
o mantrách ani svatých místech, o védách ani oběti;
nejsem ani ten, kdo jí, ani jídlo, ani akt jezení.
Jsem věčný, Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Mantra je slovo ztělesňující sílu, která se uskuteční jeho správným vyslovením. Správné vyslovení posvátného slova znamená ztotožnění se s ním, tedy sjednocení sebe s Příčinou vibrace, jež není odlišná od absolutního Vědomí. Mantra je dokonalým nástrojem v moci toho, kdo ovládl sebe.

Neznám smrt či strach a jakékoliv rozlišení na kasty;
ani otce, ani matku, ani zrození neznám;
ani přítele, ani druha, ani žáka, ani gurua.
Jsem věčný, Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Nemám formu ani představu, jsem všepronikající;
existuji všude, a přesto jsem za smysly;
nejsem ani spasení, ani objekt Poznání.
Jsem věčný, Blaho a Vědomí – jsem Šiva! Jsem Šiva!

Jsem Šiva – Šivóham.