SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Utpaladéva: Šivastótrávalí – Radost z oddanosti

Překlad ze sanskrtu Constantina Rhodes Bailly
Z angličtiny z knihy Shaiva Devotional Songs of Kashmir, SUNY Press, 1987,
přeložila Iveta Magová
(Přavzato z bulletinu NÉTRA 1/2011.)

Óm

 

1.

Veleben je, kdo naplněn oddaností,

nemedituje ani neodříkává dle předpisů,

přesto však bez sebemenšího úsilí

dosahuje velkolepé krásy Šivy.

 

2.

Moje duše je mladá

pitím nektaru oddanosti,

přestože už jsem stár

a moje vlasy jsou bílé od prachu

ležícího na této cestě životem.

 

3.

Dokonce i cesta světského života

se stane blaženou Tobě oddaným,

jimž se dostalo Tvého požehnání, Pane,

a kteří přebývají v Tobě.

 

4.

Když všechno ve světě nachází se v Tobě,

jak by pak mohlo existovat místo,

nehodné pro ty, jež Tě uctívají?

Je na světě místo, kde by jejich mantra

nepřinášela své plody?

 

5.

Vítězni jsou, opojeni

nebeským nápojem oddanosti.

Jsou za dvojností,

přesto Tě považují za „jiného“ [než své já].

 

6.

Pouze ti, kdož jsou ponořeni

v blahu vroucí oddanosti,

znají podstatu, Ó Pane,

Tvého nekonečného oceánu blaženosti!

 

7.

Ty sám, ó pane, jsi nejvnitřnější podstatou všech,

a každý přirozeně ke své podstatě láskou hoří,

proto vítězným se stává ten, kdo ví,

že skutečná oddanost je obsažena ve všem.

 

8.

Pane! Když vnější svět je rozpuštěn

skrze stav hluboké meditace,

jen Ty jediný zůstáváš –

kdo by Tě pak nespatřil?

Ale dokonce i ve stavu rozdílnosti

mezi poznávajícím a poznávaným,

i tehdy Tě snadno spatřují Tví oddaní.

 

9.

Tak jako Déví,

Tvá nejmilovanější, nekonečný oceán blaženosti,

je neoddělitelná od Tebe,

dej, aby i má oddanost k Tobě

byla neoddělitelná ode mne.

 

10.

Cesta smyslů je trojaká,

přináší radost, bolest a klam.

Pro Tobě oddaného však právě tato cesta

vede k Tvému dosažení.

 

11.

Ani nejvyšší intelektuální vědění

se nijak nevyrovná chuti nektaru

oddanosti Tobě.

Pro mne, ó Pane, je jako kyselé víno.

 

12.

Ti, kdo praktikují ušlechtilou vědu

oddanosti Tobě,

jedině oni opravdu znají

podstatu vědění a nevědomosti.

 

13.

Kéž by tato řeč, jako mladý výhonek,

neustále rostoucí z kořene,

všude ozdobený květy

a zalévaný nektarem oddanosti,

přinesla mi plody hojné tímto citem!

 

14.

„Uctívej Šivu tím, že se Šivou staneš“,

tak zní staré rčení. Oddaní však říkají:

„Uctívej Šivu, tím, že se staneš Jemu oddaným“,

neboť dokáží rozpoznat Tvoji nedvojnou podstatu

i v tělesné formě.

 

15.

Co by oddanému

nesloužilo jako nástroj

k dosažení ztotožnění s Tebou?

A co je potom překážkou

vedoucí k neúspěchu v duchovním úsilí

u těch, co Tě nehledají upřímně?

 

16.

Podle [některých směrů] jógy může býti Tebe dosaženo

v určitých časech či na určitých [poutních] místech.

To je zavádějící klam!

Vždyť jak by ses jinak mohl zjevovat svým oddaným

za jakýchkoli [vnějších] podmínek?

 

17.

Odtažení smyslů ani podobná cvičení

nemají co do činění s tímto jedinečným dosažením.

Dokonce i ve stavu pro jógina nemeditativním,

opravdový oddaný dosahuje úplné jednoty [pohroužení v Tobě].

 

18.

Ani jóga nebo odříkání,

ani ceremoniální uctívání

nejsou doporučeny na této cestě k Šivovi.

Zde velebena je [opravdová vnitřní] oddanost.

 

19.

Uvnitř i vně, dovol ustat omezenému [dualistickému] poznání,

rozptýlenému velkolepým, zářným světlem oddanosti.

Nechť je zničena jakákoli úzkost a nejistota,

abych mohl dojít přímého uskutečnění

pravé podstaty všech věcí!

 

20.

Jediným slovem„Šiva“,

vždy spočívajícím na špičce jazyka,

mohou oddaní užívat

dokonce i těch nejslastnějších požitků.

 

21.

Na koho jiného by měli spoléhat ti,

kdo spočívají v nebeské blaženosti

klidného, čistého, pokojného

a přesladkého oceánu nektaru oddanosti?

 

22.

Pane! Proč by někdo jako já

nemohl okusit mahá óšadhi, bylinu oddanosti,

jejíž přirozenou esencí

je osvobození?

 

23.

Moudří Tě žádají jen o takové bohatství,

jež umocňuje schopnost těšit se

z blaženosti oddanosti Tobě.

 

24

Zakusili nevysvětlitelnou blaženost

v záplavě nektaru oddanosti.

Ani kdyby padli,

nebudou pošpiněni

nánosy falešných připoutaností.

 

25.

Když výhonek oddanosti uzraje,

přináší v sobě obsažené ovoce zvané siddhi,

nejdřív animá, pak další síly,

ústíc v konečné osvobození.

 

26.

Jak je to obdivuhodné, Pane, že mysl,

v jádru toť původce všeho utrpení,

když zkropena je nektarem oddanosti,

přinese svůj velkolepý plod – blaženost!
Rasa Ravi: Utpaladéva (10. století) je důležitým představitelem školy pratjabhidžňá. Tato škola položila filozofické a teoretické základy pro tehdy se formující nové advaita disciplíně, kterou dnes nazýváme kašmírským šivaismem. Je autorem proslulého díla Íšvara-pratjabhidžňá-káriká, kde ve veršovaných aforismech (káriká) vykládá základní ideje nauky vedoucí k Pánu (Íšvara). Vedle filozofie se vrhl i na pole poezie. Jeho Šivastótrávalí neboli řada (ávali) písní k velebení (stótra) Šivy je cenným klenotem, kde nám „filozof“ otevírá své srdce.