SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Čtyři vizualizace z tantrického buddhismu

– TB13 –
Rasa Ravi, 1997
(výběr, překlad z angličtiny)
revize 2016 (menší úpravy bez kontroly zdroje)
Viz Úvod do revidované verze TB a bibliografie

První tři vizualizace pocházejí z Demčhog-tantry (Čakrasamvara-tantra, respektive Šríčakrasambhára-tantra) a jsou vyňaty z jednoho mnohastupňového cvičení; mohou ale i jednotlivě posloužit jako samostatné sádhany bez přímé návaznosti na komplexní nauku. Mezi známé mistry této tantry patřili například Saraha, Lúipa, Tilopa a Náropa. Tato tantra je význačná i tím, že představovala první mandalu (s 62 božstvy), do jejíhož mystéria byl Milaräpa zasvěcen Marpou.

Čtvrtá vizualizační technika patří do ňingmapovské tradice.

 

1.

Představ si v pupku čtyřplátkový lotos. Tyto plátky, začínáme-li od východního plátku a postupujeme-li směrem nalevo,1 představují následující živly: východní plátek země a vzduch, severní plátek voda a vzduch, západní plátek oheň a vzduch a jižní plátek vzduch a vzduch.2 Tyto živly reprezentují následující slabiky: žluté la, bílé va, červené ra a zelené ja. Uprostřed lotosu si představ modrý bod, který vyjadřuje éter („vzduch nebe“). Pokud to vše vidíš jasně před očima (a v mysli), začni vydechovat levou nosní dírkou vzduch tak, že vidíš vystupovat ze slabiky la (žlutý) paprsek světla, tenký jako nit. Výdech končí šestnáct palců vně těla.3 Posléze z tohoto místa vtáhni vzduch stejnou cestou do slabiky la.4 Po soustředěné meditaci tento paprsek světla přijme znak kouře.5 Pokud se to stalo, ponoř la do va. Pak si představ bílý paprsek světla vystupující ze slabiky va. Ostatní stejným způsobem jako předešle. Tento paprsek má přijmout znak zrcadla.6 Potom ponoř va do ra a medituj jako doposud. Červený paprsek má přijmout znak záře. Posléze ponoř ra do ja. Tady má adept vidět změnu zeleného paprsku v hořící máslovou lampu. Když jsi hotov, ponoř va do modrého bodu. Pak si promítni jednotlivé paprsky, jejich barvy, vstupy-výstupy a soustřeď svou mysl na samotný modrý bod. S modrým bodem dýchej podobně jako předtím až do doby, kdy spatříš znak bezmračného nebe. Tím jsi dosáhl moudrosti na stezce vnoru.

 

ČakrasamvaraVadžraváráhí, Nepál, Malla dynastie, 17. století.

2.

Představ si, že ze středu prázdna se vynořuje jam, z něhož pochází vzduch, a ram, z něhož pochází oheň. Nad nimi je lebka, zářící a intenzivní jako obloha, která povstala z písmene A. Uvnitř této lebky si představ další A, ze kterého se vynořuje měsíční disk. Nad diskem si zvizualizuj následující slabiky: představující hovězí maso uprostřed, ku představující psí maso na východě, da představující koňské maso na jihu, ha představující sloní maso na západě a na představující lidské maso na severu.7 Nad nimi si dále zvizualizuj slabiky bi, mu, šu, ma, ra (ve stejném pořadí jako předešlé). Tyto slabiky představují výkaly, moč, semeno, tuk a krev. Nad nimi se dále nacházejí následující mantry: húm, bhrúm, am, dzrimkham. Tyto mantry představují pět aspektů božské moudrosti.

Nad nimi se nachází oslnivé bílé óm v převrácené poloze a nad ním je další A, z něhož vystupuje další měsíční disk. Nad diskem si představ húm, které se transformuje v čtyřhlavý (čtyřstranný) hromoklín (vadžra) čtyř různých barev mající uprostřed další húm. Toto húm vyzařuje paprsky směrem dolů, které nutí (na začátku meditace zvizualizovaný) vzduch k pohybu, což dále působí, že se oheň rozpálí. Tato zář působí, že všechny dosud zvizualizované objekty se taví a vaří. Výpary vystupující nahoru působí, že óm, měsíční disk a vícebarevná vadžra kapou nektar a vyzařují světlo. Paprsky světla a výpary zaplňují všech deset světových stran8 brilantní jasnou září, což přitáhne tathágaty, kteří proto ze svých srdcí pošlou dolů mísy (utvořené z lebky) plné nektaru Poznání.

Jsi-li u konce vizualizace, zopakuj mnohokrát mantru: ómhúm ha hó hrí.

 

3.

Představ si, že uvnitř dvou očních zřítelnic ti září velmi jasné bílé body, v každém oku jeden. Zavři oči a promítni si v mysli, že tyto body jsou tam. Když je mysl uzpůsobena k takovému nazírání, dívej se takto (se zářícími body v očích) na různé objekty. Měj tyto zářící body vždy před svou myslí9 a potom je nech bloudit po objektech. Pokud se v tom cvičíš pravidelně, časem uskutečníš stav, kdy tyto body budou viditelné pro oko mysli (třetí oko) vždy. Na cokoliv se pak podíváš, dosahuješ samádhi. Jestli ses v tom ustálil, přesuň se do srdce, kde spatřuješ další zářící bod. Dva body z očí pak přenes do jednoho bodu srdce. Tímto krokem se bod v srdci stane mnohem intenzivněji jasným a čistším. Nech svou mysl klidnou a čirou (bez vzruchů či vln). Tím dosáhneš samádhi vyššího stupně.

Potom svou pozornost přesuň k uším. Postupuj podobně jako u očí. Představ si modrý bod nad srpkem měsíce velikosti půleného hrachu v každém uchu zvlášť. Medituj nad tím v místě, kde není hluku. Když tvé soustředění má úspěch, začni poslouchat různé zvuky kolem s představou těchto bodů v uších. Nenech svou mysl, aby ustoupila někam jinam, než jsou tyto body. Cvičil-li jsi vytrvale, dosáhneš živosti mentálních zvukových vibrací. Ovládáš-li toto umění, slyšením jakéhokoli zvuku dosahuješ samádhi. Když ses v tomto cvičení správně ustálil, přesuň dva body uší do jednoho bodu srdce. Jejich společný bod se stal tak ještě intenzivnějším. Takto dosáhneš vyšší samádhi.

Potom se svou pozorností usaď na nose. Postupuj stejně. Představuj si žlutý bod nad srpkem měsíce, v každé nosní dírce zvlášť, v místnosti, kde nejsou žádné výrazné vůně ani pachy. Když je tvá soustředěná mysl fixována, přičichni si k různým vůním, přičemž jsi stále ustálen v bodech v nose. Nenech svou mysl bloudit. Ostatní stejně jako předešle.

Potom svou pozorností spočiň na jazyku. Zde si představ červený bod nad srpkem měsíce u kořene jazyka. Medituj nad chutěmi stejně jako předtím. Ostatní také podobně včetně přenosu červeného bodu do srdce.

Posléze svou imaginaci přemísti buď na tajné místo10, nebo na čelo, kde si představ zelený bod na měsíčním srpku. Soustřeď svou mysl na tento bod bez dotyku či pocitu hmatu. Když jsi dosáhl určitého stupně kontemplace, nahmatej si různé předměty a plně pociťuj smysl hmatu a cestu smyslového vnímání od samotného předmětu až k vnímání. Pak i tento bod přenes do srdce. Dále vše podobně jako předtím.

Potom zůstaň pohroužen ve vlastní mysli, která má tendenci se neustále pohybovat sem a tam (k předmětům vnímání). Snaž se svou mysl zbavit představ a myšlenek. Představ si velmi malý růžový bod na vrcholu všech předcházejících bodů uprostřed srdce. Zpočátku medituj v bezhlučné místnosti osamocen, pak bděle medituj ve společnosti lidí, kde můžeš předpokládat, že tě zasáhne jejich negativní vliv, chtíče, vzruchy apod. Pak si uvědom, že hlavní touhy jsou absorbovány do modrého bodu. Soustřeď se na to.

Osvojíš-li si toto cvičení, budeš zbaven tužeb a chtíčů, nebo když případně vyvstanou, budou plně kontrolovány myslí. Pokud jsi v tom dosáhl cíle, přesuň tento modrý bod do růžového. Všechno je teď v srdci. Zůstala pouze prázdnota.

 

4.

Představ si bod jasného světla v centrálním kanálu pár palců nad pupeční úrovní. Tento bod je podpírán pránou, jež ho obklopuje ze všech stran. Nad tím vším stojí děsivá černá bohyně Vadžraváráhí. V pravé ruce drží zakřivený nůž (malý meč), v levé ruce lebku a nedaleko jejího pravého ucha je hlava prasete. Svou bytostnou pozornost (vědomí) sloučenou s bohyní pošli nahoru směrem k temeni hlavy, kde se nachází brahmarandhra. Pak překroč bránu a dostaň se dál. V této podobě se tvoje vědomí změní v černou bohyni, která se nyní nachází nad tvou hlavou. Pak zarecituj:

Černá Vadžraváráhí, 18. století. (Himalayanart.org)

Phat.

Už se nestarám o tělo, démon rozptýlenosti je přemožen.

Mysl vchází do expandujícího prostoru skrze otvor na temeni hlavy.

Přemohl jsem démona smrti a proměnil jsem se v děsivou bohyni.

V její levé ruce je lebka, v pravé zakřivený nůž,

pomocí kterého si vybojuji vítězství nad utrpením.

Odříznu lebku a přemůžu démona tělesnosti a forem.

Bohyně to pokládá na ohniště, kde se spalují lidská těla.

Symbolizují tři těla buddhy (trikája).

V ohni se mrtvoly očišťují od tisíce miliónů světů

a mění se v čistý nektar pomocí posvátných slabik a a ham.

Potom recituj následující mantru tak dlouho, jak jen můžeš: óm áh húm.

Slabika phat je symbolem dovedného způsobu (upája) a moudrosti (pradžňá). Když ji vyslovuješ, představ si, že tvoje vědomí ve formě děsivé bohyně vystupuje v centrálním kanálu. Vystoupí přes brahmarandhru a sjednotí se neoddělitelně s bohyní, ve kterou se proměnil. Protože tvoje vědomí tak opustilo tvé tělo, přemohl jsi smrt.

Jakmile tvoje vědomí vstoupilo do těla děsivé bohyně, představ si, že tvoje předešlé (fyzické) tělo je nyní mrtvolou. Nožem si uřízni lebku nad úrovní očí. Tím jsi přemohl nevědomost, touhy a nenávist. Pokud se to stalo, objeví se tři magická těla, která vytvářejí oheň. Pod ohněm je červená slabika a, která je připravena, aby vzplanula. Výpary ze spálených těl vystupují nahoru k temeni zanechávajíce v ohni veškeré nečistoty. To, co zůstane, je čirý nektar vytvářející studené bílé ham.1. V indické tradici je východ vždy před námi (tváří k slunci), podle západní kultury je to sever. Nalevo od východu znamená, že popis probíhá proti směru hodinových ručiček. Sever je tak na levé straně těla.

2. Vzdušný živel je v pupku u každého plátku přítomen proto, že je živlem samotné pupeční čakry. Buddhistický ezoterismus, kde je symbolika mikrokosmu trošku jiná než v hinduismu (včetně toho, že nezná kundaliní), připisuje k hlavním lotosům živly následovně: zemský živel v mandale tajemství (oblast pohlavních orgánů), vzduch v pupeční mandale, vodní živel v srdci a oheň v krční mandale.

3. Je důležité osvojit si tuto imaginaci tak, abychom pohyb svého dechu mohli cítit vně těla. Vzdálenost není pouze symbolická. Musíme cítit imaginovaný konec výdechu v prostoru až fyzicky, jako kdybychom dech posílali do různých částí fyzického těla.

4. Text to neříká (a je bez komentáře), ale s velkou pravděpodobností se má nadechovat pravou nosní dírkou.

5. Žluté světlo se tedy mění v kouřové. Viz také mystické proměny a stavy popisované v kálačakře.

6. Respektive odrazu. Bílý paprsek náhle zmizí a adept prožije vnitřní zrcadlení nefyzických jevů.

7. Pět nestravitelných (nečistých) mas. Směr vizualizace probíhá podle směru hodinových ručiček. Východ je před námi, jih na pravé straně atd.

8. Včetně nadiru a zenitu.

9. Tedy mezi objektem vnímání a samotnou myslí.

10. Pohlavní orgány.