SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Dzogčhen písně jóginky Cchogjal a meditace nad Padmasambhavou

– TB14 –
Rasa Ravi, 1997
(výběr, překlad z angličtiny)
revize 2016 (menší úpravy bez kontroly zdroje)
Viz Úvod do revidované verze TB a bibliografie

Poslouchejte!

Byla jsem absorbována do vnitřního prostoru,

všudypřítomné esence,

bolesti tělesnosti byly rozpuštěny.

Smrtelná Cchogjal dosáhla konečného neposkvrněného stavu,

nemoci a extáze tělesnosti jsou překročeny.

Falešné tělo z masa a krve bylo přeměněno,

potřeby smyslového světa odstoupily.

Když je malá pravda nestálostí překročena,

objeví se to, co má věčné trvání.

Konec cesty je tělo složené z čirého světla,

tato černá mrtvola, pytel moči, krve a hlenu, musí pryč.

Ponořila jsem se do původního „A“,

pláč a neštěstí mne opustily.

Vnějšek a vnitřek, matka a syn, se sjednotili,

hmotná báze bytosti zmizela do svého původu…


Toto svrchované Bytí je královna Dákiní jezera uvědomování si.

Vešla jsem do prostoru, jenž je cílem „bílého“,

zanechala jsem za sebou veškerou touhu po činnosti.

Nebuď smutný, raduj se!

Když vidíš, že tvoje rozličné formy návyků a zvyků,

negativní karma, tě vedou přímo do pekla,

cvič své tělo a řeč, aby ses očišťoval.

Posléze sjednoť tělo, řeč a mysl a postup na cestě ctnosti.

 

Toto svrchované Bytí je královna Dákiní jezera uvědomování si.

Vešla jsem do neposkvrněné země čisté radosti.

Nebuď sklíčený, slož si píseň a zpívej…

Když vidíš, že tvé tělo je složeno z karmických vztahů

a je jako bublina poznávaje svět pomíjejícnosti,

a že v smrti budeš bez pomoci,

přetrhni nit závislosti na smyslovém světu

a změň svůj život v nepřetržitou sádhanu


Velký guru Padmasambhava jí potom řekl:

Správně jsi řekla, dcero ctnostného Kharčenbzi.

Mandala nejvyšší mantrajány je podobná rostlině udumba,

která kvete pouze jednou za rok.

Je velice vzácná a kvete jen krátce.

Jen člověk obdařený velkým štěstím ji potká

a je velice nesnadné najít místo, kde roste.

Připrav se, dám ti tajnou mandalu.

Otevři se úplně a raduj se ze zázraku!

 

Cchogjal na to odpověděla:

S velkým potěšením a uznáním, bez světských pohnutek a chtíčů, připravila jsem tajnou mandalu. Drahý učiteli, nabízím ji tobě, prosím, přijmi ji ode mne.

Guru Padmasambhava se soucitně usmál a z jeho tváře vystoupilo pět paprsků světla. Všech tři tisíce světů bylo tímto světlem naplněno. Pak pronesl slabiky dzahúm a jeho tělo se přetransformovalo: změnilo se v děsivou podobu Dordžekhrobo (Vadžrakródha) a vstoupil do mírumilovného lotosového lůna svrchovaného klidu. Mužský a ženský aspekt se pohybovaly společně v dokonalé hře tančící nekonečné Blaho…

* * *

Jak to vznešený Padmasambhava chtěl, já, jóginka Cchogjal, jsem cestovala sama do Nepálu. Měla jsem u sebe zlatou číši plnou cenností. Když jsem přišla do údolí E-rong poblíž nepálských hranic, přepadlo mne sedm banditů. Nejprve mne zneuctili a posléze mne oloupili.

Zvizualizovala jsem vznešeného gurua ve své mysli a představila jsem si zloduchy, jako by byli ochrannými božstvy. Když mně znásilňovali, představovala jsem si, že jim nabízím tajnou mandalu pečeti mužského a ženského. Když mi sebrali majetek, představovala jsem si, že jim nabízím mandalu světského bohatství.

Ješe Cchogjal (Yeshe Tsogyal).

Pak jsem jim zazpívala:


Kjé ma!

Ó sedm božských bytostí z údolí E-rong,

jaké potěšení vás potkat dnes.

Nashromáždila jsem velikou zásluhu,

všechny bytosti s myslí plnou nenávisti

se rychle očistí od zlé karmy.

Jak veliký je soucit vznešeného učitele,

který mne řídil, abych vás zde potkala.

Moje mysl je plná nekonečného štěstí

a všechny bytosti mají podíl na radosti.

Ať jsou osvobozeny!


É ma hó! Ó sedm banditů, s kterými jsem spřízněna minulou karmou! Vaše divokost a hněv jako stav mysli ve skutečnosti není nic jiného než čiré uvědomování si v podobě zrcadla. Mysl plná nenávisti a nepřátelských tendencí nevyvstává z ničeho jiného než z jasu a čistoty. Rozpomenutí se na tuto skutečnost je Vadžrasattva. Pokud nebudete přitahováni věcmi, které se před vámi objevují, dospějete k otevřenosti a otevřete se Pravdě. Říše mého Otce je projevená radost, mírumilovný kraj, království sambhógakáji. Já sama nejsem pod vlivem jeho symbolů a forem, ale jestli chcete, povedu vás do této země.

Ješe Cchogjal (Yeshe Tsogyal).

Ó sedm banditů, které do mé cesty přivedla moje minulá karma! Vaše pýcha a nadutost jsou v jádru čirým uvědomováním si a nadsmyslovou stejností. Mysl, která je ovládána egem a chtíčem, nevyvstává z ničeho jiného než z přirozené složky meditace. Dokážete-li to takto vnímat, je to Ratnasambhava. Pokud nebudete přitahováni konceptualizací, dospějete do úrovně, kde jevy vznikají i zanikají. Můj Otec je korunou tužeb a potřeb, je drahokamen plnícím všechna přání. Já sama nejsem ovlivněna iluzorními klenoty, chcete-li však poznat mého Otce, seznámím vás s Ním.

Ó sedm mužů s minulou karmickou vazbou vůči mně! Mysl plna sexuální touhy a myšlenek na souložení je ve skutečnosti sama všezkoumajícím čirým uvědomováním si. Mysl, která touží po věcech, které leží mimo ni, a která je ovlivňována příjemnými pocity, nepovstala z ničeho jiného než z jasného porozumění. Poznání této pravdy je Amitábha. Nebudete-li přitahováni vnějšími tužbami, dosáhnete blaženosti, která vzniká sama ze sebe. Mojí Matkou je neohraničené Světlo, je nezměřitelnou velkou Blažeností. Já sama nejsem ovlivněna chutěmi radosti a bolu, ale pokud chcete vidět moji Matku, povedu vás k Ní.

Ó muži, které sem dnes přivedla moje minulá karma! Ješitnost a žárlivost jsou vskutku všeobsahujícím čirým uvědomováním si. Závistivá mysl nepovstává z ničeho jiného než z příslušné aktivity a realizace. Kontemplace nad touto zkušeností je Amóghasiddhi. Pokud nebudete přitahováni ani vnitřními ani vnějšími zkušenostmi, dosáhnete stavu, kde je vám jedno, co vyvstává a co ne. Mým Učitelem je úplné uskutečnění v činnosti. Já sama ale nejsem ovlivněna říší, kde panují činy, chcete-li však poznat takového Učitele, seznámím vás s Ním.

Ó sedm banditů mé minulé karmy! Zmatek a nepoznání jsou v podstatě čirým uvědomováním si a jsou expanzí všeho, co jest. Hluboká nevědomost a mysl, která je ponořena do slepoty, nepovstává z ničeho jiného než z kvality, která udržuje dharmu. Kontemplace nad touto pravdou je Vairóčana. Pokud nebudete následovat nepravou stopu, všechno se vám bude jevit jako „je jedno, co se stane“. Mým Přítelem je přirozený fenomenální projev. Jediný přítel, po kterém toužím, je neomezenost. Já sama nejsem ovlivněna rozlišováním mezi subjektem a objektem, chcete-li se však naučit této cestě, můžu vás poučit…meditace nad Padmasambhavou

Padmasambhava.

Jakmile se ráno probudíš, představ si vznešeného Padmasambhavu obklopeného družinou božstev a bódhisattvů. Všechno se má objevit před tebou v životní velikosti. Aby ses zbavil nečistých energií těla, podstup očišťující dechové cvičení. Představ si, že přijímáš požehnání od Padmasambhavy a ostatních božstev ve formě bílého světla. Tento vzduch je tvůj nádech a vstupuje do tvého těla skrze levou nosní dírku. Přitom si natáhni levou paži před sebe a ukazováčkem veď imaginární cestu dechu od Padmasambhavy až do svého těla. Je to určitá forma mudry. Dýchej pouze levou nosní dírkou a požehnaný dech má naplnit celé tvoje tělo jako balón. Snaž se představit si vlastní tělo jakoby zevnitř, tedy jako vzduch, který rozpíná tělo. Zadrž dech a pak s prudkým a silným výdechem skrze pravou nosní dírku si představ, že z tebe vystupuje světlehnědý had, který se ztrácí z dohledu. Tento výdech a had představují tvoje špatné vlastnosti vtělené do energií, kterých se takto zbavíš.

Potom se nadechni pravou nosní dírkou, přičemž dech vedeš pravým ukazováčkem stejně jako předešle. Světelný dech znovu naplňuje tvoje tělo. Při výdechu z levé nosní dírky z tebe vystupuje tmavočervený kohout představující veškeré tvoje touhy a chtíče. Tento výdech však není prudký, ale naopak velmi jemný a tichý. Imaginace dechu a obrazu se ztrácí v nedohledné vzdálenosti.

Nyní nadechni světlo požehnání oběma nosními dírkami, přičemž používáš oba ukazováčky pro svou imaginaci jako předtím. Nádech sestupuje jak levým, tak i pravým kanálem. U zádrže se spojí a vstoupí do centrálního kanálu. Výdechem veď nahoru tuto energii společně s představou šedivého prasete, což symbolizuje tvoji nevědomost. Prase je vydechováno přes temeno hlavy.

Had, kohout a prase jsou formami tvých bytostných nečistot. Tímto cvičením se jich můžeš zbavit, ovšem pokud cvičíš správně a soustředěně. Pokud sis cvičení osvojil a ustálil se v něm, představ si červené ram u kořene svého jazyka. Nejprve si ho představ jako velmi maličké, potom velmi velké. Jak se zvětšuje, stává se čím dál tím zářivějším. Nakonec tvůj jazyk hoří v jeho ohni. Představ si, že veškeré karmické nečistoty řeči jsou takto spáleny a očištěny. Jako výsledek se zde samovolně objeví zlatá vadžra.


Óm áh húm.

Oheň povstane ze slabiky ram a spálí můj jazyk.

Kolem jsou samohlásky a souhlásky,

uprostřed je vadžra o třech paprscích červeného světla.

Je to srdce závislého vznikání.

Z hlásek vyzařuje světlo jako perlový růženec,

těší Vítěze a jejich děti s obětí.

Znovu se očišťuji a zbavuji se nečistot řeči,

čímž dosahuji veškeré siddhi požehnání vadžra řeči.


Na severozápadní hranici Ódijány

na stonku krásného lotosového květu je on,

který dosáhl vznešeného svrchovaného Cíle.

Jeho jméno je Padmasambhava („Zrozený z lotosu“),

obklopuje ho družina nebeských poutnic (dákiní).

Vznešeného Cíle dosáhnu jen s tvým souhlasem,

prosím tě, požehnej mi a dej mi sílu na cestu.

Vadžraguru padma siddhi húm.