SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Tilopova Mahámudrá-upadéša

Tilopova ústní instrukce Náropovi na břehu Gangy v podání Marpy Překladatele
– TB16 –
Rasa Ravi, 1997
(volnější překlad z angličtiny)
revize 2016 (menší úpravy bez kontroly zdroje)
Viz Úvod do revidované verze TB a bibliografie

 

Poklona velké Moudrosti,

v které se vše nachází a z které vše vychází.

Mahámudru nelze ukázat,

ale ty, který jsi oddaný svému guruovi,

ovládl jsi cvičení v odříkání a hledáš konec utrpení,

ó moudrý Náropo,

vezmi si má slova k srdci, můj milý žáku.

 

Poslyš! (Kjé hó.)

Na přirozenost světa se dívej způsobem,

abys poznal, že je nestálého trvání;

je jako přelud či sen.

Protože ani přelud ani sen nemají

vlastní neměnící se podstatu, neexistují.

Hleď, cvič se v sebezapření, zbav se hry smyslů

a zanech aktivity ve světě pomíjejících jevů.

Vzdej se sluhů a příbuzných, nepřátel i milovaných;

jsou příčinou touhy a různorodých vztahů.

Medituj o samotě v odlehlých lesích, jeskyních

či klášterních celách daleko od ruchu

a zůstaň v stavu ne-meditace.

Když dosáhneš nedosáhnutí, dosáhl jsi mahámudru.

 

Zákon pomíjejícího světa změn nestojí za zmínku,

způsobuje přitažlivost a odpuzení.

Věci, které jsme vytvořili, nemají stálou esenci,

proto hledej esenci Věčného.

Předměty mysli nedokážou obsáhnout

čirou podstatu transcendující Mysli.

Cesta činností nikdy neodhalí smysl ne-činnosti.

Když chceš dosáhnout uskutečnění transcendentní Mysli a ne-činnosti,

odřízni kořeny uvažování a nech vědomí ve své nahotě.

Nech rozvířenou vodu mentálních aktivit ustálit a vyčistit.

Myšlenkové představy silou vůle nezastavuj,

nech je v klidu odpočinout v sobě samých.

Pokud není odmítání ni přijímání, jsi osvobozen v mahámudře.

Když odřízneš kořen stromu, jeho větve a listy odumírají.

Podobně odřízni kořen uvažování a psychická činnost ustane.

Temnota, kterou člověk nashromáždil

svým životem v nevědomosti v tisíci eónech,

bude tak odstraněna a člověk se stane živou pochodní.

Stačí nepatrný okamžik zkušenosti vše překračující věčné Mysli

a závoj karmických nečistot se rozptýlí.

Člověk, který svou nízkou inteligencí není schopen to pochopit,

ať se nejprve cvičí v soustředění nad silou dechu.

Skrze různé promítání své pozornosti v těle a jiné praktiky

cvič svou mysl tak dlouho, dokud se sama samovolně neuvolní.

Když zažíváš nekonečné prostory,

zafixované myšlenky, jejich střed a hranice, se rozplynou.

Podobně, když mysl vnímá pouze mysl,

všechny mentální činnosti ustanou

a zůstaneš v stavu ne-myšlení.

Zde uskutečňuješ svrchované probuzení vědomí (bódhičitta).

 

Pára z řek se stane mraky a rozptýlí se na nebi.

Tak jako nevíme, kam oblaka odcházejí, když se rozložila,

nevíme ani, kam odcházejí vlny myšlenek,

které pramení z mysli tehdy, když mysl vnímá pouze mysl.

Prostor nemá barvu ani tvar,

je beze změn, nemá nádech černé ani bílé.

Stejně ani Mysl nemá formu ani barvu,

nemá nádech ani bílé ani černé,

nemá ctnosti ani zlozvyky.

Čirá a zářivá podstata slunce není zakalena ani temnotou,

jež trvá tisíce eónů.

Proto čirou podstatu Mysli nezakalí ani sansára

trvající dlouhé eóny.

I když se říká, že prostor je prázdný,

ve skutečnosti je nepopsatelný.

Podobně když se říká, že Mysl je čirá, jasná,

toto pojmenování neopravňuje k tvrzení, že je.

Prostor nemá své místo, je bez sídla,

tak ani mahámudrá-Mysl není nikde (sídlí v nic).

Je beze změn, uvolněna v klidu prapůvodního stavu.

Není pochyb, že tak tvá pouta budou uvolněna.

Esence Mysli je jako prostor,

proto není nic, co by neobsáhla.

Pohyby tvého těla ať vyjadřují klid a nenucenou ryzost,

odežeň plané tlachání a tvá řeč bude ozvěnou.

Neměj myšlenky (nepoužívej mysl)

a zři zákon z druhé strany.

Tělo je jako dutý bambus

a nemá žádného skutečného základu.

Mysl je jako esence prostoru;

ve skutečnosti v ní není místo pro myšlenky.

Nech svou mysl v klidu,

ani ji nedrž v uvolněnosti, ani ji nenech bloudit.

Pokud nebude mít žádného cíle, je to mahámudrá.

Dovršením této zkušenosti dosáhneš svrchovaného osvícení.

Přirozenost mysli je čirá, nemající žádný objekt vnímání.

Cestu buddhy najdeš tehdy, když již není žádné meditace.

Meditací nad ne-meditací dosáhneš svrchovaného probuzení (bódhi).

Je to král náhledů, překračuje jak vnímatele, tak i projekce.

Je to král meditací, mysl se zde netoulá.

Je to král činností, bez úsilí.

Když není očekávání ani strachu, jsi u cíle.

Nezrozený věčný princip (alaja) je bez přívlastků a závoje.

Nech mysl odpočívat ve své nezrozené esenci,

nedělej rozdíl mezi stavem meditace a stavem, kdy nemedituješ.

Když projekce jevů vyčerpá objekty mysli,

dosáhneš krále názorů, bez omezení.

 

Bez hranic a hluboký je svrchovaný král meditací.

Nenásilná existence je svrchovaný král činností.

Absolutní existence je svrchovaný král ovoce.

Ze začátku je mysl jako prudká řeka.

Uprostřed je jako Gangá, tekoucí pomalu.

Na konci je jako soutok všech řek,

jako setkání syna a matky.

Následovníci tantrických nauk,

Pradžňápáramity, vinaji, súter a dalších škol a směrů

přes filozofická písma a dogmatická učení

nikdy nespatří zářící mahámudru.

 

Nemít mysl, bez touhy,

tichý v sobě, v Sobě existující,

jako vlna vody.

Čirý jas se zahalí, pouze když vyvstane touha.

Skutečné tantrické předpisy (samaja) jsou porušeny,

jakmile začneš uvažovat v pojmech.

Pokud nepřebýváš a nevnímáš, nesejdeš z cesty Posledního,

jsi svatým jóginem, jsi pochodeň,

která osvětluje temnotu.

Pokud jsi bez touhy, vyhýbáš se extrémům,

uvidíš společný zákon všech učení.

Budeš-li se o to snažit,

osvobodíš sám sebe ze žaláře sansáry.

Budeš-li takto meditovat,

spálíš závoj karmických nečistot.

Staneš se živým plamenem nauky.

I nevědomí lidé, kteří se o tuto nauku nezajímají,

budou moci být zachráněni tebou z řeky sansáry.

 

Bytosti trpí v nízkých světech existence.

Ti, kteří se chtějí vymanit,

mají vyhledat moudrého gurua.

Požehnáním gurua mysl hledajícího se osvobodí.

Pokud vyhledáváš karmamudru,

ze vzniklého spojení se objeví moudrost z radosti a prázdnoty.

Spojení upájipradžňi přináší požehnání.

Snes tuto esenci dolů a vytvoř z ní mandalu.

Promítni ji do všech částí těla.

Pokud není touhy,

vyvstane jednota radosti a prázdnoty.

Získáš si dlouhý život, bez šedých vlasů,

a budeš přibývat jako měsíc.

Staneš se zářícím a síla tě nikdy neopustí.

Dosáhnuvší relativních siddhi začneš uskutečňovat absolutní siddhi.

Ať tyto instrukce o mahámudře zůstanou v srdci šťastných bytostí.