SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Moudrost siddhovských mistrů vadžrajány

– TB17 –
Rasa Ravi, 1997
(volnější překlad z angličtiny)
revize 2016 (menší úpravy bez kontroly zdroje, výběr, zkráceno)
Viz Úvod do revidované verze TB a bibliografie

Ze Sarahova zpěvu ve snu Marpy

Když takto uvažuji a přemítám –

tento pohyb myšlenek nemá nic společného s pravou Myslí.

Poznavše, že svět jevů a změn je přirozeností Mysli,

nepotřebujeme již žádné instrukce k meditaci.

Přirozenost Mysli nemůže být předmětem úvah.

Zůstaň v neměnném klidu v tomto přirozeném stavu.

Když spatříš tuto Pravdu, budeš vykoupen.

 

Nepovažuj sansáru za něco špatného.

Není tu nic takového jako dosažení nirvány.

Jen běžná mysl si to tak myslí.

Myšlenky z Maitrípovy instrukce

Všechny objekty existence jsou původem ne-existující a nezrozené.

Uskutečni je jako základ ryzé jednoty.

Proč toužit ukončit sansáru?

Vskutku, není zde žádná nirvána, kterou bys mohl dosáhnout.

Sansáranirvána jsou sebevykupujícím vnitřním stavem,

uskutečni jejich jednotu jako velké blaho.

I kdybys vyprázdnil mysl buddhů tří časů, nenalezl bys nic víc, než toto blaho.

 

Všechny objekty jsou pouze Myslí.

Guru povstane z Mysli.

Guru není nic jiného než Mysl.

Cokoliv se jeví, je přirozeností Mysli.

Mysl samotná je prapůvodně ne-existující.

V přirozeném stavu, nezrozený a uvnitř,

není čeho se vzdávat.

Ze zpěvů Marpy Překladatele

Slunce a měsíc, pránaapána,

byly uzamčeny do místa,

kde vládne všeprostupující prostor.

Zkušenost ze Sebe existujícího jevu

– blaženost, jasná zář a nemyšlení –

sestoupila z mého srdce.

Zmatek ve snech a špatné návyky

jsem proměnil v přirozenost na cestě Světla.

Pohyby uvažující mysli,

jak postřehování jevů, tak i vnitřní projekce,

se rozpustily do ryzosti dharmakáji.

Vjem vnějšího světa, to falešné kolo iluze,

jsem pochopil jako nezrozenou mahámudru.

Vjem vnitřního světa, vědomí,

je jako potkat starého přítele,

začal vyjadřovat sám sebe.

Je to jako popis snu němým člověkem –

vyvstala nevyjádřitelná Zkušenost.

Je to jako vytržení mladé dívky –

nepopsatelný Smysl se uskutečnil.


* * *


Když se mě ptáte, kdo jsem:

jsem Marpa Překladatel.

Moje pupeční šňůra byla odříznuta v kraji Ü v Tibetu.

Studoval jsem v jižním Nepálu a Indii.


Třikrát jsem podstoupil cestu do Indie.

Nevzdával jsem se, pokud jsem nezískal nejzazší zasvěcení.

A když jsem se svou hlavou dotýkal nohy svých guruů,

přenesli na mě své požehnání.


Měl jsem několik guruů, s kterými jsem měl

dharmickou návaznost.

Ze všech však nejvznešenější byl

velký Náropa, beze sporu.

Vskutku, je ztělesněním Vadžradhary v lidské podobě.

Není způsobu jak vyjádřit

jeho laskavou náklonnost vůči mně.


Dlouho jsem toužil po otci v nirmánakáji;

hledal jsem ho dlouho, ale nenacházel.

Měl jsem mnoho vizí a objevily se různé tváře,

ale ani jedna nebyla jeho.

Nakonec v malém údolí v horách Temného lesa

jsem uviděl bludný balvan ze zázračného krystalu,

jako symbol, který je vyryt na reliéfu.

Na cestě mě pak vedly duchovní stopy –

ó vznešený otče, veliká je tvá moudrost!


Na kmeni santálového stromu,

skrze zázračný projev Náropova soucitu,

objevilo se mi devět božstev Hévadžra mandaly.

Ze srdečního centra protějšku zjevení

vykrystalizovala osmislabičná mantra,

jako kdyby byla psána konečkem vlasu,

a byla obklopena duhou sytých barev.

Takto mi Náropa žehnal a dal mi povolení.

Ó vznešený otče, veliká je tvá moudrost!


Bezradně jsem se dal do pláče

a naplněn touhou po poznání,

zdálo se mi, že křičím celou věčnost;

přemožen svými city jsem naříkal nahlas.

Snažně jsem ho prosil s jednobodovou myslí.

Náropa se na mě soucitně podíval

a předstoupil přede mě.

V tom okamžiku ve mně vzplanula spontánní radost –

jaký zázrak, vznešený učiteli!


Jako dar jsem mu nabízel drahokamy a zlatý prášek.

On však řekl: „Nepotřebuji to.“

Já jsem však trval na tom, aby to přijal.

Řekl: „Nabídni to radši božstvům.“

Vzal to a vzápětí to odhodil do džungle;

zlatý prášek pokryl rostliny a kameny.

Byl jsem zdrcen ztrátou.

On však dodal: „Proč naříkáš? Tady je jich mnohem víc.“

Nato si otevřel své dlaně –

můj majetek nebyl ztracen, byl zde znovu!

Jak zázračné, vznešený učiteli!

Pak se dotkl palcem své nohy země

a okamžitě se skály a celá louka změnila v zlato.

Řekl: „Celá krajina je ze zlata.“

Jak zázračné, vznešený učiteli!

Tilopův zpěv

Sezamový olej je esence.

Lidé dobře vědí, že olej se nachází v sezamovém semínku (tila),

a přesto nechápou cestu příčiny a následku.

Proto nejsou schopni si získat esenci, sezamový olej,

ačkoliv vnitřní ze sebe se vynořující moudrost

sídlí v srdci každé bytosti.

Pokud to však guru ukáže, může být uskutečněna.

Sezamový olej zůstává v semínku a není ho vidět,

když odstraníme slupku semínka a budeme ho tlouct,

dostaneme olej, esenci.

Podobným způsobem guru ukáže Pravdu.

A všechny jevy světa se stanou nedělitelnými

v jednotě věčné esence.

Kjé hó!

Těžce dosahovaný a nepochopitelný smysl

je přítomen v tomto momentě. Jak krásné!

Z Paindapova zpěvu

Ze všech buddhů tří časů

guru je základem veškerého úspěchu;

je ztělesněním svrchované nirmánakáji.

Pokud ho rozpoznáváš jako čirý prostor,

uskutečníš nezrozenou Pravdu.

Když ho rozpoznáš jako slunce,

všudypřítomný velký soucit se zrodí.

Když ho rozpoznáš jako měsíc,

dokážeš odstranit své špatné sklony.

Když ho rozpoznáš jako oceán,

dosáhneš svrchovaného stavu samádhi, bez vírů.

Když ho rozpoznáš jako meč,

odřeže uzly bránící ti k soustředění.

Když ho rozpoznáš jako lva,

přemůžeš divokou zvěř neposlušné mysli.

Když ho rozpoznáš jako slona,

budeš osvobozen od pokušení.