SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2013

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Bakajsa, Miloš: Tibetské mandaly v Budhizme – Religionistická analýza Cieľom tejto práce je podať stručný prehľad o sakrálnom umení v tibetskom budhizme, ďalej vysvetliť základne pojmy, poukázať na symboliku medzi umením a učením tibetského budhizmu. Práca sa delí na tri hlavné kapitoly, kde v prvej kapitole sa nachádzajú základne informácie o budhizme, o zakladateľovi budhizmu, ďalej pre doplnenie a ozrejmenie pôvodu sakrálneho umenia nasleduje časť, ktorá je venovaná histórii Tibetu a prijatia budhizmu. Druhá hlavná kapitola je venovaná sakrálnemu umeniu, kde sú vysvetlené niektoré pojmy, popísane obrady vytvárania umenia a kde je zoznam vybraných symbolov postáv a ich význam. V tretej kapitole s názvom „Terénny Výskum“ sú popísané niektoré významné miesta budhizmu, ktoré boli predmetom študijnej cesty z roku 2012 s príslušnou fotodokumentáciou nájdenou v prílohách. Celá práca preto poskytuje stručný prehľad o pôvode, vzniku a význame sakrálneho umenia v Tibetskom budhizme. Práca je výsledkom porovnávania viacerých zdrojov, taktiež poznatkov z terénneho výskumu. Prínosom tejto práce je že podáva zrozumiteľné informácie aj pre ľudí, ktorý sa nevyznajú v danej problematike no aj pre tých, ktorý sa jej venujú. Práca ma preto široký informačný záber, ktorý je vhodný pre vytvorenie pred-porozumenia v danej oblasti.

Čeriová, Kitti: Etika v hinduizme Cieľom magisterskej práce je vyzdvihnúť základné etické princípy a oboznámiť čitateľa s etickými a morálnymi zásadami v hinduizme. V neposlednom rade poukáže na rozdielnosť etiky v hinduizme a kresťanstve. V práci sú základné informácie o vzniku týchto náboženstiev a je tu spomenutý aj ich vývoj a šírenie. Práca je rozdelená na päť hlavných kapitol. Prvá kapitola podáva informácie o vzniku a základoch hinduizmu, jeho vývoji a šírení. Rovnako aj vznik a základy kresťanstva a tiež jeho vývoj a šírenie je popísané v nasledujúcej kapitole. Ďalšia opisuje základné etické princípy a požiadavky v týchto náboženstvách. Ďalej, predposledná rozoberá rozdielnosť v chápaní etiky v hinduizme a kresťanstve, a v záverečnej kapitole je uvedený aj pohľad etiky jednotlivca v závislosti na jeho sociálnom a spoločenskom postavení. Významom práce je poskytnúť určitý pohľad na etiku v rozoberaných náboženstvách.

Dušková, Petra: Indické vdovy Indie je velice religiózní zemí. V čele všech náboženství Indického subkontinentu se drží většinový hinduismus, ovlivňující každodenní život každého hinduisty. S hinduismem je spjato množství nejrůznějších předpisů, zvyklostí, pověr a také jakýsi pocit osudovosti, který dotváří celkový postoj hinduisty ke světu. Mnoho z těchto zvyklostí, pověr ale i předsudků se pojí právě s vdovstvím indických žen, a to převážně v tom neblahém slova smyslu. Indické vdovy jsou často vystavovány krutému zacházení, mnohdy i sexuálnímu a jinému zneužívání, přežívají v nelidských podmínkách. Do svízelných situací se většina vdov dostává díky svým nehumánním příbuzným, kteří nemají pocit, že by se na nich dopouštěli něčeho trestuhodného. Všeobecně rozšířené pověry a předsudky spojené s vdovstvím převážně u hinduistických žen, jaksi „ospravedlňují“ jejich chování. Jelikož je hinduismus ve značné převaze, působí i na ostatní indická náboženství, která do sebe přirozeně vstřebávají různé hinduistické prvky, spojené například právě s ovdověním žen. Můžeme však říci, že nejhůře jsou na tom vdovy hinduistické. První kapitola mé práce s názvem Indická náboženství a žena, je věnována stručnému vhledu do indických náboženství a postoji těchto náboženství k ženám z historického i dnešního pohledu. Další kapitoly už jsou věnovány především vdovám hinduistickým, zvyku Satí – upalování vdov, Vrindávanu a Váránasí – městům, kde je koncentrace vdov nejvyšší a zde působícím organizacím podporujícím vdovy. Práce je zakončena kapitolou Hinduistická vdova v literatuře, filmu a ve skutečnosti. Literatura a film je jednou z možností, jak upozornit širší veřejnost nebo dokonce celý svět na vdovské utrpení. Kapitola končí mými vlastními krátkými příběhy o vdovách. Strávili jsme s manželem cestováním po Indii více než rok.

Hadová, Veronika: Buddhismus diamantové cesty v České republice: Otázka autority genderových modelů Ole Nydahla V diplomové práci rozebírám problematiku nakládání s autoritou na pozadí debat o genderových rolích, partnerských vztazích a sexualitě v prostředí českého buddhismu diamantové cesty. Předloženou diplomovou práci jsem nahlížela optikou feministického poststrukturalismu. V první analytické části jsem nejprve identifikovala genderové modely, které ve svých dílech prezentuje Ole Nydahl, a které velmi často obsahují binární opozice. Ve druhé analytické části jsem následně představila rozličné možnosti nakládání s těmito modely, které jsem nalezla ve formulacích českých učitelů buddhismu diamantové cesty a tazatelů na dvou webových diskusních fórech a také jsem ukázala, jakou roli tyto modely hrají při formulování autority českými učiteli buddhismu diamantové cesty a tazateli.

Hadvigová, Helena: Indický pohrebný rituál od minulosti po súčasnosť Diplomová práca pojednáva o hinduistickom pohrebnom rituáli. Práca je založená na štúdii pôvodných indických zdrojov v hindčine a v sanskrte, ďalej na pojednaniach o tejto problematike v angličtine, nemčine a češtine. Jadro práce tvorí popis posledného obradu v živote hinduistu, t. j. poslednej samskáre, ktorá sa označuje ako antjéšti. Popis pohrebného rituálu je prevedený z hľadiska štruktúrneho i historického. Popis štruktúry pohrebného rituálu je založený na komplexnej štúdii všetkých materiálov, pričom preklad Páraskára grhjasútry je dodaný ako príloha. Toto východisko umožňuje sledovať vývoj obradu a jeho prípadné zmeny v novovekej Indii.

Hajný, Marián: Etika v kresťanstve a budhizme Kresťanstvo a budhizmus v súčasnosti patria medzi najrozšírenejšie svetové náboženstvá. Hlavnou myšlienkou našej diplomovej práce bolo hlavne porovnanie etiky v týchto náboženstvách, ktorej sme venovali najväčšiu časť práce. Na úvod sme však považovali za potrebné v stručnosti charakterizovať zakladateľov týchto dvoch náboženstiev. Hlavným cieľom našej práce bolo nájsť najpodstatnejšie rozdiely a podobné spoločné znaky týkajúce ich vzniku, ich zakladateľov, filozofie ich viery, no hlavne rozdiely a spoločné znaky týkajúce sa etiky, morálky a správania sa kresťanov a budhistov.

Heroldová, Helena: Ikonografie Zelené Táry Bohyně Tára (tibetsky Sgrol ma) patří pro svoji úlohu ochránkyně a pomocnice k nejoblíbenějším božstvům tibetského buddhismu. Tára byla uctívána zprvu v Indii v 8. století, a její kult se později rozšířil do Tibetu a Mongolska, ale i Číny a Japonska. V současnosti je známá a oblíbená též v moderním západním buddhismu. Tato práce shrnuje základní informace týkající se vývoje ikonografie bohyně Táry. První část podává přehled základních primárních pramenů k tomuto studiu, zejména texty tibetských autorů od 12. do 17. století. Uveden je též komentovaný překlad jednoho ze základních textů, Chvály jednadvaceti Tár. Druhá část se věnuje bohyni Táře v tradiční náboženské malbě. Shrnuty jsou ikonografická pravidla pro její zobrazení. Katalog třiceti maleb Táry pocházejících zejména z 20. století z oblasti dnešního Mongolska, které jsou uchovány ve sbírce Národního muzea, Náprstkova muzea v Praze, ukazuje proměny, kterou tradiční ikonografie prošla. Závěr se zamýšlí nad úlohou bohyně Táry v moderním západním buddhismu a nad proměnami její ikonografie.

Hotový, Martin: Thajský buddhizmus – Saturácia sakrálneho priestoru. Mestský pilier v Bangkoku Primárne sa práca orientuje na svätyňu mestského piliera mesta Bangkok, opis miesta – rôzne „stanoviská“ a ich funkcia. Thajské mestské piliere sú ojedinelým úkazom v kultúrnej sfére juhovýchodnej Ázie. Špecifický kultúrny a náboženský kontext, história, pôvod stavby a napokon aj snaha o religionistickú komparáciu budú dôležitým faktorom dopĺňajúcim deskriptívne jadro práce. Zámerom práce je opísať pôvod a účel svätyne, ktorej náboženský rozmer je širší a nenáleží jedinej náboženskej sfére.

Janošková, Anna: Etika a filozofie buddhismu Bakalářská práce se zabývá etikou a filozofií buddhismu. Práce je zaměřena především na historii vývoje buddhismu, čtyři vznešené pravdy, život mnichů v klášterech a vztah člověka a přírody. Je zde také popsáno následné využití tématu v praxi.

Jelínková, Silvie: Konárak Architektura v kontextu náboženské politiky Východních Gangů Velkolepý chrám v Konáraku v Uríse, postavený v podobě vozu slunečního boha Súrji, je jednou z nejslavnějších hinduistických památek Indie. Byl vždy předmětem badatelského zájmu, hlavně pro svou výtvarnou hodnotu, a to i ve zchátralém stavu, v němž se nachází. Tato práce chce představit sluneční chrám v Konáraku v širším kontextu doby a místa svého stavebníka a snaží se navrhnout důvody stavby tohoto chrámu a příčiny jeho zřícení – obojí je neoddělitelně spjato s nábožensko-politickým ovzduším Urísy období vlády Východních Gangů. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o královské chrámové politice, jak ji uplatňovali urijští králové, a představuje „královský chrám“ jakožto prostředek legitimizace královské moci. Druhá kapitola se týká „ochranných božstev“ krále Narasimhy, stavebníka tohoto chrámu. Jsou jimi Súrja z Konáraku, sluneční bůh, který byl božstvem celoindického významu, a Džagannáth z Purí, podoba boha Višnua, jenž je státním bohem Urísy. Třetí kapitola se zaměřuje na srovnání Konáraku a Purí jakožto poutních míst. Čtvrtá a poslední kapitola představuje stručný přehled indických architektonických tradic, obzvláště tradice architektury urijské, jejímž vrcholným příkladem chrám v Konáraku je, pozornost se pak zaměří na jednu z výjimečností tohoto chrámu – jeho podobu vozu. Nakonec jsou shrnuty možné příčiny stavby i zřícení chrámu – z celé práce vyplývá, že šlo o souhru mnoha okolností.

Ježek, Luboš: Česká buddhologie – reflexe bádání let 1945–1989 Cílem této práce bylo především zmapovat nejen vliv marxismu-leninismu na studium buddhismu, ale i dalších myšlenkových a náboženských proudů, jako je křesťanství a pozitivismus či osvícenství. V tomto případě se zájem výzkumu soustředil především na problematické interpretace ovlivněné těmito proudy, především pak na vliv křesťanství. V souvislosti s problematickými interpretacemi byl současně přehodnocen i samotný teoretický rámec, ve kterém se studium buddhismu do roku 1989 nacházelo. První kapitola této práce představuje stručnou historii studia buddhismu na českém území a jeho vývoj po roce 1948. Druhá kapitola se již soustřeďuje na samotnou analýzu vybraných kontroverzních témat jako je buddhistická morálka, pasivita a pesimismus. Ve třetí kapitole je poté představen přístup českých autorů k mahájánovému buddhismu. Zde je mahájánový buddhismus zasazen do kontextu nejstaršího „původního a čistého“ buddhismu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na interpretaci sociálních a náboženských poměrů ve starověké Indii. V tomto případě nás zajímal především vztah buddhismu k bráhmanismu a ke kastovnímu systému. Závěrečná, pátá kapitola, pojednává o překladatelské činnosti českých badatelů a jejich způsobu zacházení s buddhistickými pojmy.

Jirásková, Michaela: České národní obrození a studium indických tradic V této práci se zabývám otázkou, jaké obrazy indických tradic pomáhaly českým národním obrozencům v jejich emancipačním úsilí. V první části textu upřesňuji pojetí národa, jež naši obrozenci zastávali, a z jakého paradigmatu toto pojetí vycházelo. V následující části se pak věnuji záměru, který určoval snahy západního světa seznámit se s indickou kulturou a také tím, jaký byl jejich obraz indických tradic. V závěrečné části konkrétněji pojednávám o pohledu českých národních obrozenců na Indii, její náboženství a kulturu, a o způsobu, jakým ji prezentovali ve svých článcích.

Jozífková, Žaneta: Obřady a tradice v hinduismu V hinduismu se ukrývá mnoho rozmanitých obřadů a tradic. Ať už jde o krvavé masové rituály, nekrvavé obřady, slavnosti, povinné náboženské poutě, modlitby, rituály v chrámech, domácí rituál či obřady životního cyklu. Tato bakalářské práce má za úkol poodhalit roušku tajemství a nahlédnout pod pokličku indického náboženství. V první kapitole se věnuji významu hinduismu. Možná si to mnoho z nás neuvědomuje, ale prvky hinduismu dnes najdeme po celém světě. Je to především díky józe, která ovlivňuje způsob života mnohých lidí. Avšak jóga není jediným mimořádným aspektem tohoto pozoruhodného náboženského systému, je to i důkladně promyšlený systém reinkarnace, se kterou úzce souvisí myšlenka neubližování zvířatům, lidem a ze které by si každý mohl vzít příklad. Řada příkazů a poznatků vychází z literárních památek, proto mi připadalo nutné zmínit i ty. Druhá kapitola je o obřadech a obětech obecně, zmiňuji zde i některé další významné složky rituálu jako je např. posvátná voda, která hraje při každém rituálu důležitou roli. Ve druhé kapitole je popsáno i obětování, ke kterému docházelo dříve, a to k obětování zvířat, které dnes už není tak časté. V dalších kapitolách konkrétně popisuji, k jakým rituálům dochází doma, seznamuji s obřady konanými v chrámě a s tím spojené uctívání bohů a oslavování svátků. Jelikož tradiční roli v životě hinduisty hrají poutě, nemůžu opomenout ani je, zejména pak nejvýznamnější a největší pouť na světě – Kumbhmélu. Poslední kapitola se týká nejdůležitějších obřadů v životě hinduisty, a to rituálů životního cyklu – narození, vzdělávání, svateb a pohřbívání, které je v Indii obzvláště typické.

Kolesárová, Zuzana: Soteriologické východiská v hinduizme a kresťanstve Cieľom bakalárskej práce je objasnenie východísk spásy v hinduizme a kresťanstve a ich porovnanie. Okrem toho, práca približuje aj filozofiu hinduistického náboženstva so zámerom podrobnejšie oboznámiť čitateľa s jeho soteriológiou. Táto kapitola rozoberá aj problém kastového systému v Indii a učenie o karme. Kresťanské chápanie soteriológie sa sústreďuje najmä na osobnosť Ježiša Krista a jeho postavenie v procese spásy, potrebu spásy pre ľudí a kresťanské eschatologické predstavy. Posledná časť je venovaná celkovému porovnaniu soteriologických východísk, spoločným a odlišným znakom náboženstiev a priblíženiu životov významných indických osobností, ktorí sa zaslúžili o šírenie kresťanských myšlienok a misie v Indii.

Kordíková, Daniela: „Dom“ v kontextu tradiční mongolské medicíny Cílem této diplomové práce bylo vymezit základní obrysy tradičních mongolských léčebných směrů s důrazem na nebuddhistické tradice léčby. Hlavní pozornost byla věnována léčebnému směru „dom“, který stojí na hranici mezi lidovým lékařstvím a magií a je součástí mongolské kulturní tradice. První kapitola „Kategorizace mongolské tradiční medicíny“ se věnuje přehlednému rozčlenění léčebných technik na území Mongolska a snaží se je zasadit do historického kontextu. Druhá kapitola „Léčebné tradice na území Mongolska“ se zaměřuje na popis jednotlivých technik léčby. Třetí kapitola je podrobněji věnována samotné tradici mongolského léčení zvaného „dom“. Vzhledem k tomu, že západní literatura označuje „dom“ za magii, je pozornost nejprve věnována magii. Druhou část tvoří rozhovory k problematice a definici „domu“ uskutečněné v Mongolsku a závěrečná část navazuje konkrétními ukázkami „domu“ zasazenými do širšího kontextu tradiční léčby.

Mrvová, Sabína: Komparácia pojmov odpútanosti a nelipnutia: Majster Eckhart a budhizmus K najdôležitejším pojmom v mojej bakalárskej práci nevyhnutne patrí odpútanosť a nelipnutie, preto v prvej kapitole postupne rozoberiem nielen zrod buddhizmu, ale aj hlavné charakteristické znaky, ktoré sú nosnými piliermi tohto náboženstva. Ďalšia kapitola predstaví náuku a osobu Majstra Eckharta, no predovšetkým skúsenosť mystického spojenia s Bohom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že obe koncepcie sú v mnohom odlišné, dokonca navzájom neakceptovateľné. Avšak v poslednej kapitole sa pomocou komparácie obidvoch centrálnych pojmov odkryje vzájomná blízkosť týchto ciest. Oba pojmy sa ukážu ako významný a účinný spôsob k nadobudnutiu vnútornej slobody, ktorá umožňuje zásadnú bytostnú transformáciu nášho myslenia i bytia.

Nadhajská, Patrícia: Brahmanistické prvky v thajskom buddhizme Bakalárska práca je zameraná na brahmanistické prvky v thajskom buddhizme. Cieľom je priblížiť z historického hľadiska dôležité medzníky, Kráľovstvá, obdobia prenikania brahmanistických komponentov do oblasti súčasného Thajska. Práca sa významne opiera o aktívne navštevovanú hinduistickú svätyňu, Erawan, ktorá sa nachádza sa v centre Bangkoku. Práca sa upriamuje na opis a vykreslenie hinduistických božstiev v centre hlavného mesta Thajska, Bangkoku, v porovnaní s ich indickými náprotivkami z ikonografického ohľadu. Práca zhodnocuje bezkonfliktnú koexistenciu hinduistického vplyvu v buddhistickej krajine.

Országh, Ján: Jóga a Bůh Předkládaná bakalářská práce je věnována problému Íšvary, nejvyššího Boha, ve filosofii jógy, jak je vyložena v Pataňdžaliho proslulých Jógasútrách. Ještě než je nastolena tato otázka, je předložen nástin filosofie klasické sánkhji a jógy a vysvětleny stěžejní pojmy a koncepty podle primárních textů (Íšvarakršnova Sánkhjakáriká a Pataňdžaliho Jógasútry) a sekundární literatury. Dále jsou zmíněny a probrány některé odlišnosti mezi nimi. Pak následuje výklad Pataňdžaliho konceptu Boha (jejž klasická sánkhja nezná) spolu s pojednáním o sútrách, v nichž je Íšvara definován či uveden. K těmto sútrám je pak připojeno několik úvah stran této zvláštní koncepce Boha. Po předložení argumentů je učiněn závěr, že pojetí Íšvary v Jógasútrách nemá souvislost s náboženským bhaktickým hnutím. Íšvara není v žádném smyslu stvořitelem vesmíru, nevyžaduje žádný kult ani náboženské jednání a setrvává věčně ve své pasivitě a dokonalosti. Nejlépe jej tudíž lze pochopit jako Boha jóginů, jehož účel se takříkajíc vyčerpává tím, že slouží jako dokonalý model pro člověka směřujícího k vysvobození. Podobně je zde poukázáno na to, že není vhodné interpretovat íšvara-pranidhánu jako oddanost Bohu, nýbrž spíše jako meditaci o Bohu vedoucí k samádhi, enstatické kontemplaci, kterou sútry představují jako cíl jógy. Na následujících stranách je učiněn pokus o nalezení možného zdroje této zvláštní doktríny o Bohu. Jsou zde uvedeny argumenty pro to, že původ této nauky lze hledat ve spekulacích předklasické jógy o posvátné slabice óm (pranava), jež jsou doloženy v textu některých jógických upanišad (Švétášvatara, Maitrí). Na základě toho je učiněn závěr, že pojem Íšvary není cizím elementem v systému jógy, nýbrž že je mu vlastní. Tento koncept pak Pataňdžali později transponoval do rámce (neteistické) sánkhjové metafyziky a reinterpretoval jej v souladu s ní. Na konci je zařazeno několik poznámek, jež se týkají vývoje pojetí Boha v jógadaršaně.

Poľanská, Lucia: Buddhizmus diamantovej cesty v Strednej Európe Cieľom diplomovej práce je analyzovať metódy a učenia buddhizmu Diamantovej cesty. Skúmanie je orientované na oblasť strednej Európy a predovšetkým Slovenska, pričom je sledovaný najmä kultúrny aspekt dopadu pôsobenia tejto tradície v stredoeurópskom regióne. Diplomová práca je teoretického charakteru a je štruktúrovaná do piatich hlavných kapitol. Prvá kapitola obsahuje životopis Buddhu Šákjamuniho a základné delenie buddhistických učení a praktík. V druhej kapitole sa zaoberáme hlavnými buddhistickými školami a predovšetkým tibetským buddhizmom a jeho jednotlivými líniami. V tretej kapitole podávame charakteristiku buddhizmu Diamantovej cesty, pričom sa zameriavame najmä na praktiky a základné náuky tejto tradície. Štvrtá kapitola podáva základný prehľad skupín praktikujúcich buddhizmus Diamantovej cesty v strednej Európe a predovšetkým na Slovensku. Z veľkého množstva rôznych skupín sme vybrali niekoľko tých, ktoré v tomto regióne považujeme za najrozšírenejšie. V piatej kapitole stručne charakterizujeme výtvarné umenie a architektúru tibetského buddhizmu. Poznatky využité na spracovanie diplomovej práce sme získali najmä štúdiom dostupnej literatúry z oblasti histórie i kultúry, a takisto štúdiom publikácií buddhistických učiteľov. Práca obsahuje aj obrazovú prílohu, ktorá dopĺňa predstavu o tejto výnimočnej „životnej filozofii“.

Prokopová, Dana: The Mind and Life Institute – východiska a cíle Práce se zabývá problematikou akulturace buddhismu na Západě. Diplomová práce se soustředí především na případ adaptace tibetského buddhismu ve Spojených státech amerických, konkrétně v prostředí Institutu mysli a života. Institut mysli a života je organizací, jejímž programem je spolupráce západní vědy s buddhismem. Většina jeho členů jsou vědci, kteří zároveň praktikují buddhismus. Jedním z výsledků činnosti této organizace je tak pokračující propojování buddhismu s vědou, které se stává velmi efektivní strategií adaptace buddhismu na Západě. Práce se pokouší analyzovat ty oblasti, v nichž se objevuje vysoká míra spolupráce buddhismu a vědy. Rovněž poukazuje na třecí plochy mezi těmito dvěma sférami a nesouhlasné postoje k jejich propojování, které upozorňují na komplikovanost celého procesu akulturace.

Radzová, Martina: Dualizmus vo východnom myslení Bakalárska práca približuje rôzne podoby dualizmu vo východných náboženstvách/myšlienkových koncepciách. Dualitu rozoberáme v jednotlivých pojmoch ako sú duša, karma, bytie-nebytie a morálka. Ako ústredný pojem tu označujeme dualizmus, a preto pri vybraných termínoch poukazujeme na súvislosť medzi nami akcentovanými pojmami a dualizmom. Následne v práci rozoberáme dôsledky, ktoré z toho vyplynú pre každodenný život. Zameriavame sa na tie aspekty, ktoré môžeme rozoberať v intenciách etiky, čiže vzťahov ako sú muž-žena, panovník-poddaný atď. Konkrétne sa budeme venovať a rozoberať buddhizmus, hinduizmus, džinizmus, konfucianizmus a taoizmus. K rozboru dualizmu v týchto filozofických koncepciách sa snažíme v prvej kapitole dopracovať pomocou čiastkových cieľov, akými je vymedzenie základných pojmov. Tu sa sústredíme na vysvetlenie tých pojmov, ktoré sú pre našu prácu základné. Presne tu vysvetlíme pojem dualizmus, zbežne ozrejmíme pojmy transcendencia a mystika, s ktorými sa pri východných koncepciách často stretávame a v stručnosti rozoberieme jednotlivé filozofické koncepcie a ich predstaviteľov.

Rostek, Ondřej: Buddhismus v českých zemích V úvodní části blíže představím několik stěžejních představitelů buddhismu v České republice, kterými budou Leopold Procházka, Vincenc Lesný, František Drtikol, Květoslav Minařík a Josef Kolmaš. Pokusím se zde nalézt pohnutky, které je k zaujetí pro buddhistickou praxi a její šíření, přičemž zvláště u průkopníků často chybí zcela přesné informace. Vděčným zdrojem jsou proto vzpomínky jejich žáků či spolupracovníků, které jsou často velmi sugestivní. Ve druhé části vysvětlím principy základních buddhistických škol, a to, v čem se liší. Do tohoto je rovněž zahrnut hinduismus, jenž neznalým tématu často s buddhismem splývá. Domnívám se, že přestože tato kapitola zdánlivě zcela nesouvisí s ústředním tématem práce, své místo zde má. Třetí část je rozdělena do několika podkapitol, a je nejvíce odlišná od toho, co již bylo na poli českého buddhismu prozkoumáno. Pokouším se zde zmapovat to, jaké postavení má buddhismus v české kultuře a společnosti obecně.

Rysová, Štěpánka: Postavení indické ženy jako matky Práce se zaměřuje především na současné postavení s ohlédnutím do minulosti, sleduje vývoj a změny, kterými žena jako matka v průběhu času prošla. Zkoumá hinduistickou mentalitu a celkové vnímání ženy jako matky a její role v současné Indii. Porovnává přístup k ženám-matkám a jejich práva a povinnosti vůči rodině. V indické společnosti obecně stojí žena na nižší společenské příčce než muž. Najdou se samozřejmě i výjimečné ženy, které zastávají, nebo zastávaly mimořádná postavení, ať už v politice nebo v jiných prestižních zaměstnáních. Pokud nebudeme brát v úvahu tyto výjimečné ženy, všechny ostatní jsou spíše doplňující složkou indické společnosti. Ženy jsou v běžném rodinném životě tichým společníkem muže. V mé bakalářské práci se pokusím vylíčit všechny ty aspekty mateřství v Indii, které jsou v mnohém od evropských odlišné. Zaměřím se především na hinduistickou společnost, protože ta je v Indii nejvíce zastoupená a je, co se týče vnímání žen ve společnosti, velmi specifická. Mou snahou bude popsat jednotlivé fáze mateřství a další stránky života žen, které s mateřstvím úzce souvisí.

Sádecká, Ema: Zobrazovanie nahoty v indickom umení Práca sa zaoberá zobrazovaním témy nahoty v umení na indickom subkontinente v priebehu dejín a z pohľadu pôsobenia rôznych náboženstiev a kultúrnych vplyvov na tomto území. Metódou komparácie a pomocou konkrétnych príkladov sa snaží uviesť čitateľa do problematiky tejto, dnes už kontroverznej, témy a pokúša sa nájsť dôvody jej rozdielneho vnímania v rôznych obdobiach a oblastiach Indie. V závere predostiera vlastnú hypotézu vývoja tohto fenoménu do budúcnosti. Pozoruhodným procesom pristupovania k odhalenému ľudskému telu prešla India. Táto obrovská ríša (čo sa počtu obyvateľov i rozlohy týka), sa vo svojom neľahkom, no na druhej strane pestrom vývoji potýkala so všetkými možnými druhmi nudity a následne aj s rozličnými spôsobmi jej interpretácie a nastávajúcej kritiky. Vďaka národnému koloritu a multikulturalite, ktorá je pre Indiu význačná, sa na tento pojem nazeralo a dodnes nazerá podľa najrôznejších kritérií. Či už skrz starodávne kultové obrady, početné náboženské tradície alebo z hľadiska stretu divergentných kultúr. Pre niektorých obyvateľov indického polostrova je tým pádom nahota nedotknuteľným javom (islam), pre iných naopak životným štýlom (džinizmus).

Stará, Michaela: Matka Ganga – obraz hinduismu od pramene po deltu Bakalářská práce je zaměřena na hinduismus, jako společensko-náboženskou strukturu většiny indického obyvatelstva. Seznamuje s jeho hlavními myšlenkami a ukazuje praktickou stránku tohoto náboženství. Soustřeďuje pozornost na vybranou část Indie, oblast podél toku posvátné řeky Gangy, kde představuje významná a posvátná místa s jejich kulturou a atmosférou. Popisuje Gangu jako nejposvátnější řeku světa spojenou s mnoha rituály a ukazuje pozitivní i negativní společenské dopady hinduismu na život obyvatel v této oblasti. Praktická část zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, které zkoumá zájem a pohled vybrané skupiny respondentů na indickou společnost a jejich povědomí o hinduismu.

Šenkýřová, Eva: Pojetí femininity ve vybraných pracích české indologie o hinduismu V této práci se budu zabývat pojetím femininity v pracích tří českých autorů, kteří píší o hinduismu. Jedná se o Hinduismus Dušana Zbavitele, jednoho z předních českých indologů, text Hinduista od zrození do zrození od bengalistky Hany Preinhaelterové a knihu indoložky Dagmar Markové Hrdinky Kámasútry. Každý z těchto textů se s tématem femininity vyrovnává jinak, některý hlouběji do detailů než jiné. Předpokládám, že důvodem pro tuto rozdílnost by mohl být zejména charakter textů. Zbavitel nabízí pohled na hinduistickou víru, jeho text je filosofického rázu. Oproti tomu Marková, středem jejíhož zájmu je samotná žena (respektive dějiny indických žen), podává historický pohled na ženskou roli ve společnosti a náboženství. Poslední analyzovaný text je ze všech tří nejvíce popisný, vyjadřuje osobní zážitky autorky a jeho hlavní osou je vykreslení nejdůležitějších rituálů přechodu jak žen, tak i mužů.

Škutková, Karin: Relikvie ako index: Telesné ostatky Buddhu v théravádovom kontexte. Zámerom tejto práce je nielen zmapovať neveľmi frekventovanú tému relikvií v buddhistickej tradícii s dôrazom na niektoré špecifiká théravádovej oblasti, ale zároveň prihliadnuť aj na kognitívne aspekty ľudského myslenia, ktoré sú jednou z domnelých príčin dôležitosti relikvií v náboženskom kulte. Pozornosť je tiež venovaná interpretácii kultu relikvií z hľadiska performatívnych vied. Text po teoretickej stránke vychádza najmä z diel Pascala Boyera, Jespera B. Sørensena, S. J. Tambiaha, Johna Stronga a Catherine Bell. Práca sa pokúša sprostredkovať výsledky aplikácie kognitívnych a performatívnych teórií v záverečnej syntéze a objasniť tak indexový charakter relikvií v théravádovej tradícii.

Tenglerová, Adéla: Etický aspekt buddhismu První kapitola bude pojednávat o vzniku buddhismu, jeho zakladateli, Siddhárthu Gautamovi a o základech buddhistické nauky. Dále je zde zmíněn vznik buddhistické obce, obsah pálijského kánonu a v závěru první kapitoly je možno nalézt rozčlenění buddhismu do jeho základních směrů, jimiž jsou théraváda, mahájána a vadžrajána. Tato úvodní kapitola představuje důležitou informační platformu pro následující části bakalářské práce. Druhá kapitola se bude zabývat samotným jádrem této práce, tedy buddhistickou etikou. Spolu s ní budou specifikovány morální zásady vztahující se jak na mnišský způsob života, tak i na život laických stoupenců tohoto náboženství. Zvláštní pozornost je také věnována vybraným kontroverzním tématům ve společnosti, mezi něž patří kupříkladu sebevražda, interrupce, eutanazie, antikoncepce a homosexualita. Tyto záležitosti budou hodnoceny a odůvodňovány na základě etických principů buddhismu. V poslední kapitole se čtenář seznámí s možností začlenění buddhismu do výuky a dále zde nalezne, jakými aspekty je buddhismus schopen obohatit naši společnost.

Tomášková, Kateřina: Nepálská komunita v Českých Budějovicích z pohledu společné hinduistické víry Práce se zabývá nepálskou komunitou v Českých Budějovicích z pohledu společné hinduistické víry. První kapitola je věnována obecné charakteristice hinduismu, jakožto náboženského přesvědčení respondentů nepálské komunity. Druhá kapitola je zaměřená na rodnou zemi zkoumaných jedinců, tedy Nepál, a na nepálské hinduistické svátky. Ve třetí kapitole je popisován vznik nepálské komunity v Českých Budějovicích. V poslední části práce je předkládáno vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, na jaké aspekty hinduismu klade nepálská komunita v Českých Budějovicích větší či menší důraz.

Vetchá, Veronika: Historické proměny hinduismu Předmětem bakalářské práce je přechod z védského období k bráhmanismu, lesnímu učení k upanišadám. V první části práce je charakterizována Indie, východní náboženství, hinduismus. V další části je specifikována historie védského náboženství ve všech čtyřech etapách. V práci jsou obsaženy tři zásadní indické eposy: Rámájana, Mahábhárata, Bhagavadgíta. Závěr je věnován mému osobnímu hodnocení.

Zimová, Klára: Zobrazení prvků běžného života ve Válmíkiho Rámájaně a srovnání s jejich obdobou v Tulsídásově Rámčaritmánasu Tato bakalářská práce se zabývá popisy svatebního rituálu (viváha) v díle Rámčaritmánas od Gósvámího Tulsídáse a ve Válmíkiho Rámájaně a jejich srovnání s tím, jak se mají tyto obřady náležitě vykonávat podle příruček domácího obětnictví (grhjasútry). Práce je rozdělená do dílčích tematických kapitol, které se postupně věnují životu a dílu obou autorů, svatebním obřadům obecně a samotnému srovnání jejich popisů svatby. Zvolený způsob srovnání se snaží zhodnotit míru změny v rituální praxi při svatbě na základě popisů jednotlivých rituálů, tak jak je oba spisovatelé zachytili. V práci byla využita dostupná odborná literatura věnovaná sociokulturním okolnostem, za kterých oba eposy vznikly, biografie Tulsídáse, zákoníky a příručky domácího rituálu a přímé překlady popisů svatebního obřadu z originálních děl.