SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2014

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Bartošová, Milada: Problematika člověka v buddhismu Bakalářská práce je shrnutím stěžejních témat týkajících se buddhismu. Její stať se skládá ze šesti po sobě jdoucích kapitol, které se věnují vzniku buddhismu, jeho zakladateli, Buddhovi, dále zásadním bodům buddhistického učení, a buddhistické morálce. Zaměřila jsem se také na promítnutí buddhismu do českého filosofického myšlení, tedy na díla tří významných filosofů, Egona Bondyho, Františka Drtikola a Vincence Lesného. Poslední část práce se věnuje využití tématu ve vyučovací hodině.

Ďurišová, Sylvia: Interpersonálny aspekt buddhizmu Táto práca sa zaoberá podobou a praktikami buddhizmu, vychádzajúc z konceptov klasického buddhistického myslenia a praktikovania, popísaním základných prvkov náuky buddhizmu. V prvej kapitole sme sa venovali vzniku a obsahu Buddhistického kánonu ako aj Trom zbierkam Tripitaka, Buddhovým štyrom myšlienkam a popisu prirodzenosti mysle, z ktorých pramenia Štyri vznešené pravdy. Ďalej sme popísali chápanie ľudskej osobnosti v rannom buddhizme a v neskorších buddhistických školách a stručné porovnanie dvoch základných náuk buddhistického myslenia – mahájánou a théravadou. V tretej kapitole sme opísali kult osobnosti bódhisattvov a arahatov a ich rozdielnym pohľadom na cestu oslobodenia a následne vzniku ľudového kultu bódhisattvov a buddhistických ídeí aj v iných krajinách. Keďže meditácia je v buddhistickej praxi základnou esenciou, rozvinuli sme jej pojem v štvrtej kapitole, čím vlastne v tradícii théravády a mahájány je a opísali sme rôzne fázy rozvoja koncentrácie, vnútorného pokoja a ukľudnenia mysle. V posledných kapitolách sme sústredili pozornosť na nirvánu ako pojem konečného cieľa, sociálny aspekt ako mravný ideál nenásilia, lásky a súcitu a jeho 5 etických pravidiel. Záverečnou kapitolou sme priblížili podstatu dharmy v dynamizme ľudskej existencie v interpretácii buddhizmu.

Džunková, Katarína: Morfonologické rysy sanskrtu a ich slovanské paralely v kontexte vzťahov medzi indo-iránskymi a balto-slovanskými jazykmi Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spoločnými morfologickými a fonologickými rysmi sanskrtu a slovanských jazykov. Obsahuje zoznam spoločných lexémov v sanskrte a slovanských jazykoch uvedený na záver. Vychádza z teórií porovnávacej jazykovedy, ktorým sa venuje úvodná časť práce. Morfofonologické paralely rozoberá v kontexte vzťahov medzi indo-iránskymi a balto-slovanskými jazykmi, ktoré pomáhajú rozlíšiť paralely medzi jednotlivými vetvami navzájom: napr. balto-sanskrtské alebo slovansko-iránske spoločné rysy. Iránsko-slovanským jazykovým kontaktom je venovaná špeciálna kapitola. Spoločné rysy medzi sanskrtom a slovanskými jazykmi sú spravidla pozostatkom spoločného indo-európskeho základu, ktorý si obe jazykové vetvy zachovali.

Gossová, Markéta: Uctívání Buddhových ostatků a vznik mahájánového buddhismu Buddhovy ostatky byly po jeho smrti uloženy do stúp a staly se objektem uctívání. Práce seznamuje s povahou ostatků v buddhistickém prostředí, se vznikem stúpového kultu a zkoumá možné souvislosti se vznikem mahájány. Detailně propracovanou tezi o vzniku mahájány z laického hnutí spojeného se stúpovým kultem představil japonský učenec Akira Hirakawa a k jeho názoru se přiklonilo množství badatelů. Jiní autoři jeho tezi vyvracejí, mnohdy však zaměřují své argumenty především na vyvrácení laického původu mahájány. Autorka se snaží kriticky zhodnotit Hirakawovu tezi i argumenty proti ní a nalézt odpověď na možnou souvislost uctívání ostatků a mahájány. Kromě sekundární literatury pracuje s primárními zdroji jako je Maháparinibbánasutta, která popisuje období před Buddhovou smrtí a jeho pohřeb, či záznamy čínských poutníků Fa-Siena a Süan-canga, kteří zaznamenali ve svých dílech značné množství zmínek o stúpách a tradicích či zvycích s nimi spojených. Autorka dospívá k názoru, že nejen Hirakawova teze je jako celek neudržitelná, ale ani nic jiného nenasvědčuje možnému vzniku mahájány z uctívání ostatků. Poukazuje na skutečnost, že kult má kořeny již v předbuddhistické tradici a je patrné, že se týkal stejně mainstreamového buddhismu jako buddhismu mahájánového.

Halingten, Nami: Ikonografie a kult Šivy Cílem této práce je vytvořit přehledné pojednání o ikonografii a kultu jednoho z nejvýznamnějších nábožensko-mytologických symbolů hinduistické tradice. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V první kapitole bude pojednán původ božstva a jeho postavení od předárjovských kultur po současnost. Druhá kapitola popíše jednotlivé tváře, formy zobrazení Šivy, jeho ikonické a neikonické podoby, atributy a jejich symboliku. Třetí kapitola shrne formy uctívání Šivy, nejdůležitější chrámy, poutní místa a svátky spojené s jeho kultem.

Havlíčková, Žaneta: Reflexe původního náboženství Indie v díle Mircea Eliadeho Cílem práce je analýza vybraných odborných a beletristických děl religionisty Mircea Eliadeho. Pomocí relevantních sekundárních zdrojů je toto uvedeno do kontextu náboženského a duchovního vývoje prostoru Indického subkontinentu. Práce religionisty Mircea Eliadeho je více než rozsáhlá, v mnoha odborných pracích, esejích, článcích, přednáškách, ale i beletristických dílech obsáhl nejenom náboženství indické, jež několik let studoval v Kalkate, ale vlastně celou historii náboženského myšlení, kterou knižně shrnul ve trísvazkovém vydání Dějin náboženského myšlení. Indii, jejím náboženským a myšlenkovým proudům i kultuře se věnoval nejen na poli prací odborných (Jóga – nesmrtelnost a svoboda), ale i v dílech prozaických. Pro potřeby této práce byly zohledněny především knihy Bengálská noc a Tajemství doktora Honigbergera. V obou těchto beletristických pracích Eliade využil jednak znalosti indických reálií i nábožensko-filosofické vedení, jednak prokázal nesporný literární talent.

Honzík, Jan: Buddhismus na Západě – Česká republika Práce se zabývá buddhismem jakožto komplexním fenoménem, který v sobě obsahuje filosofické, náboženské, sociálně-kulturní, psychologické a etické roviny. Tyto kategorie se vztahují k základním strukturám lidské existence a jsou tak bytostným předmětem vědy o člověku – antropologie. V tomto smyslu je práce předkládána jako práce antropologická. První kapitola nazvaná „Buddhismus od Buddhy po současnost“ představuje velké buddhistické školy, jejich společná východiska, základní nauky, charakteristiky, specifika a vývoj. Dále je zde popsán proces etablování buddhismu na Západě až do současnosti a jsou zkoumány základní rysy současného západního buddhismu. Druhá kapitola nazvaná „Buddhismus v České republice“ popisuje historii buddhismu v České republice a mapuje dění na současné české buddhistické scéně. Podává přehled v Čechách působících buddhistických škol, skupin, center a dobročinných iniciativ, zabývá se jejich hodnotami, praxí, metodami, pravidelnými aktivitami, jejich vztahem k buddhistické tradici a autoritám. Popisuje základní charakteristiky a projevy současného buddhismu v České republice a rozdíly od tradičních forem buddhismu v Asii. Třetí, závěrečná kapitola nazvaná „Praktické aplikace buddhismu na Západě“ se zabývá tím, co z buddhismu je na Západě přejímáno a prakticky využíváno i mimo jeho tradiční náboženský rámec. Věnuje se tématům jako je kultivace mysli prostřednictvím meditace, osobní rozvoj založený na meditaci, buddhismem ovlivněná psychologie a psychoterapie, buddhistické pojetí smrti a buddhismem inspirovaná pomoc umírajícím a pozůstalým.

Jančoková, Henrieta: Bioetika a buddhizmus Predkladaná diplomová práca má teoretický charakter a jej cieľom je vysvetliť hlavné pojmy týkajúce sa buddhizmu, jeho význam pre človeka a jeho prepojenie s prírodou. Úvodná kapitola obsahuje históriu buddhizmu a jeho zakladateľa, členenie Buddhovych škôl a vzťah človeka k tomuto náboženstvu. Druhá kapitola vysvetľuje tri klenoty buddhistov a štyri vznešené pravdy o utrpení. Jadrom tretej kapitoly je karmický zákon príčiny a následku a s tým súvisiace pojmy strasť a radosť. Štvrtá kapitola je zameraná na meditáciu, jej význam a prepojenie s prírodou. Predposledná kapitola sa týka osobnosti človeka, jeho vnímania a skúseností, a tiež etických zásad, ktoré by mal človek dodržiavať. Prácu uzatvára kapitola o zmysle prírody v buddhizme, vyzdvihuje dôležitosť ochrany a harmónie všetkého živého.

Kanawatiová, Sára Al: Buddhistické rituály v období Korjŏ Obdobie Korja (918-1392), ktoré predstavuje rozkvet buddhizmu bolo charakteristické veľkým záujmom o buddhistické rituály. V porovnaní s Čínou a susedným Japonskom ich tak Korjŏ ľahko predbehlo, čo sa týka frekvencie konania rituálov. Korjŏ je ďalej charakteristické striedaním obdobia prosperity a cudzích nájazdov, ktoré prirodzene ovplyvnili chod dynastie. Po mongolských vpádoch a pádu vojenskej kliky sa tak frekvencia konania rituálov výrazne znížila. Je to dané aj vplyvom konfucianizmu, ktorý začal byť silnejší až v druhej polovici dynastie. Aj keď bol buddhizmus v Korju štátnym náboženstvom pre spoločnosť je typický synkretizmus rôznych myšlienkových smerov ako napríklad taoizmu, šamanizmu, a dokonca aj lokálnych kultov, ktoré nepochybne ovplyvnili charakter buddhistických rituálov. Rituály, ktoré si vysvetlíme vychádzali primárne zo záujmu kráľovského dvora, ktorý ich sponzoroval. V prvej časti si opíšeme spoločensko-historickú situáciu Troch kráľovstiev a následne naviažeme na obdobie Korjŏ. Ďalej si vysvetlíme, ako sa vyvíjal buddhizmus v rôznych obdobiach a tiež sa pokúsime odkryť vplyvy, ktoré časom získal. Druhá časť sa venuje trom rituálom, a to Sviatku lampiónov, Pchalgwan hö a rituálu Česŏk torjang, ktoré sa zaraďujú medzi štátne. Z dostupných zdrojov sa pokúsime vysvetliť ich vývoj, dôvod konania a celkový charakter zo širšieho hľadiska. Hlavným cieľom je poukázať na ich rolu v spoločnosti ako aj vplyvy, ktoré nazbierali počas svojho vývoja.

Knechta, Marian: Etika v budhizme a kresťanstve Budhizmus a kresťanstvo v súčasnosti patria medzi najrozšírenejšie náboženstvá sveta. V našej bakalárskej práce sme sa hlavne venovali porovnávaniu etiky vo vybraných oblastiach týchto dvoch náboženstiev. V úvode sme sa venovali najmä dvom zakladateľom Ježišovi a Budhovi, kde sme porovnávali ich život a učenie. Hlavným účelom našej práce bolo poukázať na najvýraznejšie podobnosti a rozdiely týchto dvoch veľmi rozšírených náboženstiev.

Klozar, Karel: Dzogčhen a jeho filosofické aspekty v tradici Bön Práce se zabývá filozofickými aspekty dzogčhenu, jehož náhled tvoří nejhlubší a nejvlastnější esenci tradice Jungdrung bön. Dzogčhen je duchovní tradice se specifickým nedualistickým náhledem na svět a člověka. První část se zabývá historií bönu a rozdělením jeho nauk, a také hlavními dzogčhenovými liniemi v této tradici předávaných. Další část cílí na vysvětlení rozdílů mezi sútrou, tantrou a dzogčhenem z pohledu bönského dzogčhenu zejména ve smyslu pojmů základu, cesty a plodu, prázdnoty a jasnosti, vědomí a mysli a jejich přirozenosti. Dále předkládá text Dvanáct malých tanter, který i důsledně vysvětlí a okomentuje. V poslední a klíčové kapitole se práce věnuje filozofickému prozkoumání některých klíčových aspektů dzogčhenu, zejména pojmu autenticity, a to ve smyslu, jak si můžeme být jisti zkušenosti přirozené mysli, když naše vědomí ji nejsou schopna nijak pojmout. Dále dojde na porovnání Parmenidových zlomků s některými východisky buddhistické a dzogčhenové filozofie a vyvozeny možné inspirativní závěry o pojmu myšlení o intencionalitě.

Krajčirovič, Martin: Od Védskych hymnov k Upanišádam Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o dejinách hinduizmu, rozobrať jeho jednotlivé obdobia ako nasledovali za sebou v časovom slede zo zameraním na tri konkrétne kapitoly a to Védske, Bráhmanské a Upanišádske obdobie. Zároveň chcem v tejto práci poukázať na spoločné, rozdielne znaky týchto období, preskúmať ich históriu a v neposlednom rade je ambíciou tejto práce aj motivácia pre čitateľa, ktorá vedie k hlbšiemu zamysleniu sa nad tým, čo táto história období ponúka, ako ho môže obohatiť. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola predstavuje terminológiu najdôležitejších pojmov v dejinách hinduizmu o ktoré sa budem v práci opierať. Taktiež popíšem etymológiu význam, výklad, literárnu tvorbu daného Védskeho obdobia. V druhej kapitole sa budem venovať Bráhmanizmu, vysvetlím prechod od Védskeho obdobia k Bráhmanizmu a podobne ako v prvej kapitole aj tu vysvetlím etymológiu, význam, výklad a literárnu tvorbu na ktorú je toto obdobie nesmierne bohaté. V tretej kapitole sa budem venovať Upanišád, určím ich etymológiu, význam, výklad a literárne diela. Predstavím taktiež 13 najstarších a najdôležitejších Upanišád a tiež aký nový pohľad priniesli Upanišády na svet po týchto dvoch obdobiach.

Králová, Michaela: Hinduismus z hlediska filosofie, etiky a religionistiky Tato práce si klade za cíl vytvořit text, který se bude snažit postihnout komplexní znalosti o této problematice, ale současně bude srozumitelný pro evropské myšlení. Zároveň by tato práce měla představovat návrh, jak využít toto téma ve výuce společenských věd a geografie. Hinduismus nelze definovat jednoznačně, proto jej musíme vymezit a interpretovat různým způsobem. Záměr této práce není badatelský, ale spíše pedagogicko-didaktický, nebudeme se tedy snažit o vytvoření nové systematizace, která by usilovala o zobecnění faktů, naopak se pokusíme o didaktickou transformaci daného tématu pomocí různorodých zdrojů, pramenů i literatury. Z tohoto důvodu se účelově zaměříme především na hlediska, která zasahují do oblasti filosofické, náboženské i etické.

Kršňáková, Dagmar: Pojetí duše ve světových náboženstvích: buddhismus, hinduismus Tato práce se zaměří na přiblížení pojetí lidské duše ve dvou světových východních náboženstvích, v hinduismu a buddhismu. Zorný úhel komparace tohoto pojetí bude pojat skrze koncepci reinkarnace, procesu znovupřevtělení duše do nové fyzické formy (těla), která má v obou těchto náboženstvích, oproti jiným světovým náboženstvím, zásadní význam a tvoří jejich samotné základní pilíře. Cílem práce bude popsat základní rozdíly v pojetí reinkarnace v hinduismu a buddhismu. Pro toto pochopení bude nutné zaměřit se na některé ze základních principů celé koncepce těchto náboženství.

Liško, Vladimír: Posvätný charakter obradov a úkonov v živote Hinduistov Svet transcendentných predstáv a ideí sa azda najvýraznejšie vyjavuje skrz rituál konkrétneho náboženského systému. Súhrn obradov a symbolov dáva jedinečný výraz každej náboženskej tradícii. Hinduizmus v tomto zmysle nie je výnimkou, práve naopak, silný ortopraktický charakter náboženskej praxe dáva obradu kľúčové postavenie. Náboženstvo nie je záležitosťou výhradne chrámu, ale preniká celou spoločnosťou, čo je aj dôvodom, prečo o hinduizme nehovoríme len ako o náboženskom, ale ako o spoločensko-náboženskom konštrukte. Dôležitosť obradných úkonov tak spočíva nielen v symbolickom význame, ktorý im je pripisovaný, no sú cenným zdrojom poznatkov aj čo sa týka historického vývoja kultu, hodnotovej orientácie veriaceho, či jeho postoja k transcendentnej skutočnosti.

Mišík, Tomáš: Náboženstvo ako faktor ovplyvňujúci formu štátu – na príklade budhizmu Táto práca poskytuje pohľad na vplyv budhizmu vo vybraných budhistických štátoch. Rieši otázku, či využívajú monarchovia a politické strany budhizmus na získanie alebo udržanie si moci, ukazuje na konkrétnych príkladoch ako a následne vyvodí záver, či budhizmus ovplyvňuje formu štátu viac smerom k monarchii alebo k republike. Ďalej sa v práci rieši postavenie budhizmu v ústavách týchto štátov, aktivita budhistických mníchov pri riešení vecí verejných a či majú monarchovia skutočnú alebo formálnu moc. Najskôr skúma historický štátny útvar dynastie Čching a ich využívanie budhizmu pri začleňovaní územia dnešného Mongolska. V nasledujúcej kapitole sú potom postupne analyzované štáty vo vzťahu k stanoveným cieľom: Bhután, Thajsko, Mjanmarsko a Srí Lanka, každý jednotlivo. Táto analýza nám ukázala, že budhizmus je skutočne využívaný v najvyššej politike, ale využívajú ho tak monarchovia, ako aj politické strany. Nemožno teda vyvodiť záver, že toto náboženstvo ovplyvňuje formu vlády viac smerom k monarchii alebo k republike.

Petránek, Jan: Hmotná kultura jako výraz životního stylu: výšivka indických Baňdžárů Textilní výšivky Baňdžárů, dnes převážně hinduizovaného a s majoritní společností splývajícího etnika, tvoří významnou část kultury Indie. O této velmi svébytné tvorbě ale existuje jen velmi málo informací. Vedle studia převážně indického písemnictví vychází naše práce z vlastního terénního výzkumu v baňdžárských komunitách žijících ve dvou svazových státech Indie, Maháráštra a Karnátaka, a dále ze studia několika souborů původních baňdžárských textilií v evropských sbírkách a rozsáhlého souboru v České republice čítajícího více než 550 položek. Nedílnou součástí práce je i rozsáhlý obrazový materiál, a to fotodokumentace vzniklá během terénního výzkumu a dále vybrané typické ukázky ze studovaných souborů textilií. Jako vedlejší produkt studia literatury vznikl orientační slovník baňdžárské terminologie v anglickém jazyce.

Pospíšilová, Veronika: Kult matek (Đạo Mẫu) ve Vietnamu (se zaměřením na jižní Vietnam) Na problematiku je nahlíženo z pohledu kulturně antropologického a důraz je kladen zejména na specifika, která tuto synkretickou lidovou víru odlišují od jiných náboženství. Práce blíže charakterizuje kult matek v rámci daných hypotéz a nazírá na toto téma skrze různá etnologicky zaměřená paradigmata. V první části práce je popsán vývoj tohoto kultu, jeho vietnamská specifika a zařazení do kontextu místního náboženského prostředí. Dále se práce zaměřuje na charaktery jednotlivých bohyň matek a sebrané teoretické poznatky jsou komparovány s výsledky empirického bádání. Na příkladu matky Bà Chúa Xứ jsou osvětlena určitá témata, která souvisí s kultem matek, ale značně se regionálně odlišují, je tudíž nezbytné tyto prvky představit na konkrétním příkladu a zasadit je do kulturně historického kontextu. Druhá část práce vychází zejména z analýz terénního výzkumu a snaží se pomocí kvantitativní metody objasnit míru veřejného povědomí o tomto kultu. Cílem práce je charakterizovat kult matek z různých perspektiv a zjistit, co pro obyvatele Vietnamu tato lidová víra představuje. Vzhledem k tomu, že je kult matek ve Vietnamu stále populárnější a roste počet jeho příznivců, je toto téma v současnosti považováno za velice aktuální.

Skopal, Vilém: Buddhismus jako reformní hnutí? Analýza západního paradigmatu Snahou práce je analýza interpretací Buddhova vystoupení v dílech českých badatelů. Autor se zaměřil na deset představitelů, kteří věnovali tomuto tématu pozornost a kteří měli vliv na české chápání staroindické kultury. České buddhologické bádání bylo ovlivněno několika evropskými předpoklady. Těmi hlavními jsou představa universálnosti a vývoje náboženství a marxistický dialektický materialismus. Čeští badatelé také přejali představu Buddhy jako náboženského reformátora vytvořenou ve viktoriánské Anglii.

Středa, Milan: Buddhismus Diamantové cesty v ČR – historie a současnost: sonda do života komunity v olomouckém regionu Práce se zaměřuje na poměrně nový sociální jev – vznik a vývoj meditačních center buddhismu Diamantové cesty v České republice. Za použití příkladu jedné z buddhistických komunit tohoto směru buddhismu, sdružené kolem meditačního centra v Olomouci, přispívá k poznání tohoto stylu buddhismu, jeho historii, současnosti a každodennosti. Zaměřuje se na vznik, fungování a činnost komunity. Práce používá k dosažení tohoto cíle dvou metod. První je zkoumání dostupných historických pramenů, jehož účelem je zasazení olomoucké komunity do světového, evropského a republikového kontextu buddhismu. Druhá je metoda orální historie, s jejíž pomocí získává přehled o dosud nepublikovaných údajích o organizaci, každodennosti, zvyklostech a činnosti komunity. Zjišťuje také, jaký význam a vliv má pravidelná účast na činnosti komunity a samotné praktikování tohoto stylu buddhismu na její členy, jejich názory a postoje ke světu a společnosti.

Sýkorová, Eliška: Indická klasická hudba: píseň v tradici karnāṭak Tato diplomová práce pojednává o indické klasické hudbě, která se obecně dělí do dvou hlavních proudů zvaných hindustānī a karnāṭak. Nejprve podává stručný úvod do problematiky a definice základních pojmů, jež jsou s indickou hudbou neoddělitelně spjaty. Dále formou srovnání představuje dvě hlavní tradice, principy, na kterých jsou vystavěny, a hudební nástroje v nich používané. Blíže je pak práce zaměřena na indické písňové žánry, které nejprve představuje v teoretické rovině. Druhá část práce předkládá překlad a rozbor několika písní vybraných z jihoindické tradice karnāṭak. Na konkrétních překladech a komentářích jsou ukázána hlavní témata objevující se v této vokální tradici.

Sýkorová, Irena: Matematika ve staré Indii Práce je věnována staré indické matematice, popisuje matematické vědomosti, výpočetní postupy a metody řešení různých aritmetických, algebraických a geometrických úloh, které Indové znali a používali. Práce sleduje vývoj indické matematiky od nejstarších poznatků obsažených ve starověkých védských textech až po znalosti uvedené v klasických středověkých aritmetických a algebraických dílech. Jedná se o první ucelený text napsaný v českém jazyce, který obsahuje překlad původních úloh a analýzu jejich řešení v současné matematické formulaci a symbolice. Výchozími zdroji byly zejména anglické překlady starých sanskrtských textů a jejich komentáře. Některé zajímavé úlohy indické matematiky jsou též porovnány s podobnými úlohami, které byly řešeny ve staré Mezopotámii, Egyptě, Řecku, Číně nebo v islámských zemích.

Synek, Michal: Překládání tibetské dharmy do současného tibeto-evropského buddhismu: Texty, objekty, společenstva a další způsoby předávání Šíření tibetské dharmy v evropských a severoamerických zemích v 21. století lze nahlížet jako překlad aktérů/sítí zprostředkujících její předávání v původních společenstvích aktéry/sítěmi lokalizovanými v novém geografickém a kulturním prostoru. Uzávorkujeme-li základní metafyzické kategorie klasické teorie překladu, jako jsou text, autor a význam, jeví se překlad jako proces mobilizace lidských i ne-lidských aktérů, během něhož jsou aktéři dislokování z původních vztahů, transformování a začleňováni do nových asociací, a formální korespondence se zdrojovým textem, ekvivalence významu, srozumitelnost pro cílové publikum a další aspekty překladu mohou být popsány jako aktivity, jimiž překladatelé budují relevanci své interpretace původního textu. Ve své práci popisuji, jakou konkrétní podobu dávají těmto aktivitám členové Překladatelského týmu Nadace pro uchování mahájánové tradice a organizátoři dalajlamova komentáře k Atíšově Lampě na cestu k probuzení, a na základě tohoto popisu se snažím najít odpověď na otázku, jak se dělá relevantní překlad tibetské dharmy do současného tibeto-evropského buddhismu.

Špicová, Zuzana: Obraz Indie v české literatuře V první části jsou definovány základní pojmy imagologie, autoimaga a heteroimaga a jsou načrtnuty způsoby, jakými evropská literatura a kultura vytvářela obrazy Indie, a to s rozdělením na způsob britský, francouzský, německý a nakonec český. Následující části představují obrazy vytvářené českou literaturou ve dvou liniích: první jsou obrazy reálné Indie, tj. zejména přírody, primitivnosti, chudoby, ale i bohatství, druhá linie ukazuje představy o posvátné Indii, především o víře, magii, pověrách. Všechny obrazy jsou dokládány množstvím konkrétních textových ukázek z české poezie i prózy. Závěr zhodnocuje vztah těchto obrazů cizího k obrazu vlastního a shrnuje jejich proměny od lucemburského období dodnes.

Valovičová, Klaudia: Hinduistické sviatky na Slovensku Diplomová práca Hinduistické sviatky na Slovensku sa zaoberá hinduizmom a hinduistickými sviatkami, ktoré slávia Indovia žijúci na Slovensku. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o pestrosti a rozmanitosti osláv hinduistických sviatkov, a zistiť, či tieto oslavy sviatkov dodržiavajú aj Indovia žijúci na Slovensku. Práca vychádza z informácií získaných na základe terénneho výskumu, a z odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá touto tematikou. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa snaží definovať základné pojmy ako napríklad sviatok, zvyk či obrad. Druhá kapitola sa venuje typom kalendárov, stručnej charakteristike hinduizmu a popisu slávenia hinduistických sviatkov a krátky popis vybraných hinduistických sviatkov. Hlavnou témou tretej kapitoly sú dva hinduistické sviatky – Divali a Holi. Opisuje sa tu význam týchto sviatkov, ich priebeh a typické zvyky a rituály, legendy, ktoré sú s nimi spojené a podobne. Piata kapitola spracúva výsledky terénneho výskumu, ponúka informácie o slávení hinduistických sviatkov Indmi, ktorí žijú na Slovensku.

Zmeková, Barbora: Portrét mystické básnířky Mahádéví Varmy Diplomová práce představuje mystickou básnířku Mahádéví Varmu, jejíž poetické dílo se řadí v hindské poezii do období čhájávádu. Práce uvádí čtenáře do problematiky moderní hindské poezie a zaměřuje se na život a rozbor básnického díla Mahádéví Varmy. Věnuje se rozboru básnické symboliky tvorby Mahádéví Varmy, v níž se spojuje moderní hindská poetika s odkazem indické literární tradice a která je také typickou pro básnický směr čhájávádu. Hlavním přínosem jsou umělecké překlady básní z hindštiny do češtiny.

Žiak, Peter: Antropomorfný symbol v tibetskom budhizme z hľadiska existenciálnej semiotiky Predmetom našej práce je antropomorfný symbol božstva v tibetskom vadžrajánovom budhizme. Skúmame ho v kontexte budhistickej filozofie a náboženských rituálnych praktík. Pomocou semiotickej metódy vysvetľujeme jeho fungovanie ako znaku v sociálnej rovine, ale najmä v perspektíve osobných životných situácii. Vysvetľujeme, akým spôsobom je symbol funkčný v optimalizácií ľudského údelu a v snahe o jeho transcendenciu. Snažíme sa prispieť ku všeobecnej definícii symbolu na základe jeho skúmania v konkrétnych recepčných situáciách a príslušných kontextoch. Symbol je v našej interpretácii prostriedkom semiózy životného údelu. Jeho význam nemožno určiť jednoznačne, a preto sa zameriavame na konotatívne významy, ktorým pripisujeme mimoriadnu dôležitosť v realizácii funkcie symbolu.