SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2015

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Beerová, Kateřina: Židovský buddhismus: Fenomén židovských komunit v USA Cílem práce je poskytnout chronologické nahlédnutí do pozadí americké společnosti, od krize identity až po spirituální hledání ve východních naukách. První polovina práce je zaměřena převážně na otázku identity a důvod její krize, spirituální hledání a touze najít alternativu k pocitu nenaplněného života. Druhá polovina je zaměřena na život JUBU, zvláště z první generace, pojící body mezi různými JUBU a důvody, proč se rozhodli hledat spirituality v jiných vírách či naukách. Cílem práce bude nalezení odpovědi na otázku „Proč je buddhismus a popřípadě jiné východní nauky u židů v oblibě?“ Další otázkou je zjištění, proč židé hledají spiritualitu v jiných vírách a naukách.

Bičanová, Lenka: Sandhi jako jev fonologický Disertační práce přináší synchronní a komparativní popis některých změn na úrovni slova z hlediska foneticko-fonologického. Předmětem zkoumání se staly jazyky indoárijské (védský a klasický sanskrt, jazyk páli, hindština) a jazyky keltské (irština, skotská gaelština, velština, bretonština), neboť se vyznačují bohatostí a rozmanitostí hláskových změn na úrovni slova. V indoárijských jazycích jsou dané změny podmíněny převážně fonologicky a tradičně jsou označovány termínem sandhi. V keltských jazycích jsou tyto změny naopak podmíněny převážně gramaticky a jsou označovány termínem mutace (lenizace, nazalizace, spirantizace, provekce, prevokalická aspirace). Jak sandhi, tak mutace mohou probíhat externě (na hranicích slov) i interně (na morfémové hranici uvnitř slov); práce se zaměřuje především na změny externí. Závěrečná vzájemná typologická komparace výsledků zkoumání přináší shody a odlišnosti mezi oběma větvemi jazyků, resp. mezi jednotlivými jazyky. Krátce je pojednáno také o sandhi ve slovanských jazycích s cílem ukázat, že se se sandhi lze setkat i na domácí půdě.

Čechová, Šárka: Buddhismus ve Vietnamu Práce je zaměřena jednak na poskytnutí obrazu o buddhismu jako takovém a dále pak na jeho vstup do vietnamské kultury prostřednictvím období čínské nadvlády. Okrajově se zmíním také o ostatních náboženstvích ve Vietnamu a o vietnamských tradicích a zvycích. Na závěr se budu věnovat obrazu vietnamského života v Čechách, který je ovlivněn střetem dvou kultur. Budeme sledovat také dějinně podmíněné kulturně-náboženské předpoklady, které přispěly ke snazší integraci vietnamských imigrantů.

Čvančarová, Lenka: Středověká hindská literatura a sikhismus Tato práce se zabývá sikhskou společností. Historickými okolnostmi vzniku této společnosti. Jejími tradicemi, obřady a učením. Hlavní část práce je věnována posvátné knize Sikhů Guru Granth a deseti guru, kdy každý přispěl svými myšlenkami a činy k formování sikhské komunity, tak jak ji známe dnes. Součástí Guru Granthu jsou příspěvky muslimských a hinduistických svatých mužů, kteří se velkou měrou podíleli na dotváření této knihy. A jejich přínos nebude v této práci opomenut.

Hanker, Martin: Bájná říše Šambhala – Od původního mýtu k soudobým trendům Šambhalský mýtus má v sobě ukrytou nesmírně širokou symboliku, která ho postupem času dostala do kontextu představ a událostí, jež značně rozšiřují jeho tradiční účel a význam. Původní obrysy eschatologických a utopistických archetypů jsou překryty novými vrstvami výkladů, které je třeba postupně oprašovat a odhalit tak kořeny tohoto mýtu. Po krátkém seznámení se s dostupnými prameny je prezentován postupný vývoj těchto představ na základě publikací odvolávajících se na primární zdroje a jejich hlavní složky jsou představeny hlouběji v rámci příslušných regionů. Následuje část věnovaná interpretaci klíčových prvků v mýtu a jejich zasazení do širšího kontextu na základě výkladu v sekundárních pramenech. Třetí kapitola pak představuje roli Okcidentu ve spojení se Šambhalou coby orientálním prvkem, který se stále učíme správně chápat. Některé další západní fenomény jsou závěrem stručně popsány také, neboť s problematikou Šambhaly na Západě úzce souvisejí, avšak jejich hlubší zkoumání není předmětem této práce.

Horáček, Petr: Raná buddhistická kosmologie pálijského kánonu Tato práce pojednává o raně buddhistické kosmologii. Krátce představuje obecné pojetí kosmologie v buddhismu a v pálijském kánonu, aby lépe vynikly charakteristické rysy primárního textu, o který se práce opírá, totiž Agaňňasutty pálijského kánonu. Autor přihlíží i k dalším suttám pálijského kánonu a k sekundární literatuře. Agaňňasutta představuje jeden z prvních kosmologických textů buddhismu a lze ji proto považovat za velmi cenný zdroj informací ohledně raných kosmologických představ a kontextu, ve kterém byly tyto představy vytvářeny. Zabývá se zánikem světa, jeho opětovným projevením, vznikem bytostí, lidí a sociálních vrstev, volbou prvního krále a založením asketických skupin. Pro snadnější orientaci v pramenném materiálu lze děj rozčlenit na dobu do vývoje lidských bytostí, vzniku sociálních institucí s volbou krále a zavedení alternativních sociálních institucí v čele s buddhistickým mnichem. Hlavním cílem práce je ukázat, že Agaňňasutta obsahuje strukturu založenou na nutnosti vzniku lidských bytostí v jejich materiální formě a s jejich morálními chybami, společnosti, která tyto chyby reguluje, a následně transcendence této společnosti buddhistickými mnichy k dosažení nibbány.

Horňáková, Markéta: Pojetí člověka a etiky v buddhismu Bakalářská práce charakterizuje buddhismus jako nábožensko-filozofický směr. Skládá se ze šesti po sobě jdoucích kapitol, ve kterých se zabývá tématem historie buddhismu, včetně jeho základních principů a posvátných textů. Dále jsou zde popsány významné školy a směry, spolu s geografickým rozšířením. Hlavní část práce je věnovaná etice a morálnímu jednání buddhistů. Stejně tak úvaze o pojetí člověka a osobnosti v této nauce. Závěr pojednává o praktickém využití tématu ve vyučování.

Kaňa, Patrik: Hledání východu. Kulturní vztahy mezi antickým světem a asijskými civilizacemi Práce popisuje interkulturní vztahy mezi antickou řeckou civilizací a asijskou, respektive indickou, na území Baktrie. Práce je dělena na dvě části, v jejíž první části, obsahující 3 kapitoly, je věnována pozornost mytologickým počátkům těchto vztahů, poté Alexandrovi Velikému a nakonec řecko-baktrijským a indo-řeckým královstvím. V druhé části jsou uváděny jednotlivé příklady prolínání v oblasti obchodu, řečtiny a sanskrtu a umění. Hlavním cílem je popsat prolínání zmíněných 2 civilizací na území Baktrie pomocí zpráv antických autorů a indo-řeckého mincovnictví.

Kmeťová, Vanesa: Chápanie spásy v hinduizme Téma chápanie spásy v hinduizme je aj napriek množstvu literatúry a dostupnosti informácií stále záhadnou pre ľudí žijúcich v krajinách, ako je tá naša. Karma, reinkarnácia či znovuzrodenie sú veľkou neznámou, ku ktorej sa objavujú stále nové informácie a poznatky. Za hlavný cieľ práce som zvolila predstaviť vývoj viery o posmrtnom živote od obdobia védskeho náboženstva až po súčasnú formu hinduizmu. Ďalším cieľom práce je podrobne opísať súbor obradov, ktoré sprevádzajú pohreb. Posledným cieľom práce je opísať a čiastočne porovnať vnímanie starnutia v indickej a v západnej kultúre. Práca je rozčlenená do troch kapitol, pričom v prvej sa venujem základným poznatkom a predstaveniu hinduizmu, druhá kapitola je venovaná rituálom, a záverečná sa venuje podstate témy, a to chápaniu spásy v hinduizme.

Krejzová, Dagmar: Meditace a její vliv na kvalitu života Práce se zabývá vlivem pravidelného praktikování meditace na kvalitu života. V teoretické části je představen historický vývoj meditace, meditace z pohledu vědy a nejdůležitější filosofické a náboženské směry ve kterých se fenomén meditace objevuje. Dále se teoretická část zabývá pojmem „kvalita života“ z různých úhlů pohledu a hledá vzájemný vztah mezi meditací a kvalitou života. Praktická část obsahuje kvalitativně laděný výzkum zaměřený na pravidelné praktikování meditace a její vliv na kvalitu života respondentů.

Matúzová, Lucia: Stret hinduistických a buddhistických tradícií v civilizácii Khmérov Predložená bakalárska práca poskytuje pohľad na starú Khmérsku spoločnosť. Bolo to územie, kde neustále pôsobili vplyvy najskôr okolitých kmeňov, neskôr kráľovstiev a ríš. Na území dnešnej Kambodže sa neustále miešali dve z najväčších svetových náboženstiev, a to hinduizmus a buddhizmus. Zanechali nezmazateľnú stopu a hoci hinduizmus je v súčasnosti už potlačený a štátnym náboženstvom sa stal buddhizmus, hinduistickí bohovia sú tu všade s nami. Angkorské pamiatky prebúdzajú v človeku zvláštny pocit, akúsi zmes okúzlenia a zmätku i nejasnú túžbu dostať sa až k samým koreňom ich zrodu.

Miková, Soňa: Svadobné obrady podľa vybraných náboženstiev (judaizmus, islam, hinduizmus) Pre akékoľvek úvahy o manželstve, je pevným východiskovým bodom ustanovenie manželstva na počiatku dejín ľudstva. Toto bolo považované za čosi posvätné, uzavreté zmluvou a realizované v sprievode náboženských obradov. Náboženské učenia sa zvyčajne začínajú opisom stvorenia muža a ženy na obraz a podobu stvoriteľa a končí sa videním svadby. Hovorí o manželstve, o jeho ustanovení, význame, pôvode a cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácie v priebehu dejín, o jeho ťažkostiach vyplývajúcich z hriechu a o jeho obnovení. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, porovnávať a následne charakterizovať svadobné obrady vo vybraných náboženstvách. Bakalárska práca má analytický a porovnávací charakter a je rozdelená do troch kapitol. V každej kapitole sa nachádza analýza vybraného náboženstva. Ďalej je tu analýza zásnub a sobášneho aktu. V každej kapitole sa rozoberalo postavenie ženy v manželstve a v rodine.

Němečková, Kamila: Nenáboženská spiritualita v postmoderní době Studie předkládá možné členění současných přístupů ke spiritualitě, a následně je vybudován nástin teoretického modelu nové disciplíny, který umožňuje zabývat se komplexním studiem spirituality v širokých interdisciplinárních a transdisciplinárních souvislostech. Pro tento nový navrhovaný vědní obor je v práci předložen název spirituologie. Spiritualita, která byla z karteziánsko-newtonovského pojetí světa vyřazena, zažívá v 21. století renesanci. Spiritualita je komplexní a mnohovýznamový fenomén, jehož obsah se v současném diskurzu stále tvoří. Přestože pojem sám pochází z křesťanské teologie, je dnes vnímán nábožensky neutrálně. Ve společnosti se ustálil až na konci 20. století v souvislosti se sekularizací a privatizací náboženství, kdy nahradil dříve používaný termín religiozita, silně spjatý s institucí náboženství. Spiritualita představuje z pohledu nového paradigmatu důležitou, vrozenou dimenzi života a je nedílnou součástí lidské existence a univerzálního řádu věcí. Nahlížena jako proces kultivace duše, „proces zlidšťování“, ve smyslu evoluce vyšších etap vědomí, představuje naše vlastní nejvnitřnější potenciály a je součástí kulturní evoluce.

Paulík, Matej: Šírenie jogy v českých zemiach počas obdobia komunizmu Vo svojej práci venujem pozornosť tradícii jogy a advaita védanty v českých zemiach v období komunistickej diktatúry. Výskum prebiehal pomocou kvalitatívnych metód, konkrétne prostredníctvom autobiografických rozprávaní s ľuďmi, ktorí boli v období komunizmu v kontakte s duchovnými učiteľmi Mílou a Eduardom Tomášovými. V úvodnej časti práce vymedzujem predmet bádania, výskumné otázky s ním spojené, ako i metódu získavania dát a narábania s nimi. Ďalšie časti sa týkajú samotnej analýzy dát. V prvej z analytických častí sa zaoberám komunikačnými cestami, skrze ktoré si ľudia venujúci sa joge a mystike počas obdobia totality vymieňali informácie o duchovnej náuke a udržiavali tak túto tradíciu pri živote. V druhej časti sa zaoberám premenou aspektov tradície vymedzených ako myšlienky a inštitúcie, na ktorú mali vplyv v predošlej časti analyzované spôsoby komunikácie. V poslednej časti sa venujem významu, ktorý tradícia jogy a advaita védanty mala pre ľudí poskytujúcich mi biografické spomienky.

Píhová, Soňa: Kam vedou cesty jógy? Etnografie jednoho pokusu na cestě osobního rozvoje Tato práce zkoumá pomocí kvalitativních metod, zejména metodou karnální sociologie vyvinutou Loicem Wacquantem, zúčastněného pozorování a polo-strukturovaných rozhovorů, zda a jakým způsobem pravidelné praktikování jógy ovlivňuje jak psychickou, tak i fyzickou stránku člověka. Tato práce se snaží odhalit, jakým způsobem pravidelné praktikování jógy ovlivňuje pohled na svět a celkově socialitu praktikujících. Výzkum jsem prováděla hlavně sama na sobě, skrze rozšířenou osobní zkušenost, a také na mém sociálním okolí, které je s jógovou praxí spojeno. Práce se zabývá sociálním polem (ve smyslu, jak jej rozvinul Bourdieu), které je utvářeno v prostředí kurzů jógy a také tím, jaká je dynamika různých druhů kapitálu, které souvisí s tímto polem. Práce se také věnuje komodifikaci jógy v dnešním světě. Tato práce je však hlavně etnografickým popisem výzkumníkovy cesty k osobnímu rozvoji a snahou o reflexi všech aspektů, které měly na tuto cestu vliv. Součástí práce je také shrnutí historického vývoje jógy a popis její cesty na Západ. Cílem práce je prozkoumat, jak pravidelné praktikování jógy ovlivňuje cvičící ve všech rovinách jejich životů, zaměřuje se i na jejich motivace a jejich vztah k józe obecně. Práce je doplněna o fotografie z mé vlastní praxe a o krátkou audiovizuální přílohu, která má čtenářům přiblížit, kam jsem po této cestě došla, skrze náhled na mé vlastní praktikování série jógových pozic.

Pijáčková, Marie: Všímavost, prožívaná smysluplnost a úzkost u meditujících Diplomová práce se zaměřuje na zjištění míry všímavosti, smysluplnosti a úzkosti u lidí praktikující buddhistickou meditaci. Všímavost lze rozvíjet prostřednictvím buddhistické meditace, proto v teoretické části je zmíněno obecně i o buddhismu a meditaci. Rozvoj všímavosti se zabývají i psychoterapeutické přístupy, proto je dávána do souvislostí se smysluplností představující základ logoterapie a úzkosti, jenž všímavost může ovlivňovat. Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 75 probandů. Data byla získávána pomocí Dotazníku pěti aspektů všímavosti (DPAV), Existenciální škály (ESK) a STAI. Empirická část zjišťuje, zda existuje rozdíl mezi jednotlivými proměnnými. Výsledky výzkumu potvrdily signifikantní rozdíly v míře všímavosti a úzkosti u praktikujících v porovnání populačními normami. Ovšem rozdíl mezi prožívanou smysluplností nebyl potvrzen. Také byl prokázán pozitivní vztah mezi všímavostí a prožívanou smysluplností a negativní vztah mezi těmito proměnnými a mírou úzkosti. Nebyla zjištěna signifikantní souvislost mezi délkou a intenzitou praktikování a zmíněnými třemi proměnnými.

Pinker, Filip: Thisong Decän Tato práce mapuje celý život tibetského císaře Thisong Decäna. Snaží se o co největší komplexnost. Zahrnuje tedy územní expanzi říše a zavedení buddhismu státním náboženství, ale i řadu menších témat jako jeho nástupnictví na tibetský trůn či jeho skon. Existuje mnoho prací o tibetské historii, ale i špičkoví badatelé si někdy navzájem ve svých tvrzeních odporují. To je důvod, proč jsem se snažil o komparaci vědeckému světu již známých poznatků.

Pitrová, Michaela: Buddhismus v Evropě Buddhismus představuje jedno z nejrozšířenějších univerzálních náboženství, které je v současné době stále více aktuální i v oblastech západního světa. Hlavní inspirací pro zpracování této bakalářské práce však pro mne byla snaha o zachycení počátků šíření a historického pronikání buddhismu do zemí Evropy včetně českého prostředí. Téma mé bakalářské práce pojednává v prvé řadě o historickém konceptu vzniku a šíření buddhismu a současně nahlédne na historii českého buddhismu v rozmezí 19. až 21. století.

Rozsypalová, Monika: Čhamový tanec nebo rituál? Čham označuje různorodé religiózní tance tibetského buddhismu. Z mnoha staletí předávané a praktikované tradice původně uzavřených obřadních tanců pořádaných mnichy v klášterech se postupně vytvořila tradice různorodých vystoupení, s příměsí folklórních a lidových prvků, hraných v maskách za doprovodu mnišského orchestru, někdy pantomimických nebo naopak tanečních zpěvoher, které se konají veřejně během roku při příležitosti nejrůznějších svátků a oslav na nádvořích klášterů. Práce prostřednictvím teorií posvátného prostoru Mircei Eliada a divadelních rolí v každodenním životě Ervinga Goffmana konkrétně přiblíží náhled na ztvárnění čhamového tance masek v Mongolsku. Spíše než jako klasický tanec lze totiž čham definovat jako jakési mystické a mytologické obřadní představení, které je v současnosti velmi oblíbené.

Říhová, Michaela: Indické náboženské tradice a česká religionistika a indologie 20. století (D. Zbavitel, K. Zvelebil) Česká religionistika se objevuje až v první polovině devatenáctého století. Velmi brzy poté se začaly rozvíjet nové speciální směry, které se zabývaly konkrétními historickými náboženstvími. Můžeme jmenovat, např. egyptologii, orientalistiku a indologii (filosoficko-náboženský směr). Indologii se věnoval Otakar Pertold, Vincenc Lesný či František Čupr, který ji přinesl indologii na českou univerzitu v Praze. Dalšími významnými indology jsou Dušan Zbavitel a Kamil Zvelebil, o kterých pojednává tato práce.

Słowiková, Waleria: Buddhistická škola Šingon a její praxe sokušinbucu Cílem této práce je seznámit čtenáře s tzv. praxí sokušinbucu, kterou podstupovali někteří členové školy Šingon. Zaměřuji se na podrobnější popis jednotlivých stádií praxe a snažím se určit možné důvody pro její podstupování. Aby však čtenář mohl lépe pochopit původ praxe, začínám svou práci od obecného popisu buddhismu a dějin jeho rozvoje v Japonsku. Poté se věnuji škole Šingon, a uvádím velmi zajímavý životopis zakladatele školy, mnicha Kúkaie, který by se dal pokládat za původce praxe. Při psaní práce jsem vycházela zejména z odborné literatury k daným tématům v anglickém jazyce.

Sommerová, Andrea: Buddhismus v Evropě – prolínání duchovních tradic Buddhismus Diamantové cesty v České republice Práce popisuje způsoby, jakými docházelo k pronikání duchovních vlivů Východu do křesťanské Evropy, a zda jsou tyto vlivy v souladu nebo spíše v rozporu se západní duchovní tradicí. Poodhalí historii buddhismu v ČR před rokem a po roce 1989, mapuje vznik a činnost center Diamantové cesty se zaměřením, směru, který si našel velké množství stoupenců v Evropě i v ČR. Zaměřuji se na buddhistickou praxi, meditační metody a snaží se vysvětlit rozdíly mezi praktikováním buddhismu v našich společenských a zeměpisných podmínkách, a v tradičních buddhistických zemích.

Soudková, Kateřina: Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění Tato práce řeší vývoj myšlenek čchanového a zenového buddhismu, jejich vliv na japonskou kulturu a jejich odraz v konkrétních formách umění. V první části shrnuje příchod a ukotvení zenu v Japonsku v návaznosti na vývoj čchanu v Číně a předchozí vývoj buddhistických směrů v Japonsku. V druhé části pak z obecných tendencí tehdejšího vkusu vyvozuje sadu kritérií pro určení „zenového umění“. A ve třetí části komparativní metodou srovnává rozdíly před a po příchodu zenu v architektuře, zahradní architektuře a malbě. Sleduje změny ve vývoji konkrétních prvků a technik těchto odvětví a zhodnocuje které klíčové zenové myšlenky se tím projevily a jakým způsobem.

Tvrdá, Pavlína: Analýza motivů kosmického vejce a rozpadu obra ve stvořitelských mýtech Cílem této práce je porovnat podobné kosmogonické narativy v indické a čínské kultuře, jejichž nejdůležitějšími prvky jsou motivy vejce a obra/boha, který z něj vzniká. Komparativní metoda spočívá ve srovnání významů, které z užití obou motivů vyplývají v závislosti na očekávání, jenž plyne z charakteru zdroje mytologického narativu. Výsledným zjištěním je především fakt, že důležitost obou motivů v textech a jejich participace na procesu stvoření světa se chronologicky proměňuje v důsledku změn náboženských, filosofických a sociálních preferencí. V indickém kulturním prostředí se zprvu neurčitý motiv vejce pomalu vyčleňuje jako samostatný kreativní element, nabývá na důležitosti a pokračuje až do stádia, kdy je s motivem kosmické bytosti na stejné úrovni. Primordiální bytost naopak ztrácí svou funkci vesmírné materie a propůjčuje ji motivu vejce, sama pak zastává roli aktivního činitele spíše než objektu. Čína svou náboženskou skepsí motiv vejce potlačuje, až dojde k jeho úplnému vypuštění z textů. Primární roli zde hraje motiv kosmického obra, jehož role není zaměřena na vznik světa jako takového, ale rozpad jeho těla přestavuje ilustraci štěpení jednotlivých abstraktních procesů a dějů, pro čínskou kulturu mnohem důležitějších. Na poli zkoumání jednotlivých motivů se hlavní pozornost věnuje především komplexním snahám o určení jejich původu spíše než jejich vzájemnému působení, čímž předkládaná práce vyplňuje mezeru v zájmu o tuto problematiku.

Vicianová, Miroslava: Ponímanie hodnôt vo filozofiách východných náboženstiev Práca prezentuje význam hodnôt, ich chápanie, definíciu či vplyv na život človeka, vzhľadom na náboženský svetonázor východných náboženstiev. V práci sme predstavili náboženské systémy budhizmu i hinduizmu s ich základnými ideami a učením, ktoré sme ďalej rozvinuli o predstavenie posvätných textov a ich vplyv na život a hodnoty veriaceho človeka. Výsledkom práce je komplexná analýza konkrétnych hodnôt v spomenutých náboženských systémoch s ohľadom na ich spoločné i rozdielne znaky s kresťanstvom ako aj medzi nimi, vedúce k osobnej formácii a spáse.

Vlažná, Denisa: Problematika geografie náboženství ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy Diplomová práce se zabývá výukou geografie náboženství v hodinách zeměpisu na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření návrhu vlastního výukového materiálu zaměřeného na geografii náboženství. První část diplomové práce se zabývá charakteristikou vybraných náboženství (hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství a islám), zařazením geografie náboženství do kontextu geografie a do učiva základní školy a výukovými metodami. Další část tvoří zhodnocení učebnic zeměpisu s aktuální doložkou MŠMT z hlediska daného tématu. Poslední část diplomové práce obsahuje vlastní návrh výukového materiálu zaměřeného na geografii náboženství vytvořeného ve dvou verzích verze pro učitele a verze pro žáky.