SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2016

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Baliaková, Alexandra: Fenomén nenásilia a jeho aplikácia v praxi. Prípadová štúdia Gándhího nenásilných kampaní občianskeho odporu Na základe poznatkov získaných štúdiom odbornej literatúry zaoberajúcej sa rôznymi aspektami nenásilného odporu, či nenásilia ako takého, bude v teoretickej časti tejto práce popísané, v čom vlastne koncept nenásilia spočíva a ako sa využíva vo forme jednotlivých kampaní nenásilného odporu. Okrem základnej typológie nenásilia a popisu rôznych druhov kampaní, bude teoretická časť venovaná aj prehľadu relevantných faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok kampane. Poznatky získané v teoretickej časti práce budú aplikované na prípad Gándhího nenásilných kampaní občianskej neposlušnosti, konkrétne na typy kampaní, ktoré použil a na faktory, ktoré ich mali ovplyvňovať spôsobom, akým to predpovedá teoretická časť práce.

Bogan, Petr: Původ postavení geometrie v indické matematice druhé poloviny prvního tisíciletí (Hledání kořenů indické matematiky prvního tisíciletí se zaměřením na geometrii). Matematika dávné Indie je jedním z důležitých kořenů matematiky Evropy. Výsadní postavení zaujímala geometrie, která sloužila mimo jiné i k provádění výpočtů. Práce se zaměřuje na zdroje tohoto pojetí geometrie, která získala své privilegované postavení v rámci matematiky Indie druhé poloviny prvního tisíciletí. Toto postavení bylo s vysokou mírou pravděpodobnosti dědictvím védské kultury, jejíž počátky jsou datovány do konce druhého tisíciletí před naším letopočtem.

Čechová, Šárka: Buddha a jeho učení Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky.

Droppová, Ivana: Meditační dechové techniky Bakalárska práca je zameraná na posúdenie a objasnenie významu dychových meditačných techník, ako preventívneho prostriedku v zvládaní stresových situácií. Je zameraná na budhistické, hinduistické a čínske meditácie a ich spoločné rysy. Poukazuje na možné následky dlhodobého stresu vyplývajúcich z pracovného prostredia, ktoré môžu byť príčinou chronických ochorení obehovej, dýchacej, gastrointestinálnej, kožnej a neurologickej sústavy. Ozrejmuje najčastejšie psychosomatické ochorenia, ktoré je možné meditáciami sústredenými na dych ovplyvniť.

Dulskaia, Elvira: Synkretismus tradičních šamanských prvků v burjatském buddhismu Tato bakalářská práce je věnována problematice synkreze dvou velmi odlišných duchovních nebo náboženských směrů: buddhismu a šamanismu. V této práci jsem se zaměřila na konkrétní území, ve kterém se vyskytuje tento fenomén: současné Burjatsko, autonomní republika v Ruské federaci, kde žije především mongolské etnikum Burjatů.

Gossová, Markéta: Sebeupalování v buddhismu Předmětem diplomové práce je sebeupalování v buddhistických zemích. Autorka uvádí případy z historie i současnosti a představuje jej jako ritualizovaný vzorec předávaný od konce čtvrtého století do současnosti, jehož kontinuitu zajišťovala literární tradice i historické případy. Ukazuje, že i sebeupálení ve Vietnamu či Tibetu navazují na mnohasetletou tradici a lze v nich pozorovat stejné prvky. Autorka hledá také odpověď na otázku, kde se tato tradice v buddhismu vzala a proč získala ve srovnání s jinými formami sebeobětování takovou oblibu. Buddhisté se mohli upalovat z celé řady důvodů: od vyjádření oddanosti buddhistické nauce a Buddhovi, přes využití tohoto prostředku jako rychlé cesty k probuzení, až k formě politického protestu. Všechny však lze souhrnně chápat jako oběť třem klenotům buddhismu, tedy Buddhovi, dharmě a sanze. Aby byl obraz sebeupálení v buddhismu úplný, autorka uchopuje problematiku i z hlediska jeho etiky a zaměřuje se i na to, jak jej vnímají sami stoupenci tohoto náboženství. Ukazuje se, že se jedná o fenomén, který má mnoho podob a na který neexistuje jednotný názor ani mezi buddhisty. Ačkoli nelze na sebeupálení v buddhismu příliš aplikovat západní psychologické kategorie a definice sebevražd ani sebeobětování, morální hodnocení takového činu se se západním vnímáním shoduje v tom, že v pozitivním či negativním hodnocení se odráží skutečnost, zda je chápán jako sebevražda, nebo jako sebeobětování.

Grancová, Lucia: Hinduizmus a orientalizmus v súčasnej cestopisnej literatúre Práca sa zaoberá zobrazením Indie v slovenských cestopisoch. Teoretické východiská tejto práce sú priblíženie pojmov orientalizmus, orientalistické stereotypy, cestopis. Ďalej všeobecný pohľad na vzájomné vzťahy a spoznávanie medzi Indiou a Európou a taktiež Indiou a Slovenskom/Československom. Praktická časť tejto práce sa venuje predstaveniu samotných cestopisov a demonštrácií orientalistických stereotypov, teda reduktívnych a zjednodušujúcich reprezentácii Indie a jej kultúry. Druhá kapitola sa venuje trom cestopisom z obdobia socializmu na Slovensku, ich ukážke a analýze. V tretej kapitole sú rozoberané súčasné slovenské cestopisy a blogy o Indii. Záver práce je zameraný na zhodnotenie modelu, akým sú cestopisy o Indii u nás písané a ich porovnanie.

Horváthová, Ivana: Yoga-sūtra – Význam a miesto jogy v indickom myslení Predmetom nášho skúmania je joga ako jedna zo šiestich škôl (darśana) klasickej indickej filozofie. Cieľom práce je ukázať, že prezentovanie a chápanie jogy ako viac menej fyzickej aktivity je nesprávne, pretože joga je samostatne stojacim filozofickým systémom, ktorý poskytuje omnoho viac, ako len fyzické pozície, ktoré si väčšina ľudí spája s termínom joga. Ďalšie čiastkové ciele sú uvedené v úvode na začiatku práce. Prvá kapitola sa zaoberá začlenením jogy do štruktúry indického myslenia, ďalej jej klasifikáciou v rámci indických smerov spirituality a charakterizovaním druhov jogy, ako sú uvedené v pôvodných literárnych prameňoch a aké poznáme u nás. V druhej kapitole sa zaoberáme pojmom jogy z etymologického hľadiska, kde pátrame po pravom význame tohto termínu, pričom sa primárne zameriavame na pôvodné zdroje a následne aj na modifikácie moderných mysliteľov, čím ukazujeme určitý posun v chápaní jogy. V tretej kapitole sa dostávame k samotnej filozofii jogy, pričom sa zameriavame najprv na spoločné znaky jogy a ostatných systémov indického myslenia, následne hľadáme historické súvislosti a vzájomný prienik jogy a samkhyi, a nakoniec charakterizujeme filozofiu mysle, tak ako je obsiahnutá v Patañjaliho Yoga-sūtrach. Definujeme jednotlivé pojmy, s ktorými sa v tejto filozofii stretávame a bez ktorých by sme neporozumeli základným textom a tézam tejto filozofickej školy. Po vykreslení základných filozofických súvislosti sa v poslednej kapitole môžeme venovať najstaršiemu zachovanému textu o joge – Yoga-sūtram – a pátraniu po stopách jej autora Patañjaliho. V závere sú zhrnuté výsledky práce a potvrdené alebo vyvrátené základné ciele a tézy, ktoré sme si stanovili v úvode.

Hroncová, Sláva: Smrť a pohrebné obrady v hinduizme Vo svojej práci sa zaoberám konceptom smrti, jej chápaním a pohrebnými rituálmi naprieč rôznorodosťou kastovného systému od najstaršieho obdobia hinduistickej spoločnosti až po dnešnú dobu a jej cieľom je poskytnúť ucelený obraz na danú problematiku. Práca je rozdelená na niekoľkých väčších celkov. V úvodnej kapitole sa venujem pojmu smrti vo všeobecnej rovine, stručnej charakteristike smrti vo vybraných náboženstvách a problematike hinduizmu v kontexte so smrťou. Druhá kapitola je akýmsi nahliadnutím do chápania smrti a pohrebných rituálov počas najstaršieho védskeho obdobia, ktoré tvorí základ hinduistickej spoločnosti. Tretia kapitola tvorí hlavnú časť práce a zaoberám sa v nej idealistickou tradíciou pohrebných obradov súčasnej doby, ktorá je však obmedzená len na jednu skupinu obyvateľstva, brahmanov. No napriek tomu je táto časť asi najviac textovo podchytená, pretože na danú tému existuje veľké množstvo zdrojov. V štvrtej kapitole sa snažím priblížiť súčasné podoby obradov týkajúcich sa smrti naprieč ostatnými vrstvami spoločnosti. Jej zámerom je poskytnúť aspoň základný pohľad na problematiku smrti v spleti rôznorodých a nejednotných názorov ľudovej sféry. V poslednej kapitole sa venujem špeciálnym formám smrti, akým je napríklad samovražda alebo smrť bojovníka.

Janatková, Kateřina: Pekla v korejském buddhistickém umění Tématem této bakalářské práce jsou korejské buddhistické malby s tematikou pekel, čiok to. Jejich představení se odehrává v jednotlivých kapitolách, které zahrnují původ a proměnu samotného konceptu pekel, od Indie až po Koreu, definici pekel, jejich popis a členění. Jádro práce tvoří tři žánry buddhistické malby: čidžang to, kamno tosiwang to, na kterých můžeme pozorovat rozličné výjevy pekel. Zmiňovány jsou také rituály, které s obrazy souvisejí. Malý exkurz je věnován buddhistické kosmologii, zejména popisu světové sféry, čakravády. Poslední kapitola se ve zkratce věnuje zobrazením pekel v moderním umění a kultuře.

Koromházová, Ivana: Kresťanstvo a budhizmus Bakalárska práca je zameraná na charakteristiku kresťanstva a budhizmu ako svetového náboženstva. Je teoreticko-empirického charakteru a pozostáva z troch kapitol. V prvej kapitole poukazujeme na náboženstvo, pričom sa bližšie venujeme dvom svetovým náboženstvám, a to kresťanstvu a budhizmu. V druhej kapitole sa snažíme porovnať základné rozdiely medzi kresťanstvom a budhizmom. Tretia posledná kapitola je empirická. V nej sa prostredníctvom prieskumných metód snažíme získať názory mladých ľudí na náboženstvo a ich vieru v súčasnej globálnej spoločnosti. V závere diskutujeme na základe získaných výsledkov.

Kortiš, Peter: Brahma v Upanišadach a náčrt niektorých paralel v Plotinovom koncepte Jedna Práca sa vo všeobecnosti venuje indickej filozofii. Hlavnou témou je brahma, ako metafyzický koncept najvyššej skutočnosti, ktoré je dôsledne analyzované. Cieľom bolo poukázať na rozličné vlastnosti brahma a čiastočne načrtnúť niektoré paralely s Plotinovým konceptom Jedna. Autor delí prácu do šiestich paragrafov, v ktorých postupne analyzuje brahma a poukazuje na rôzne momenty tohto princípu. V rámci tejto problematiky analyzuje brahma ako vše jednotný princíp a vyjavuje spojitosti s Jednom. Definuje tieto dve tradície ako panenteistické a vyjavuje proces, ktorým skutočnosť vyžaruje z prvotného brahma, ako aj Jedna. Venuje sa rôznym manifestáciám najvyššej skutočnosti, ktorej súčasťou sú taktiež tri vládnuce božstva v skúmanej oblasti. Snahou je takisto predložiť určitý spôsob navrátenia sa k brahma, ako zdroja celej skutočnosti. Autor sa týmto spôsobom snaží zachytiť nie len teoretický, ale aj praktický rozmer, vyjaviť tak život človeka a jeho duše, ktorá pátra po zdroji, ktorým je v tomto zmysle brahma, ako absolútna a najvyššia skutočnosť. Cieľom je odvrátenie pozornosti od zmyslového, čím sa jedinec snaží nahliadať na duchovnú podstatu skutočnosti, ktorá vedie taktiež k rozvoju základných morálnych hodnôt, rešpektu k ostatným subjektom života a vymaneniu sa z cyklu života a smrti.

Kosareva, Evgeniya: Tibetský Buddhismus v Kalmycku Tato bakalářská práce se zaměřuje na tibetský buddhismus v Kalmycké republice. Cílem bakalářské práce je prostudovat a prozkoumat tibetský buddhismus v Kalmycké republice. Pro dosažení toho cíle byly stanoveny následující úkoly: 1. Určit prameny Kalmyků a pochopit dějiny rozvoje místního obyvatelstva. 2. Prozkoumat vznik a stanovení buddhistického náboženství u Kalmyků. 3. Prozkoumat základní předměty budhistického náboženství v Kalmycké republice. 4. Vyhledat a prozkoumat základní písemné texty, které uctívají kalmyčtí buddhisté. Během vypracování této práce byly použité ruské literární zdroje, které byly získané v Kalmycké republice. Byla provedena analýza textů a literatury a do práce byly zahrnuté důležité materiály, které se týkají tohoto tématu. V této práci je soustředěná pozornost na buddhistické panteony, které jsou uctívané v Kalmycké republice. Stanovené úkoly pomohly prozkoumat dějiny Kalmyků. Také pomohly prozkoumat rozvoj buddhismu v této republice a prozkoumat problémy, které byly spojené s buddhismem ve 20. století.

Mucha, Zbyněk: Život bengálského mistra Atíši před jeho odchodem do Tibetu Atíša Dípankarašrídžňána (982–1054 n. l.) byl východoindickým učencem a reformátorem tibetského buddhismu. Džowo, jak je Tibeťany také nazýván, je znám především jako otec vůbec prvního tibetského mnišského řádu a mezi mnichy se těší obzvláštní úctě do dnešních dnů. Tato bakalářská práce se však zabývá pouze Atíšovým působením ve východní Indii a jeho tibetské působení vynechává zejména z toho důvodu, že mu již v literatuře bylo věnován dostatek pozornosti. Jako hlavní cíl si klade ukázat Atíšu jako člověka zaujímajícího své místo nejen v dějinách Tibetu, ale také v dějinách Indie.

Pasulková, Michaela: Náboženstvo džinizmu Bakalárska práca je zameraná na náboženstvo džinizmu ako jednu z významných relígií indického subkontinentu. Konštatuje, že jedným zo závažných predpokladov jej (jeho) vzniku a formovania bola kritika brahmanizmu a autority brahmanov. V zhode s hinduizmom a budhizmom ide o náboženstvo akceptujúce teóriu karmového zákona, sansáry a následného individuálneho vykúpenia (oslobodenia) v podobe nirvány. Z filozoficko-religionistického hľadiska predstavuje metafyzický dualizmus, t. j. jednotu dvoch podstát, neživej substancie („adžíva“) a ducha („džíva“). Mystickým zakladateľom tejto relígie bol svätec – učiteľ Mahavíra. Práca v stručnosti približuje účinkovanie mníchov a laikov v tomto náboženstve, resp. jeho aktuálnu situáciu.

Peleška, Čeněk: Kagjüpa – škola tibetského buddhismu Práce se zaměřuje na jednu z hlavních škol tibetského buddhismu, na školu Kagjüpa. A to hlavně na tu její linii, která pochází od Marpy, a které se proto někdy říká Marpa Kagjü nebo Dagpo Kagjü. Druhá její hlavní linie, Šangpa Kagjü, zde bude zmíněna pouze ve zkratce a nebude jí věnováno tolik místa. Cílem této práce je popsat původ školy a prameny, ze kterých vzešla, stejně jako její rozličné větve a podškoly, na které se v průběhu času dělila. Všímat si bude také nejdůležitějších postav této školy, které stály u zrodu různých větví a odnoží, zakladatelů důležitých klášterů a také zajímavých postav této školy.

Peltan, Václav: Padmasambhava život, učení a ikonografie Práce se zabývá indickým mistrem Padmasambhavou, který je také znám jako Guru Rinpočhe. V 8. století n. l. přišel na pozvání krále Thisonga Decäna do Tibetu, kde měl úlohu krotitele démonů. Tím pomohl s nastolením buddhismu v této zemi. První část práce je věnována jeho životu, který je opředen mnoha legendami, podávající někdy zcela rozdílné informace. V druhé části představím jeho učení, které má základ v indické vadžrajáně. Díky jeho vlivu a slávě je hlavně v Tibetu od doby svého působení velmi vyobrazován. V poslední části se tak zabývám různorodou ikonografií, zejména jeho osmi formami.

Pešoutová, Markéta: Postoje ke smrti u lidí praktikující buddhistické meditace Naše práce se zabývala souvislostí buddhistické meditační praxe s postoji ke smrti. Primárně se práce zaměřovala na délku meditační praxe, vírou v buddhismus a reinkarnaci, věk a pohlaví, jako na možné proměnné mající spojitost s postoji ke smrti. K zachycení těchto proměnných a postojů byl použit dotazník. Výzkumu se účastnilo celkem 96 respondentů, z toho 52 mužů a 44 žen. Věkové rozmezí bylo od 19 do 70 let. S průměrnou délkou meditační praxe 10 let. Následné statistické zpracování vedlo ke třem závěrům. Prvně se prokázalo, že ženy skórují velmi signifikantně výše na škále Vyhýbaní se smrti. Za druhé se prokázal rozdíl mezi skupinou věřících a nevěřících v buddhistickou víru. Nalezli jsme velmi vysoce signifikantní rozdíl na škále Vyhýbání se smrti a Únikového přijetí smrti. Na obou škálách věřící skórovali níže. Délka meditační praxe ani víra v reinkarnaci žádnou signifikantní spojitost nezaznamenala.

Peterková, Simona: Hinduismus Tématem této bakalářské práce je hinduismus. Cílem bylo seznámit čtenáře s danou problematikou a vytvořit srozumitelný komplexní celek o tomto náboženství. Současně by tato práce měla nastínit, jak využít stanovené téma ve výuce 2. stupně základních škol, ale také na gymnáziích.

Pyšová, Michaela: Symbolika a vizuální rétorika chrámu Borobudur v kontextu moderní doby Předkládaná bakalářská práce se zabývá javánskou buddhistickou stavbou Borobudur, která je díky své ojedinělé architektonické podobě a symbolické hodnotě důležitou součástí hmotného indonéského a světového kulturního dědictví UNESCO. Stavba představuje symbol buddhistické kosmologie, a i dnes mnichy je využívána ve svém původním rituálním kontextu. Mentalita javánského myšlení se však po staletí vyvíjí v závislosti na proměně nábožensko-filozofických doktrín a mění se proto i porozumění poselství monumentu současnou islamizovanou společností. Úvod práce vymezuje kulturně-historický kontext vzniku Borobuduru v rozsahu od období počátků buddhismu v Indii přes šíření nauky do oblasti Indonéského souostroví a její splývání s lokální vírou. Další část je věnována architektuře monumentu, poselstvím reliéfů a přesahem významu stavby do moderní doby. Cílem je primárně analýza javánské chrámové architektury jako ideového systému, který vyjadřuje filozofické hodnoty buddhistické kultury s přesahem do moderní doby.

Seidlová, Veronika: Cesta mantry z Indie do Čech aneb příspěvek k etnografii hudby a globalizace Předkládaná disertační práce je vícemístnou etnografickou studií (multi-sited ethnography, Marcus 1995) globalizovaného světa prostřednictvím zaměření se na sociální život (dle teorie Social Life of Things, Appadurai 1986) jedné z nejznámějších védských manter, tzv. gájatrímantry, jako globalizovaného fenoménu a komodity. Zpěv či recitování manter (posvátných zpěvů ve védském jazyce, předchůdci sanskrtu, jejichž výslovnost, intonaci i rytmus je v bráhmanském diskurzu zakázáno měnit) jako původně lokální, nyní však globální fenomén, nabral v procesu kulturního přenosu po cestě z Indie do ČR úplně nové zvukové formy, sociální kontext, funkce a významy. Současná česká kulturní produkce manter je konkrétním, zhuštěným příkladem toho, jak mezikontinentální propojenost ve věku globalizace funguje v každodenním životě, v hudbě a ve vztahu k tělu a posvátnu. Sociální a kulturní procesy týkající se přenosu budou studovány terénním výzkumem na vybraných bodech této trajektorie jako v navzájem propojených entitách. Cílem je prozkoumat, jak se sociální a kulturní procesy spojené s přenosem dějí, jaké hudební podoby na sebe berou a jaké významy jim aktéři přikládají.

Srbová, Karolína: Óm Šinrikjó, anomálie, nebo logický důsledek neřešených problémů v japonské společnosti Tato bakalářská práce se věnuje tématu nového náboženského hnutí Óm šinrikjó ve vztahu k některým základním sociálním vazbám a aspektům hodnotové orientace v japonské společnosti. Práce nejprve vymezuje nová náboženská hnutí ve světě se zaměřením na jejich vývoj v Japonsku a zaobírá se možnostmi jejich působení vzhledem rozsahu náboženských svobod za tzv. Ústavy Meidži a poté během účinnosti Mírové, Poválečné ústavy. Významným prvkem, spoluurčujícím vznik, působení a charakter japonských nových náboženských hnutí, jsou rovněž rozličné koncepty hodnotové orientace japonské společnosti (např. amae, tate šakai, ojabun-kobun, šúdan išiki), a to včetně problematiky sociální integrace jednotlivců do společnosti, která má – na rozdíl od západní společnosti zaměřené na jednotlivce – povahu s převládajícím kolektivistickým pojetím. Pro lepší pochopení souvislostí je rovněž pojednáno o vývoji a specifikách Óm šinrikjó a o osobě Asahary Šókó se zaměřením na jeho mocenské postavení v rámci tohoto nového náboženského hnutí, kdy byl schopen ovlivňovat značný počet svých stoupenců a přimět je až k násilným, v Japonsku do té doby nevídaným, teroristickým činům. Proto je v této souvislosti též pojednáno o reakci japonské veřejnosti, médií a veřejné moci, resp. parlamentu. Cílem práce je, na základě analýzy vybraných charakteristických aspektů japonské společnosti, odpovědět na otázku, zda násilné působení Óm šinrikjó, završené sarinovým útokem v tokijském metru v roce 1995, je pouhým excesem či anomálií v rámci Japonska, anebo zda existuje určitá souvislost mezi dlouhodobě neřešenými problémy v japonské společnosti, které následně logicky vyústily v uvedené násilné činy.

Šiculiaková, Lívia: Poňatie „duše“ v tibetskom budhizme Tému našej bakalárskej práce Poňatie „duše“ v tibetskom budhizme sme vybrali na základe nášho záujmu o budhistickú filozofiu a jej prínosu pre človeka. Už názov nám môže naznačiť, že budhizmus nič také ako „dušu“ (v našom ponímaní zmyslu slova) nepozná. V tejto práci si predstavíme budhizmus predovšetkým ako náuku, ktorej poznanie dokáže priniesť človeku oslobodenie od utrpenia a uväznenia z cyklickej existencie. Pochopenie toho, ako veci existujú, je pre budhizmus kľúčové. Cieľom práce je nahliadnutie do toho, ako „ja“, alebo to, čo tak zvykneme nazývať, poníma tibetský budhizmus, ktorého pohľad na „ja“ sa považuje za najjemnejší. Aby sme to však dokázali pochopiť, myslíme, že je na začiatok vhodné predstaviť pohľad na „ja“ raného budhizmu, ktorý je vo svojom základe pre všetky budhistické školy rovnaký. Postupovať budeme teda chronologicky. Budhizmus je potrebné chápať v súvislosti s jeho špecifickými filozofickými podmienkami, v ktorých vznikol, preto sa touto otázkou budeme zaoberať v prvej kapitole. V ďalšej kapitole sa pozrieme na to, ako poníma „ja“ raný budhizmus. Tretia a štvrtá kapitola bude venovaná pohľadu na „ja“ tibetského budhizmu, ktorý, ako ešte uvidíme, koncept raného budhizmu mnohonásobne prekračuje.

Šrámek, Jiří: Pojetí člověka, přírody a etiky v buddhismu Bakalářská práce se zabývá pojetím člověka, přírody a etiky v buddhismu. Skládá se ze sedmi kapitol, které jsou zaměřeny na Buddhův život a učení, život v klášteře, obřady a hlavní buddhistické směry. Dále se zabývá šířením buddhismu na Západ. Jsou zde také popsány etické zásady a vztah mezi člověkem a přírodou. Závěr práce je věnován využití tohoto tématu při výuce.

Škutková, Karin Ardila: Drogy v indických náboženských tradíciách a westernizácia ponímania omamných látok Práca mapuje historický vývoj nábožensky motivovaného užívania a chápania omamných látok v oblasti Indie. Objasňuje širšie kultúrne kontexty používania týchto látok a na základe toho popisuje ich význam v rámci náboženstiev Indie, pričom sa zameriava najmä na hinduizmus a islam. Zo širokej škály prípravkov skúma najmä tie založené na báze konope a alkoholu. Práca taktiež skúma zmeny v myšlienkových a legálnych prístupoch v diskurze o drogách, ku ktorým dochádza pôsobením západných politických činiteľov (Veľká Británia a USA), a kladie si za cieľ popísať postupnú westernizáciu vnímania intoxikantov v Indii a jej náboženských smeroch.

Večeřová, Lucie: Hindština, urdština a hindustánština – jazykový vývoj a sociolingvistické aspekty Cílem diplomové práce bude popis jazykového vývoje hindštiny a urdštiny ze stejného gramatického a lexikálního základu (dialekt kharī bolī). Divergence vývoje bude popisována jak z hlediska historického vývoje na různých etapách, které byli podmíněný kulturními a politickými vlivy, tak i z hlediska vnitřního vývoje (fonologického, morfologického a syntaktického). Současná lingvistická situace úzce souvisí s politickým vývojem a jazykovou politikou Indie a Pákistánu, kde se jasně etablují dva oficiální jazyky – hindština a urdština. Problematika vztahů těchto dvou jazyků bude zkoumána hlouběji z hlediska sociolingvistického. Autorka popíše podmínky a okolnosti používání jazyka/jazyků v rovině hovorové a literární.

Veselá, Monika: Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou Diplomová práce se zabývá konkrétní provázaností teorie životní cesty s aplikací na nauku dzogčhen. Cílem práce je zkoumání vlivu nauky dzogčhen na životní cestu jednotlivců. V práci jsou nejprve mezioborově postihnuty převládající teorie životní cesty z pohledu psychologie i mimo oblast psychologie, které jsou následně posouzeny pro své klady i zápory a z hlediska možnosti použití pro dané téma. Jelikož není možno si vybrat pouze jeden náhled, v práci je zvolen eklektický přístup. Zaměření je zejména na biodromální teorii, která nejvíce odpovídá moderní longitudinální metodě zpracování. Jako nosná teorie životní cesty je v souladu s cílem práce zvolena teorie P. B. Baltese. V práci je zpracován její unikátní třísložkový model a dále rozpracovávány zejména nenormativní vlivy životních událostí. Tyto jsou význačné díky jejich pociťovanému významu pro respondenty. Nenormativní vlivy jsou dále propojeny s metodou životní čáry. Po teoretickém zpracování tématiky tibetského buddhismu a starobylé duchovní cesty, nauky dzogčhen, jako jeho vrcholné vědomosti, jsou obě témata životní cesty a nauky dzogčhen vzájemně propojena a posuzována ve společném kontextu na praktické aplikaci životních cest jednotlivých přívrženců dzogčhenu. Tento kontext je v praktické části odborně a detailně rozebrán v jednotlivých zpracováních rozhovorů. V závěru je vyjádřeno ovlivnění životní cesty jednotlivců – přívrženců dzogčhenu a možnost využití práce.

Zachová, Denisa: Význam smrti ve vybraných náboženstvích indické civilizace Tématem práce je smrt z hlediska vybraných náboženství indické civilizace. Zaměřovat se bude především na hlavní indické náboženství, hinduismus, ale okrajově se bude zabývat i dalšími náboženstvími této oblasti, jako jsou buddhismus, džinismus, sikhismus a další. Cílem práce je zachycení víry indické civilizace, jejich zvyků a tradic, v co skutečně věří a co je na pozadí jejich víry. Práce bude popisovat pohled na smrt, posmrtný život a vše, co s ním souvisí. Nejprve bude pojednávat o historii indické civilizace, potom o historii filozofie, která zde vznikla. Zaostřeno bude ale především na pozici smrti v jednotlivých náboženstvích. Východisky práce budou dějiny Indie a dějiny indického duchovního světa, podstata hinduistického náboženství a hlavní myšlenky ostatních indických vyznání. Při práci bude využita heuristická metoda.

Zhang, Shuguang: Premena bódhisattvu Avalókitéšvara na bódhisattvu Guanyin v Číne Bohyňa Guanyin (bodhisattva Avalokitéšvara) je uctievaná nielen v Číne, ale aj v mnohých oblastiach Ázie. Navyše uctievanie Guanyin je rozšírené medzi všetky vrstvy spoločnosti. V súčasnosti (v Číne) má Guanyin v očiach bežných ľudí podobu súcitnej, milej a inteligentnej ženy. Pokiaľ ide o pohlavie Guanyin, to predstavuje v buddhistických a akademických kruhoch zaujímavú otázku. Pohlavie bodhisattvu Avalokitešvaru sa v priebehu času a pod vplyvom čínskej kultúry značne zmenilo. Kedy a prečo sa jej pohlavie zmenilo, budeme skúmať v tejto práci. Cieľom práce je podrobne a systematicky preskúmať tento jav v náboženstve z historického aj kultúrneho hľadiska a na základe skúmania materiálov nájsť dôvod tejto zmeny pohlavia. Počas zostavovania práce mienim preskúmať už existujúce vedecké materiály, ktoré pojednávajú o zmene pohlavia bodhisattvu z mužského na ženské. Za jeden z dôvodov pre túto zmenu zobrazovania bodhisattvu možno považovať tradičný pohľad na ženu ako na bytosť milosrdnú a ušlachtilú a celkový obdiv k ženám. Táto práca sa tiež zaoberá vizuálnymi zobrazeniami bohyne Guanyin (obrazy a sochy) z obdobia Šiestich dynastií, dynastie Sui, Tang, Piatich dynastií, dynastie Song a neskorších období, kde sa zameriava najmä na špecifiká a zmeny jednotlivých diel.

Zimová, Klára: Buddhova kritika varnového systému Tato diplomová práce se zabývá Buddhovou kritikou bráhmanského světonázoru a jeho výkladem vzniku společenského uspořádání skrze nové vymezení důležitých pojmů, jako jsou bráhman, árja a varna. Jádro práce tvoří vybrané sutty z Tipitaky, kde se Buddha přímo vymezuje vůči bráhmanskému popisu rozvrstvení společnosti. Cílem práce je zhodnocení vlivu Buddhových snah o morální a myšlenkovou obrodu společnosti. Práce je rozdělená do dílčích tematických kapitol, které se postupně věnují vzniku a vývoji varnového systému, stavu společnosti v Buddhově době, samotné kritice stávajícího společenského uspořádání a hledání hlavních příčin postupného vymizení buddhismu z Indie.