SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2017

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.


Burgetová, Marie: Árjové a jejich evropští potomci Tato diplomová práce pojednává o starověké civilizaci Árjů a jejím vlivu na vývoj Evropy. Zahrnuje historický, zeměpisný, antropologický a filozofický popis árijské rasy. Hlavním cílem práce je překonat tabu způsobené událostmi druhé světové války a obnovit zájem o původní význam árijských hodnot.

Dundálková, Ivona: Jóga jako způsob života a alternativní forma religiozity Práce je soustředěna na systém Jóga v denním životě. Přináší kvalitativní výzkum zaměřený na členy tohoto hnutí, který mapuje, mimo jiné, začlenění Jógy v denním životě do jejich každodenního bytí a jejich vztah k duchovní složce tohoto systému.

Fenclová, Ema: Význam psychospirituální krize v kontextu životního příběhu Práce se zabývá fenoménem psychospirituální krize, jejími spouštěči, aspekty a možnými terapiemi. Dále se dotýká diagnostiky a srovnávání s psychickými nemocemi. Obsahuje kapitoly o sociální práci a pedagogice, vnímání krize z pohledu Diabasis, šamanské a indické kultury. Ve výzkumu popisuje příběhy respondentů, kteří touto krizí prošli. V první kapitole bude řečeno, co je psychospirituální krize z hlediska různých autorů. Budu se zabývat spouštěči této krize, jejími formami a možnými fázemi. V dalších kapitolách se budu zabývat popisem psychospirituální krize hlouběji, její terapií a náboženstvím. Srovnávám psychospirituální krizi s psychickými onemocněními, povíme si jejich definice, protože je tenká hranice diagnostikování mezi nimi a psychospirituální krizí.

Grešová, Lenka: Sikhizmus Bakalárska práca analyzuje – z hľadiska miesta vzniku – indické náboženstvo národa Sikhov, resp. sikhizmus s neotrasiteľnou pozíciou jeho zakladateľa gurua Nanáka a jeho nasledovníkov. Zdôrazňuje, že ide o monoteistické náboženstvo s piatimi znakmi (symbolmi), ktoré v ideovej rovine reprezentovalo protest proti ortodoxnému hinduizmu s jeho učením o kastovnom usporiadaní spoločnosti. Na druhej strane s hinduizmom zdieľa vieru v karman a akt reinkarnácie(ií). Sikhizmus sa stal symbolom boja ľudových más štátu Pandžáb proti vláde veľkých Mogulov (islamu). Tzv. sikhský extrémizmus narastá po rozdelení Indie, resp. štátu Pandžáb. V bakalárskej práci je venovaný priestor opisu zlatého chrámu v Amritsare, posvätneho miesta Sikhov i krvavej masakry medzi sikhami a indickými vládnymi vojskami (1984).

Janáčková, Kristýna: Hinduismus jako náboženství a styl života Tato diplomová práce charakterizuje náboženství hinduismu natolik, aby bylo možné pochopit jeho značný vliv v běžném životě a životním stylu. Práce popisuje možné způsoby využití tématu ve výuce dle příslušných kurikulárních dokumentů. Zaměřuje se také na hinduismus z pohledu politické geografie. Věříme, že práce bude přínosem nejen pro učitele a jejich žáky, ale také pro širokou veřejnost, která se bude chtít dozvědět více informací o hinduismu jako o náboženském celku, ale i o jeho hlavních zásadách, jenž mohou být využity v běžném životě při každodenních situacích.

Linhart, Matěj: Pojetí duše v džinismu Tato práce si klade za cíl sumarizovat a vysvětlit pojetí duše v džinistické tradici s podáním patřičného kontextu. Práce je rozdělena na tři oddíly, přičemž první se věnuje džinistické metafyzice a kosmologii. Druhý se věnuje koncepci duše (džíva), karmy a spirituálního vývoje jedince. Poslední část poté pojednává o náboženské praxi džinistů spojené s touto naukou – konkrétně se věnuje fenoménu nenásilí a dobrovolného vyhladovění (salékhana).

Majtner, Tomáš: Religionistický pohľad na koncept budhistickej ekonómie Práca sa zameriava na koncept takzvanej budhistickej ekonómie, na ktorú sa snaží nazerať z religionistického hľadiska. Spracováva tak budhistické myšlienky a názory na svet, ktoré je možné zachytiť v tomto alternatívnom ekonomickom smere. Budhistická ekonómia je v práci predstavená ako z hľadiska východnej kultúrnej sféry prezentovanej mníchom z Thajska, tak aj z pohľadu akademického profesora pôsobiaceho v Maďarsku. Zachytené je tiež prepojenie tohto ekonomického konceptu s ďalšími názorovo podobnými smermi, ktoré často vychádzajú napríklad z ekologickej ekonómie. Tento vzťah budhizmu k myšlienkovo blízkym konceptom vychádza z mnohých spoločných tém, medzi ktoré patrí aj úcta ku všetkému živému vrátane ľudí, v budhizme podporená vierou v koncept karmy. Práve dôraz na ľudí a nie na štatistické ekonomické ukazovatele je jednou z nosných myšlienok knihy Malé je milé od E. F. Schumachera, ktorá predstavuje kľúčové dielo pre budhistickú ekonómiu a tým tiež túto práce, nakoľko sa v ňom prezentujú formujúce myšlienky takzvaného budhistického ekonóma. Analýza tejto knihy patrí k ústredným témam celej práce.

Nováková, Naděžda: Svátky Ganéš čaturthí v Maháráštře Cílem této bakalářské práce je představit božstvo Ganéšu neboli Ganapatiho v podtextu svátku Ganéš čaturthí. Práce je rozdělená do tří kapitol. První pojedná o historii Ganéši, a to od prvních zmínek o Ganapatim ve védském období až po jasné známky toho, že Ganéša má své místo vedle hlavních hinduistických božstev. První kapitola dále představí legendy o jeho narození, které jsou především v puránách, a bude se zabývat symbolikou Ganéši z různých úhlů. Druhá kapitola uvede téma púdži jak v obecné rovině, tak zaměřené na Ganéšu, a popíše různé způsoby uctívání Ganapatiho. Zmíněn bude soubor osmi hlavních chrámů Ganéši v Maháráštře nazvaný Aštavinájaka. Třetí kapitola bude věnována hlavnímu svátku Ganéši. Bude sledován vývoj festivalu Ganéš čaturthí a blíže uvedena postava Bála Gangádhara Tilaka, který stál u zrodu veřejných oslav Ganéši. Součástí poslední kapitoly bude popis průběhu svátku v Maháráštře, kde je tento festival mezi indickými státy nejvíce populární. K práci budou připojeny fotografie týkající se oslav Ganéš čaturthí, které autorka pořídila v Púně v období 2009–2012.

Pössnerová, Tereza: Hlavní města v dějinách Bengálska V dějinách Bengálska nalezneme mnoho měst, která sloužila v různých historických obdobích jako mocenská centra celého regionu. Práce si klade za cíl zmapovat tato hlavní města na území Bengálska od nejstarší doby po současnost – dle historických pramenů a archeologických pozůstatků zpracovaných v dostupné sekundární literatuře. V první části popisuje historické události, které přímo souvisí s přesunem jednotlivých hlavních měst. V další kapitole je shrnuta historie několika známějších bengálských hlavních měst. V poslední části jsou porovnávány a rozebírány jak důvody přesunů hlavních měst, tak i důvody, proč byla právě tato města vybrána, aby se stala novým centrem země.

Remenárová, Lenka: Dualizmus René Descarta v porovnaní s dualizmom indickej školy Sánkhja Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním ponímania dualizmu vo filozofii René Descarta s ponímaním dualizmu indickej filozofickej školy Sánkhja. Hlavným cieľom práce je poukázanie na odlišný prístup k vnímaniu problému tela a duše. V úvode sa uvádza stručný historický pohľad na život a dielo Descarta, zároveň poukazuje aj na historické okolnosti, čo bolo podnetom pre smer, akým sa filozof uberal vo svojej tvorbe. Následne sa práca zaoberá metódou skúmania Descarta a vysvetľuje, prečo vnímal telo a dušu človeka tak, ako ich vnímal. V ďalších kapitolách porovnávam Descartov substanciálny dualizmus s dualizmom z pohľadu východnej kultúry, konkrétne tradičnej indickej školy Sánkhja.

Skopal, Vilém: Buddha, bráhmani, samané. Interpretace severoindických učení podle pálijských rozprav Ve své práci hodlám testovat hypotézu S. N. Bálagangádhary, podle které jsou dosavadní bádání o náboženství omezena teologickým myšlením. Zaměřím se na výzkum doktríny a budu si klást otázky po její důležitosti či existenci v Buddhově Indii. Hlavní otázka celé práce zní: Odmítal Buddha ostatní učitele své doby kvůli doktrínám V teoretickém úvodu vysvětlím východiska a hypotézy komparativního studia kultur iniciovaného S. N. Bálagangádharou. Hlavně se zaměřím na pojetí propojenosti doktrín a praktik, které postulovalo vznikající křesťanství a které se stalo samozřejmou výbavou evropské zkušenosti se světem První kapitola se zabývá analýzou akademických prací zabývajících se Buddhou a jeho postojem k jiným učitelům. Jejich rozborem testuji Bálagangádharovu hypotézu hledáním předpokladů uvedených interpretací. Hlavní otázka pro tuto kapitolu je formulována následovně: Vychází tyto interpretace z teologie? Druhá a poslední kapitola obsahuje rozbor Buddhových rozprav a zaměřuje se na stejné téma, tedy na Buddhův postoj k ostatním myslitelům. Veden teorií komparativního studia kultur, budu schopen formulovat jinou interpretaci než dosavadní bádání.

Stahl, Matěj: Arabsko-perský vliv na hindštinu a urdštinu Cílem práce je charakterizovat a rozčlenit arabsko-perské komponenty v hindštině a urdštině, a zároveň popsat jazykový vztah, který je mezi hindštinou a urdštinou a to, jakým způsobem se liší hindské překlady téhož urdského textu. První část práce se zabývá charakteristikou kontextu jazykové výměny na indickém subkontinentu, především arabsko-perským vlivem a jazykovými sférámi, které byly nejvíce zasaženy. Druhá část práce je analýza urdského textu Mantoovy povídky Ṭoba Ṭek Sing a paralelních hindských překladů s cílem vymezit a definovat hranici arabsko-perského vlivu mezi urdštinou a hindštinou, a v hindštině samotné.

Šmolíková, Michaela: Zenový buddhismus v japonské estetice Tato bakalářská diplomová práce se zabývá provázaností zenového buddhismu s japonskou estetikou. V prvních dvou kapitolách se hovoří o často zmiňovaných ideálech a pojmech v souvislosti s tradiční „zenovou“ japonskou estetikou. Ty jsou rozdělené na obecné ideály náznaku, jednoduchosti, pomíjivosti a nepravidelnosti, a konkrétní pojmy typické přímo pro Japonsko, jimiž jsou aware, júgen, wabi a sabi. Hlavním zaměřením těchto kapitol je zjištění, jaké jsou podobnosti, které vykazuje japonské estetické cítění se zenem, a jak je zenový buddhismus ovlivnil. Třetí kapitola pak zaujímá kritický postoj vůči publikacím, které se tradiční japonskou estetikou zabývají. Poslední kapitola se zaměřuje na čajový obřad a jak se jeho podoba měnila v období Muromači pod vlivem zenu.

Štouračová, Eva: Buddhismus Tématem bakalářské práce je buddhismus. Kromě charakteristiky a vývoje buddhistické nauky se zabývá také oblastí Indie, Buddhovým životem a buddhismem v České republice. Zaměřuje se také na významné osobnosti českého buddhismu, především na osobnost Františka Drtikola, který byl průkopníkem českého buddhismu.

Toth, Róbert: Madhjámika – Nágardžunova filozofia Strednej cesty Táto práca sa zaoberá filozofiou indického budhistického učenca Nāgārdžunu, ktorý žil približne v druhom storočí nášho letopočtu a je považovaný za jedného z najväčších mysliteľov Ázie. Keďže ide o vôbec prvú slovenskú akademickú prácu venovanú Nāgārdžunovi, jej cieľom je podať ucelený prehľad jeho filozofie Strednej cesty, nazývanej tiež Mādhjamika. Jej základom je učenie o prázdnote (śūnyatā) všetkých fenoménov empiricky vnímaných okolo nás. Táto prázdnota znamená, že objekty nemajú svoju vlastnú vnútornú nemennú podstatu (svabhāvu), pretože ich existencia je závislá od vonkajších príčin a podmienok. Dôsledkom nesprávneho prisudzovania podstaty je utrpenie, ktoré sa Nāgārdžuna snaží odstrániť ukázaním kontradiktórnosti našich tvrdení. K tomu používa vlastnú filozofickú metódu založenú na tetrálnej logike nazývanej Tetralemma (catuṣkoṭi). Práca najprv podáva krátke zhrnutie Nāgārdžunovho filozofického a historického kontextu: sú vysvetlené základné východiská indickej filozofie, následne učenie Budhu a až potom náuka samotného Nāgārdžunu. Najväčšia časť práce je venovaná detailnému vysvetleniu konceptu svabhāvy a postupu, akým ju Nāgārdžuna popiera. Ďalšia časť sa venuje logike Tetralemmy a vysvetleniu špecifík indickej teórie negácie. Záverečná časť vysvetľuje dôsledky Nāgārdžunovho učenia a reaguje na dobové aj dnešné námietky proti Mādhjamike. Taktiež je jej súčasťou praktické ukázanie kontradiktórnosti našich bežných tvrdení o niektorých podstatných fenoménoch tak, ako ich predostrel Nāgārdžuna vo svojich dielach.