SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2018

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Čapková, Martina: Jóga pro děti předškolního věku Jóga s dětmi je komplexním cvičením. Pomáhá rozvíjet nejen fyzickou kondici ale také sílu, koordinaci, fantazii, představivost. Cvičení s dětmi je přizpůsobeno jejich věku a vychází z klasické jógy. Ve své předchozí práci jsem se zabývala tématem relaxačních technik v mateřské škole a touto prací bych jednu podstatnou kapitolu své předešlé práce chtěla více rozvinout. Sama se józe s dětmi v mateřské škole věnuji, a proto je mi má diplomová práce inspirací a pomůckou do další praxe s dětmi. Cílem diplomové práce je rozvoj přirozené pohybové aktivity u dětí, zájem o jógové cvičení a udržení fyzické i psychické kondice.

Kaňa, Patrik: Interference nábožensko-filosofických systémů indického subkontinentu a starověkého Řecka v oblasti Baktrie po výpravě Alexandra Velikého Diplomová práce popisuje vztahy mezi řeckou diasporou a indickým obyvatelstvem na území indického subkontinentu v rovině nábožensko-filozofické od příchodu vojsk Alexandra Makedonského po konec indo-řeckých království v Indii. Hlavním východiskem práce je popis vztahu Řeků k buddhistickému učení. Na tento fenomén je nahlíženo z pohledu různých pramenů zprávy klasických autorů, Ašókovy edikty, votivní nápisy dochované na asijském území, mincovní materiál a klasické buddhistické dílo Milindapaňha s Mahávamsou a Dípavamsou.

Kostková, Tereza: Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou architektonických a dvou přírodních posvátných míst buddhismu a hinduismu. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve vyloženo, jak přistupuji k pojmům pojem náboženství, posvátno, rituál a pouť. Dále se zaměřuji na stručné představení hinduistické a buddhistické tradice, abych v hlavní části, zabývající se konkrétními místy, zašla v problematice více dopodrobna a mohla používat různé pojmy a myšlenky bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování. V hlavní části představuji posvátná místa jedno po druhém. U každého z nich uvádím popis, jeho symboly, legendy a rituály s ním pojené a jeho změnu v průběhu věků.

Liptáková, Eva: Prosociálnosť a bhakti Cieľom diplomovej práce je na základe obsahovej analýzy prameňov porovnať výchovu k prosociálnosti v kontexte programu etickej výchovy s výchovou k bhakti vo vybranej hinduistickej tradícii. Naplneniu cieľa predchádzalo dôkladné teoretické preskúmanie oboch javov vo viacerých možných perspektívach ich vnímania, konkrétne vo filozofickej, psychologickej, etickej a pedagogickej perspektíve. Teoretické preskúmanie následne poslúžilo ako východisko pre vykonanie komparatívnej analýzy – identifikovanie analogických a disparátnych prvkov prítomných vo fenoméne prosociálnosti a bhakti. Jednotlivé témy metodického materiálu sme zaradili do školského kurikula pre stupeň vzdelávania ISCED 3, čím sme poukázali na možnosť jeho reálneho využitia v praxi. Zostavovanie metodického materiálu je podriadené dvom hlavným zámerom – klásť dôraz na výchovu k tolerancii, ktorá sa ukazuje ako kľúčová v súčasnom globalizovanom svete a rozvíjať prvky bhakti ako etické kategórie na hodinách etickej výchovy.

Peltan, Václav: Meditace (její formy a filosofické předpoklady) Tato práce se zabývá meditací, jejími formami a filosofickými předpoklady. Meditací lidé nazývají mnoho činností, které se můžou navzájem lišit. První část této práce se zaměřuje na existující definice meditace a navrhuje definici vlastní. Druhá část práce je věnována různým meditačním technikám a formám. Tradiční rozdělení známých technik je rozšířeno zejména o relaxační metody a filosofickou meditaci. Lze ovšem najít něco společného těmto aktivitám? Třetí část tak pojednává o těchto společných aspektech všech meditací, které jsou spolu s definicí meditace chápané jako filosofické předpoklady meditace samotné.

Polášek, Patrik: Pojetí rodiny z pohledu hnutí Haré Kršna V této práci se zabývám analýzou rodinného života členů hnutí Haré Kršna. Hlavním cílem je zmapovat, jak má z pohledu oddaných Kršny vypadat rodina, a jak z hlediska praktické roviny jejich rodinný život skutečně vypadá. Cíle výzkumu je dosaženo pomocí dílčích témat, tj. manželství, rodičovství, vzdělávání a výchova dětí a postavení žen v hnutí. Mé závěry jsou výsledkem kvalitativního výzkumného šetření, konkrétně pak metody osobní případové studie.

Šedlová, Nikola: Pojetí, formy a funkce mandaly v buddhistické tradici Práce se zabývá pojetím, formami a funkcemi mandaly v buddhistické tradici. Zaměřuje se na vyhledání vnitřních rysů mandaly buddhistické, které srovnává s tradicemi dalšími. Dále se zaměřuje na původní dataci a terminologii ohledně obrazce mandaly. V prvních dvou kapitolách pojednává o počátku mandaly, který vychází ze symbolu kruhu a z védských obřadních rituálů. Třetí kapitola se věnuje pojednání mandaly s ohledem na různé tradice, kde sleduje objevující se společné vzorce mandaly a rovněž srovnává pohled východního pojetí s pojetím západním, kde se mandala objevuje ve spojitosti C. G. Junga. Zbylé kapitoly se věnují specifickým formám a funkcím, které mandala zastává v buddhistické tradici. V této práci je rovněž v mandale vypozorovaná obdobná funkce jevící se jako cesty duchovního růstu.