SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2018

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Bělková, Veronika: Problematika rodiny v hnutí Hare Kršna Hlavní náplní této práce je problematika týkající se rodinného života v hnutí Hare Kršna. Mezi sféry rodinného soužití patří svatba, manželství, otázka sexuality, výchova a vzdělání dětí a také vývoj postoje k ženám. Dále se práce okrajově zabývá životem zakladatele, Šríly Prabhupády, historií vzniku a formováním organizace. Jelikož nemá hnutí Hare Kršna v České republice dlouhou tradici, věnuji se vývoji na celosvětové úrovni a kořenům hinduistické tradice, ze které vychází filozofie celé organizace. Kromě toho se zabývám problémy a konflikty, které se vytvořily v průběhu utváření hnutí. Metodou je analýza dostupné literatury a sumarizace fakt v ní obsažených. V práci zmiňuji také příčiny utváření nových náboženských hnutí, mezi které Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny patří.

Čapková, Martina: Jóga pro děti předškolního věku Jóga s dětmi je komplexním cvičením. Pomáhá rozvíjet nejen fyzickou kondici ale také sílu, koordinaci, fantazii, představivost. Cvičení s dětmi je přizpůsobeno jejich věku a vychází z klasické jógy. Ve své předchozí práci jsem se zabývala tématem relaxačních technik v mateřské škole a touto prací bych jednu podstatnou kapitolu své předešlé práce chtěla více rozvinout. Sama se józe s dětmi v mateřské škole věnuji, a proto je mi má diplomová práce inspirací a pomůckou do další praxe s dětmi. Cílem diplomové práce je rozvoj přirozené pohybové aktivity u dětí, zájem o jógové cvičení a udržení fyzické i psychické kondice.

Dvořáček, Adam: Motivace ke cvičení jógy Předmětem bakalářské práce „Motivace ke jógy“ je zjistit, jaký druh motivace převládá u cvičenců ve vybraných stylech jógy. Dalším cílem je zjistit souvislosti, spojitosti a rozdílnosti mezi motivacemi v těchto stylech.

Džamko, Ján: Obrazy Indie, Indov a indických náboženstiev v diele slovenských misionárov Témou diplomovej práce je pohľad slovenských misionárov na Indiu, Indov, ich zvyky a náboženské predstavy. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole popisujeme metodológiu práce, spôsoby nášho výskumu a práce, s danými materiálmi. Druhá kapitola sa zaoberá kresťanstvom v Indii, čo sa týka jeho historického vývoja v danej oblasti a delením Indie, kde spomíname oblasti, v ktorých pôsobili slovenskí misionári. Tretia kapitola popisuje históriu misionárskych rádov, z ktorých pochádzali daní slovenskí misionári. V štvrtej kapitole bližšie priblížime týchto misionárov, ktorí pôsobili v Indii. Poslednú kapitolu venujeme rôznym témam, ku ktorým sa títo misionári vyjadrili. Cieľom diplomovej práce je podať obraz o Indii tak, ako ju videli slovenskí misionári v časoch ich pôsobenia.

Gašpar, Tomáš: Spor medzi monistickým a dualistickým výkladom Védánty Práca sa zameriava na dejinno-filozofické pozadie jedného z najdlhšie trvajúcich sporov v dejinách stredovekej indickej filozofie – sporu medzi monistickým a dualistickým výkladom Védánty. Zahŕňa oboznámenie so základným rozdelením filozofických škôl v období indického stredoveku, pojednáva o kľúčových filozofických dielach Védánty, pričom skúma ich metodológiu. Cieľom je oboznámiť sa s filozofickou literatúrou starej Indie a umožniť tak ľahšiu orientáciu v obsiahlom systéme textov. Okrem toho sa práca dotýka fundamentálnych osobností Védánty, ktorými sú Šankara a Ramanúdža. Cieľom je premyslieť ich metafyzické východiská a argumentačné stratégie.

Kaňa, Patrik: Interference nábožensko-filosofických systémů indického subkontinentu a starověkého Řecka v oblasti Baktrie po výpravě Alexandra Velikého Diplomová práce popisuje vztahy mezi řeckou diasporou a indickým obyvatelstvem na území indického subkontinentu v rovině nábožensko-filozofické od příchodu vojsk Alexandra Makedonského po konec indo-řeckých království v Indii. Hlavním východiskem práce je popis vztahu Řeků k buddhistickému učení. Na tento fenomén je nahlíženo z pohledu různých pramenů zprávy klasických autorů, Ašókovy edikty, votivní nápisy dochované na asijském území, mincovní materiál a klasické buddhistické dílo Milindapaňha s Mahávamsou a Dípavamsou.

Kostková, Tereza: Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou architektonických a dvou přírodních posvátných míst buddhismu a hinduismu. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve vyloženo, jak přistupuji k pojmům pojem náboženství, posvátno, rituál a pouť. Dále se zaměřuji na stručné představení hinduistické a buddhistické tradice, abych v hlavní části, zabývající se konkrétními místy, zašla v problematice více dopodrobna a mohla používat různé pojmy a myšlenky bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování. V hlavní části představuji posvátná místa jedno po druhém. U každého z nich uvádím popis, jeho symboly, legendy a rituály s ním pojené a jeho změnu v průběhu věků.

Liptáková, Eva: Prosociálnosť a bhakti Cieľom diplomovej práce je na základe obsahovej analýzy prameňov porovnať výchovu k prosociálnosti v kontexte programu etickej výchovy s výchovou k bhakti vo vybranej hinduistickej tradícii. Naplneniu cieľa predchádzalo dôkladné teoretické preskúmanie oboch javov vo viacerých možných perspektívach ich vnímania, konkrétne vo filozofickej, psychologickej, etickej a pedagogickej perspektíve. Teoretické preskúmanie následne poslúžilo ako východisko pre vykonanie komparatívnej analýzy – identifikovanie analogických a disparátnych prvkov prítomných vo fenoméne prosociálnosti a bhakti. Jednotlivé témy metodického materiálu sme zaradili do školského kurikula pre stupeň vzdelávania ISCED 3, čím sme poukázali na možnosť jeho reálneho využitia v praxi. Zostavovanie metodického materiálu je podriadené dvom hlavným zámerom – klásť dôraz na výchovu k tolerancii, ktorá sa ukazuje ako kľúčová v súčasnom globalizovanom svete a rozvíjať prvky bhakti ako etické kategórie na hodinách etickej výchovy.

Matúzová, Lucia: Zrodenie a smrť na brehu rieky Gangy Už od dávnych čias má voda na indickom subkontinente vážny materiálny a duchovný význam. Kúpanie sa vo vode, rieke, jazere alebo naplavenine znamená viac, ako len fyzické umývanie, značí to aj morálnu a rituálnu čistotu. Popíjať vodu z niečích dlaní, tri krát usrkávajúc, a nechať ju prekĺznuť cez sklopené otvorené dlane zatiaľ čo brahman spieva hymny védskych bohov, prebieha dokonca i dnes za rituálnej účasti kozmických elementov. Aj pokropenie niečej hlavy vodou sa považuje za rovnocenné rituálnemu kúpeľu. Dôležitým hľadiskom, ktoré vysvetľuje vážnosť riek v hinduistickej tradícii ako posvätných a božských, je viera v očistnú schopnosť Gangy. Hinduistická tradícia verí, že voda má skutočnú schopnosť zmyť špinu a nečistoty. Existuje silná viera, že dotyk vody môže odstrániť nemravnosť sveta a hriechy ľudských bytostí. Obyčajné pokropenie kvapkami vody zmýva nečistoty, takže keď ide o posvätnú rieku akou je Ganga, verí sa, že tá dokáže očistiť celý svet. Úcta k rieke je založená na myšlienke, že jej sila je väčšia ako všetky hriechy tohto sveta a i pri dotyku znečistenej zeme ona ostane nedotknutá. V skutočnosti zostupujúc z oblohy rieka zmýva všetku nahromadenú špinu tohto sveta. A tak sa predpokladá, že prítomnosť vody všetko očistí a posvätí. Existuje značne rozšírené pevné presvedčenie, že keď sa pred napitím aj tej najšpinavšej vody budú odriekať mená najväčších indických riek počnúc Gangou, tak sa táto špinavá voda očistí od svojich nečistôt.

Osvald, Marek: Joga, kognícia a duševné zdravie Cieľom tejto záverečnej práce je zdôrazniť význam duševného zdravia a psychickej pohody u dospelých ako aj u adolescentov a detí, ktorých často trápia psychické problémy ako anxieta, depresia a slabé zvládanie stresu. Ako doplnok k psychoterapii je taktiež veľmi efektívna joga a jej pravidelné praktikovanie, u ktorej je dokázané, že má veľký pozitívny vplyv na psychiku jedinca a taktiež na kogníciu, sebavedomie a sebahodnotenie, čo môže mať najmä v školskom prostredí u detí a adolescentov veľký význam. Popri definovaní jogy a uvedení jej zákonitostí a detailnejšom popísaní jej techník sme v práci uviedli taktiež oblasti jej vplyvu a jej možné využitie v školskom prostredí ale aj ako pomoc pre deti s ADHD.

Peltan, Václav: Meditace (její formy a filosofické předpoklady) Tato práce se zabývá meditací, jejími formami a filosofickými předpoklady. Meditací lidé nazývají mnoho činností, které se můžou navzájem lišit. První část této práce se zaměřuje na existující definice meditace a navrhuje definici vlastní. Druhá část práce je věnována různým meditačním technikám a formám. Tradiční rozdělení známých technik je rozšířeno zejména o relaxační metody a filosofickou meditaci. Lze ovšem najít něco společného těmto aktivitám? Třetí část tak pojednává o těchto společných aspektech všech meditací, které jsou spolu s definicí meditace chápané jako filosofické předpoklady meditace samotné.

Podařilová, Kateřina: Buddhismus v České republice – religiózně-geografická analýza V teoretické části jsou představeny nejpodstatnější dějiny tohoto náboženství, jeho základní směry a současné rozšíření. Dále je práce zaměřena pouze na Českou republiku a podrobněji poté na Liberec, Prahu a Varnsdorf z důvodů, které jsou vysvětleny v jednotlivých kapitolách práce. Součástí práce je analýza statistických údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001 a 2011. V práci jsou také probírána nejdůležitější buddhistická centra České republiky s hlubším zaměřením na ta, která jsem osobně navštívila a pro popis využila nabytých dojmů a informací přímo od zainteresovaných osob.

Polášek, Patrik: Pojetí rodiny z pohledu hnutí Haré Kršna V této práci se zabývám analýzou rodinného života členů hnutí Haré Kršna. Hlavním cílem je zmapovat, jak má z pohledu oddaných Kršny vypadat rodina, a jak z hlediska praktické roviny jejich rodinný život skutečně vypadá. Cíle výzkumu je dosaženo pomocí dílčích témat, tj. manželství, rodičovství, vzdělávání a výchova dětí a postavení žen v hnutí. Mé závěry jsou výsledkem kvalitativního výzkumného šetření, konkrétně pak metody osobní případové studie.

Pruša, Libor: Vybrané antické zprávy o starověké Indii Tato práce pojednává o zprávách antických autorů o starověké Indii. Zkoumaná témata jsou indická geografie, etnografie, fauna, flóra a nerostné bohatství.

Přibylová, Natália: Moderná jóga a jej podoby na Slovensku Autor tejto práce sa v nej snaží priblížiť problematiku modernej jógy, pričom sa zameriava predovšetkým na jej podoby na území Slovenskej republiky. Základným cieľom tejto práce je priblížiť šírenie a chápanie tohto systému v rámci naprieč časom a priestorom. Na konkrétnych príkladoch, a to ako v rámci teoretickej, tak aj praktickej časti práce je preto potrebné poukázať na prvky jógy, ktoré zohrávali kľúčovú rolu pri šírení jógy do prostredia západnej spoločnosti, a ktoré aj dnes vplývajú na formovanie jógy na Slovensku. Teoretické poznatky týkajúce sa danej problematiky autor zobrazuje v praxi terénnym výskumom v rámci územia Slovenska.

Šedlová, Nikola: Pojetí, formy a funkce mandaly v buddhistické tradici Práce se zabývá pojetím, formami a funkcemi mandaly v buddhistické tradici. Zaměřuje se na vyhledání vnitřních rysů mandaly buddhistické, které srovnává s tradicemi dalšími. Dále se zaměřuje na původní dataci a terminologii ohledně obrazce mandaly. V prvních dvou kapitolách pojednává o počátku mandaly, který vychází ze symbolu kruhu a z védských obřadních rituálů. Třetí kapitola se věnuje pojednání mandaly s ohledem na různé tradice, kde sleduje objevující se společné vzorce mandaly a rovněž srovnává pohled východního pojetí s pojetím západním, kde se mandala objevuje ve spojitosti C. G. Junga. Zbylé kapitoly se věnují specifickým formám a funkcím, které mandala zastává v buddhistické tradici. V této práci je rovněž v mandale vypozorovaná obdobná funkce jevící se jako cesty duchovního růstu.

Šípošová, Marcela: Motív cesty duchovnej dokonalosti v textoch východného myslenia V diplomovej práci sa zaoberáme motívom cesty duchovnej dokonalosti vo vybraných textoch východného myslenia. Zamerali sme sa na budhizmus, hinduizmus a taoizmus a ich kanonické diela: Budhove rozpravy, Upanišády a Tao-te-ťing. Interpretáciu motívu cesty duchovnej dokonalosti súbežne dopĺňame vstupným výkladom hlavných nábožensko-filozofických aspektov jednotlivých duchovných náuk. Pri analýze vybraných diel súčasne objasňujeme ich vzájomné súvislosti.