SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2018

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Bělková, Veronika: Problematika rodiny v hnutí Hare Kršna Hlavní náplní této práce je problematika týkající se rodinného života v hnutí Hare Kršna. Mezi sféry rodinného soužití patří svatba, manželství, otázka sexuality, výchova a vzdělání dětí a také vývoj postoje k ženám. Dále se práce okrajově zabývá životem zakladatele, Šríly Prabhupády, historií vzniku a formováním organizace. Jelikož nemá hnutí Hare Kršna v České republice dlouhou tradici, věnuji se vývoji na celosvětové úrovni a kořenům hinduistické tradice, ze které vychází filozofie celé organizace. Kromě toho se zabývám problémy a konflikty, které se vytvořily v průběhu utváření hnutí. Metodou je analýza dostupné literatury a sumarizace fakt v ní obsažených. V práci zmiňuji také příčiny utváření nových náboženských hnutí, mezi které Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny patří.

Čapková, Martina: Jóga pro děti předškolního věku Jóga s dětmi je komplexním cvičením. Pomáhá rozvíjet nejen fyzickou kondici ale také sílu, koordinaci, fantazii, představivost. Cvičení s dětmi je přizpůsobeno jejich věku a vychází z klasické jógy. Ve své předchozí práci jsem se zabývala tématem relaxačních technik v mateřské škole a touto prací bych jednu podstatnou kapitolu své předešlé práce chtěla více rozvinout. Sama se józe s dětmi v mateřské škole věnuji, a proto je mi má diplomová práce inspirací a pomůckou do další praxe s dětmi. Cílem diplomové práce je rozvoj přirozené pohybové aktivity u dětí, zájem o jógové cvičení a udržení fyzické i psychické kondice.

Dvořáček, Adam: Motivace ke cvičení jógy Předmětem bakalářské práce „Motivace ke jógy“ je zjistit, jaký druh motivace převládá u cvičenců ve vybraných stylech jógy. Dalším cílem je zjistit souvislosti, spojitosti a rozdílnosti mezi motivacemi v těchto stylech.

Džamko, Ján: Obrazy Indie, Indov a indických náboženstiev v diele slovenských misionárov Témou diplomovej práce je pohľad slovenských misionárov na Indiu, Indov, ich zvyky a náboženské predstavy. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole popisujeme metodológiu práce, spôsoby nášho výskumu a práce, s danými materiálmi. Druhá kapitola sa zaoberá kresťanstvom v Indii, čo sa týka jeho historického vývoja v danej oblasti a delením Indie, kde spomíname oblasti, v ktorých pôsobili slovenskí misionári. Tretia kapitola popisuje históriu misionárskych rádov, z ktorých pochádzali daní slovenskí misionári. V štvrtej kapitole bližšie priblížime týchto misionárov, ktorí pôsobili v Indii. Poslednú kapitolu venujeme rôznym témam, ku ktorým sa títo misionári vyjadrili. Cieľom diplomovej práce je podať obraz o Indii tak, ako ju videli slovenskí misionári v časoch ich pôsobenia.

Gašpar, Tomáš: Spor medzi monistickým a dualistickým výkladom Védánty Práca sa zameriava na dejinno-filozofické pozadie jedného z najdlhšie trvajúcich sporov v dejinách stredovekej indickej filozofie – sporu medzi monistickým a dualistickým výkladom Védánty. Zahŕňa oboznámenie so základným rozdelením filozofických škôl v období indického stredoveku, pojednáva o kľúčových filozofických dielach Védánty, pričom skúma ich metodológiu. Cieľom je oboznámiť sa s filozofickou literatúrou starej Indie a umožniť tak ľahšiu orientáciu v obsiahlom systéme textov. Okrem toho sa práca dotýka fundamentálnych osobností Védánty, ktorými sú Šankara a Ramanúdža. Cieľom je premyslieť ich metafyzické východiská a argumentačné stratégie.

Kaňa, Patrik: Interference nábožensko-filosofických systémů indického subkontinentu a starověkého Řecka v oblasti Baktrie po výpravě Alexandra Velikého Diplomová práce popisuje vztahy mezi řeckou diasporou a indickým obyvatelstvem na území indického subkontinentu v rovině nábožensko-filozofické od příchodu vojsk Alexandra Makedonského po konec indo-řeckých království v Indii. Hlavním východiskem práce je popis vztahu Řeků k buddhistickému učení. Na tento fenomén je nahlíženo z pohledu různých pramenů zprávy klasických autorů, Ašókovy edikty, votivní nápisy dochované na asijském území, mincovní materiál a klasické buddhistické dílo Milindapaňha s Mahávamsou a Dípavamsou.

Kostková, Tereza: Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou architektonických a dvou přírodních posvátných míst buddhismu a hinduismu. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve vyloženo, jak přistupuji k pojmům pojem náboženství, posvátno, rituál a pouť. Dále se zaměřuji na stručné představení hinduistické a buddhistické tradice, abych v hlavní části, zabývající se konkrétními místy, zašla v problematice více dopodrobna a mohla používat různé pojmy a myšlenky bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování. V hlavní části představuji posvátná místa jedno po druhém. U každého z nich uvádím popis, jeho symboly, legendy a rituály s ním pojené a jeho změnu v průběhu věků.

Liptáková, Eva: Prosociálnosť a bhakti Cieľom diplomovej práce je na základe obsahovej analýzy prameňov porovnať výchovu k prosociálnosti v kontexte programu etickej výchovy s výchovou k bhakti vo vybranej hinduistickej tradícii. Naplneniu cieľa predchádzalo dôkladné teoretické preskúmanie oboch javov vo viacerých možných perspektívach ich vnímania, konkrétne vo filozofickej, psychologickej, etickej a pedagogickej perspektíve. Teoretické preskúmanie následne poslúžilo ako východisko pre vykonanie komparatívnej analýzy – identifikovanie analogických a disparátnych prvkov prítomných vo fenoméne prosociálnosti a bhakti. Jednotlivé témy metodického materiálu sme zaradili do školského kurikula pre stupeň vzdelávania ISCED 3, čím sme poukázali na možnosť jeho reálneho využitia v praxi. Zostavovanie metodického materiálu je podriadené dvom hlavným zámerom – klásť dôraz na výchovu k tolerancii, ktorá sa ukazuje ako kľúčová v súčasnom globalizovanom svete a rozvíjať prvky bhakti ako etické kategórie na hodinách etickej výchovy.

Osvald, Marek: Joga, kognícia a duševné zdravie Cieľom tejto záverečnej práce je zdôrazniť význam duševného zdravia a psychickej pohody u dospelých ako aj u adolescentov a detí, ktorých často trápia psychické problémy ako anxieta, depresia a slabé zvládanie stresu. Ako doplnok k psychoterapii je taktiež veľmi efektívna joga a jej pravidelné praktikovanie, u ktorej je dokázané, že má veľký pozitívny vplyv na psychiku jedinca a taktiež na kogníciu, sebavedomie a sebahodnotenie, čo môže mať najmä v školskom prostredí u detí a adolescentov veľký význam. Popri definovaní jogy a uvedení jej zákonitostí a detailnejšom popísaní jej techník sme v práci uviedli taktiež oblasti jej vplyvu a jej možné využitie v školskom prostredí ale aj ako pomoc pre deti s ADHD.

Peltan, Václav: Meditace (její formy a filosofické předpoklady) Tato práce se zabývá meditací, jejími formami a filosofickými předpoklady. Meditací lidé nazývají mnoho činností, které se můžou navzájem lišit. První část této práce se zaměřuje na existující definice meditace a navrhuje definici vlastní. Druhá část práce je věnována různým meditačním technikám a formám. Tradiční rozdělení známých technik je rozšířeno zejména o relaxační metody a filosofickou meditaci. Lze ovšem najít něco společného těmto aktivitám? Třetí část tak pojednává o těchto společných aspektech všech meditací, které jsou spolu s definicí meditace chápané jako filosofické předpoklady meditace samotné.

Podařilová, Kateřina: Buddhismus v České republice – religiózně-geografická analýza V teoretické části jsou představeny nejpodstatnější dějiny tohoto náboženství, jeho základní směry a současné rozšíření. Dále je práce zaměřena pouze na Českou republiku a podrobněji poté na Liberec, Prahu a Varnsdorf z důvodů, které jsou vysvětleny v jednotlivých kapitolách práce. Součástí práce je analýza statistických údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001 a 2011. V práci jsou také probírána nejdůležitější buddhistická centra České republiky s hlubším zaměřením na ta, která jsem osobně navštívila a pro popis využila nabytých dojmů a informací přímo od zainteresovaných osob.

Polášek, Patrik: Pojetí rodiny z pohledu hnutí Haré Kršna V této práci se zabývám analýzou rodinného života členů hnutí Haré Kršna. Hlavním cílem je zmapovat, jak má z pohledu oddaných Kršny vypadat rodina, a jak z hlediska praktické roviny jejich rodinný život skutečně vypadá. Cíle výzkumu je dosaženo pomocí dílčích témat, tj. manželství, rodičovství, vzdělávání a výchova dětí a postavení žen v hnutí. Mé závěry jsou výsledkem kvalitativního výzkumného šetření, konkrétně pak metody osobní případové studie.

Pruša, Libor: Vybrané antické zprávy o starověké Indii Tato práce pojednává o zprávách antických autorů o starověké Indii. Zkoumaná témata jsou indická geografie, etnografie, fauna, flóra a nerostné bohatství.

Přibylová, Natália: Moderná jóga a jej podoby na Slovensku Autor tejto práce sa v nej snaží priblížiť problematiku modernej jógy, pričom sa zameriava predovšetkým na jej podoby na území Slovenskej republiky. Základným cieľom tejto práce je priblížiť šírenie a chápanie tohto systému v rámci naprieč časom a priestorom. Na konkrétnych príkladoch, a to ako v rámci teoretickej, tak aj praktickej časti práce je preto potrebné poukázať na prvky jógy, ktoré zohrávali kľúčovú rolu pri šírení jógy do prostredia západnej spoločnosti, a ktoré aj dnes vplývajú na formovanie jógy na Slovensku. Teoretické poznatky týkajúce sa danej problematiky autor zobrazuje v praxi terénnym výskumom v rámci územia Slovenska.

Šedlová, Nikola: Pojetí, formy a funkce mandaly v buddhistické tradici Práce se zabývá pojetím, formami a funkcemi mandaly v buddhistické tradici. Zaměřuje se na vyhledání vnitřních rysů mandaly buddhistické, které srovnává s tradicemi dalšími. Dále se zaměřuje na původní dataci a terminologii ohledně obrazce mandaly. V prvních dvou kapitolách pojednává o počátku mandaly, který vychází ze symbolu kruhu a z védských obřadních rituálů. Třetí kapitola se věnuje pojednání mandaly s ohledem na různé tradice, kde sleduje objevující se společné vzorce mandaly a rovněž srovnává pohled východního pojetí s pojetím západním, kde se mandala objevuje ve spojitosti C. G. Junga. Zbylé kapitoly se věnují specifickým formám a funkcím, které mandala zastává v buddhistické tradici. V této práci je rovněž v mandale vypozorovaná obdobná funkce jevící se jako cesty duchovního růstu.

Šípošová, Marcela: Motív cesty duchovnej dokonalosti v textoch východného myslenia V diplomovej práci sa zaoberáme motívom cesty duchovnej dokonalosti vo vybraných textoch východného myslenia. Zamerali sme sa na budhizmus, hinduizmus a taoizmus a ich kanonické diela: Budhove rozpravy, Upanišády a Tao-te-ťing. Interpretáciu motívu cesty duchovnej dokonalosti súbežne dopĺňame vstupným výkladom hlavných nábožensko-filozofických aspektov jednotlivých duchovných náuk. Pri analýze vybraných diel súčasne objasňujeme ich vzájomné súvislosti.