SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kulturyPráce studentů českých a slovenských univerzit: 2019

Bakalářské, diplomové a disertační práce s tematikou kultury, filozofie a náboženství
jižní a jihovýchodní Asie s preferencí indických nauk – včetně jejich adaptace v Česku
Odkazy na stránku s PDF. Abecední seznam dle roku publikace.Beranová, Klára: Pojetí pohřbu v hinduismu Tato bakalářská práce se zabývá způsoby, jakými lze podle Jonathana Parryho interpretovat hinduistický pohřeb. Zejména zde bude přiblíženo Parryho pojetí hinduistického pohřbu jako poslední oběti zesnulého a obnovy života v souvislosti s hinduistickou kosmologií (homologie těla a kosmu). Tyto interpretace budou následně potvrzeny či vyvráceny pomocí Garudapurány, jednoho z nejdůležitějších hinduistických náboženských textů zabývajících se pohřebním rituálem a smrtí. Parryho interpretace se vztahují k pohřbu ve Váránasí, které je v kontextu hinduistické smrti naprosto specifickým místem.

Čerstvá, Tereza: Všímavost osob praktikujících jógu V teoretické části je popsán koncept všímavosti a její aspekty, dále poznatky o józe, historie, základní směry jógy a její terapeutické účinky. Cílem výzkumu je porovnat všímavost osob dlouhodobě praktikujících jógu, krátkodobě praktikujících jógu a osob, které jógu nepraktikují. Výzkumný soubor tvořilo celkem 169 respondentů ve věku od 17 do 58 let. Z výsledků vyplynulo, že respondenti, kteří dlouhodobě praktikují jógu, jsou všímavější než respondenti, kteří jógu praktikují krátkodobě, a to na vysoké hladině významnosti. Dále z výsledků vyplynulo, že osoby, které jógu praktikují dlouhodobě, jsou všímavější než kontrolní skupina, která jógu nepraktikuje.

Hympán, Viktor: Vzdelanosť v starovekej Indii Práca je členená do štyroch hlavných kapitol a niekoľko podkapitol. Prvá kapitola je venovaná samotnému edukačnému systému v starovekej Indii, to čo bolo jeho súčasťou a dôležité aspekty, ktoré k tomu patrili. Druhá kapitola sa zaoberá astronómiu starovekej Indie, táto kapitola obsahuje rôzne poznatky, a pozorovania nočnej oblohy, delenie kalendáru, a aký používali a chápanie času. Kapitola tretia v sebe zahrňuje poznanie matematiky v starovekej Indii, a mierky dĺžok. Posledná štvrtá kapitola je venovaná medicíne. Rozoberali sme počiatky staroindickej medicíny, medicínu ako takú v jednotlivých obdobiach starovekej Indie. Zaoberali sme sa aj Indickou patológiu a anatómiu.

Krajňáková, Zuzana: Subjektivní posouzení vlivu jógových cvičení na lidský organismus Hlavnou myšlienkou tejto práce je zistiť, či má pravidelné cvičenie jógy pozitívny alebo prípadne negatívny vplyv na ľudské telo. V teoretickej časti práce stručne popíšem históriu jógy, budem sa venovať pojmom regenerácia a koncentrácia a následne ich vzájomnému prepojeniu práve s jógovými cvičeniami. V praktickej časti práce vyhodnotím, na základe vytvoreného dotazníka, subjektívne vnímanie pozitívnych účinkov cvičenia jógy na skupine testovaných osôb. V záverečnej časti zhrniem nadobudnuté výsledky a dospejem k záverom ohľadom prínosov cvičenia jógy na ľudský organizmus a koncentráciu pozornosti.

Nenadalová, Jana: Spirituální zkušenost a řízené meditace: imaginativní sugestibilita a vliv autority Záměrem mojí diplomové práce bylo rozšířit a posunout výzkum spirituálních zážitků zasazených do kontextu tzv. alternativní spirituality, konkrétně praxe řízených meditací. Experimentální metodou jsem se pokusila zjistit, jaké obecné lidské dispozice umožňují autentické prožívání podobných stavů. Můj hypotetický předpoklad byl, že řízené meditace využívají k navození spirituálních zkušeností senzorickou deprivaci a další typy manipulace s mechanismy lidské kognice (prediktivní kódování, vliv autority) v kombinaci s individuálními psychologickými dispozicemi (imaginativní sugestibilitou a náchylností k denním fantaziím) a vlivem přímých verbálních sugescí uvnitř silně sugestivního kontextu. Za využití těchto potenciálně klíčových faktorů jsem proto vytvořila experimentální simulaci „řízené meditace s léčivým a posilujícím potenciálem“, jejímž účelem bylo indukovat participantům spirituální zkušenost.

Pelíšková, Leona: Indolog Vincenc Lesný a jeho pojetí indických náboženství Práce ukazuje osobnost Vincence Lesného, představitele moderní české indologie. Zasazuje jeho dílo do potřebných souvislostí, popisuje koncepce indických náboženství, které jsou v jeho díle patrné a porovnává je s dalšími autory. Pozornost je věnována především buddhismu.

Petrásková, Anežka: Zkušenost s praktikováním jógy ve vztahu k životní spokojenosti Práce se zabývá zkušeností s praktikováním jógy a jeho vztahem k utváření pocitu životní spokojenosti. První část teoretického bloku se věnuje životní spokojenosti dle různých koncepcí a faktorům, které ji ovlivňují. Druhá část se týká jógy, nastiňující její filozofický a historický základ. Dále rozebírám prvky jógy a jejich vliv na tělesnou i psychickou stránku. Předěl mezi teoretickou a praktickou částí práce reprezentují studie vztahu jógy a životní spokojenosti. Vlastní empirická část je založena na kvalitativní exploraci zkušenosti s jógou a pocitu spokojenosti formou vícečetných případových studií.

Piatko, Pavol: Prienik a etablovanie Budhizmu v Európe a na Slovensku Prvá kapitola opisuje život zakladateľa budhizmu Gautamu Siddharthu, dobu v ktorej žil až po jeho smrť. Ďalej opisuje históriu šírenia budhizmu v Ázii až po jeho zánik v Indii 12. storočia po Kr. Taktiež sú tu opísané aj najznámejšie kontakty budhizmu so Západným svetom do 7. storočia po Kr. Druhá kapitola opisuje znovuobjavenie Ázie misionármi a cestovateľmi, ktorí prinášali správy a tovary do Európy. Opísaný je tiež aj vzrastajúci záujem európskych intelektuálov o učenie budhizmu a jeho filozofiu a venuje sa aj vzťahom a vybraným spoločným črtám budhizmu a kresťanstva a tiež aj vzťahu budhizmu a modernej vedy. Tretia kapitola sa zaoberá začiatkom záujmu o budhizmus na území Čiech a Slovenska od 19. storočia po súčasnosť. Je tu opísaný postupný rozvoj poznania, šírenia a popularizácie budhizmu v prvom rade významnými českými osobnosťami pôsobiacimi v Československu, ale aj v zahraničí. Práca ďalej predstavuje popredných slovenských orientalistov a vedcov, ale aj vznik akademických inštitúcii a ústavu zaoberajúcich sa orientalistikou a budhizmom. Opísaná je aj súčasná situácia záujmu o budhizmus na Slovensku, vznik a predstavenie vybratých budhistických spoločenstiev na Slovensku a aj možnosti štúdia budhizmu a budhistickej filozofie na Slovensku.

Poloha, Dávid: Jóga na Slovensku od roku 1993 Cieľom práce je poskytnúť informácie čitateľovi o príchode prastarého tradičného indického učenia a jeho vývoji na Slovensku. Mnoho ľudí, ktorí cvičia jogu ani nevie, ako sa vlastne dostala na naše územie. Dôvodom je, že veľa ľudí sa len zaujíma o jej cviky, nie o jej históriu, a to hlavne na našom území. Práca bude obsahovať jednotlivé obdobia vývoja a šírenia jogy. Opisuje šírenie jogy na Slovenskom území, prvých predstaviteľov jogy, pohľad na jogu počas komunistického režimu, pohľad na jogu po roku 1993 a jogu v súčasnosti na Slovensku. Pokus o zavedenie jogy do škôl, projekt R.A.S.T. a pastiersky list proti tomuto projektu. Taktiež budú spomenuté rôzne druhy jogy, ktoré vznikli od klasickej tradície a kurzy poskytujúce školenia pre inštruktorov jogy. Vypracovaný záver poukáže na jednotlivé obdobia a ich podmienky na vývoj jogy.