SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Śivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

vyšla v listopadu 2013 indologická studie


Ukázky z díla

1. Formování pojetí Rudra-Šivy

Některé projevy přírody jsou příjemné, životodárné a vlídné, jiné však děsivé, skličující nebo i ničivé. Úsvit si staří Árjové15 personifikovali jako půvabnou bohyni rozbřesku Ušas, již pronásleduje její milenec Súrja, slunce (Rg-véda16 1.115.2). Ve vycházejícím slunci pak spatřovali boha společníků Mitru17, jenž je denně probouzel a povolával do nového pracovního dne (Rg-véda 3.59.1; 7.36.2). Ve slunci, jež během svého východu vyplňuje svými paprsky – jako když člověk rozpřahuje paže – nebesa i zemi, oživuje svět na konci noci a završuje pravidelný denní cyklus, který světu samo dává, spatřovali Savitr18 (Rg-véda 4.53.3).

Bouře obvykle znamená děsivé a ničivé přírodní úkazy. Vyvrací stromy, někdy ničí i domy a bývá doprovázena bleskem, schopným srazit k zemi člověka i zvíře a v okamžiku je usmrtit. Někdy ji provázejí živelné katastrofy, v důsledku jejichž běsnění umírají lidé. V těchto jevech spatřovali staří Árjové kvílejícího Rudru19, provázeného bouřlivými větry. Tyto větry si personifikovali v podobě božstev, jako jsou Marutové20. Marutové vzápětí ztělesňovali i Rudrije21. Lidé však nevěří, že by vesmíru vládla pouze zhoubná síla. Děsivé úkazy přisuzují hněvu boha, jehož lze utišit modlitbou, chválou a obětinami. Časem se tento bůh stává Šivou22, laskavým. Jde podle všeho o přirozený proces, jehož prostřednictvím vznikla v Indii ve starých dobách víra v boha, jakým je Rudra-Šiva. Podívejme se, jakým vývojem prošla idea tohoto boha, než se stal nejvyšším stvořitelem a vládcem prostupujícím celé univerzum, jehož mystické poznání přináší člověku věčnou blaženost.15. Pozn. ed.: Slovo árja znamená vznešený. Jeho personifikací je úctyhodný a vážený muž oddaně věřící v náboženství své země. Bhandarkar a další ve starší indologické literatuře tímto výrazem označují indoevropské kmeny, jež byly nositeli svébytné kultury, později nazvané védská, a jež se usadily na severu indického subkontinentu. Tito „vznešení“ lidé sami sebe titulovali árja, a odlišovali se tak od domorodých kmenů, jejichž náboženské představy byly spíše „šamanského“ rázu s množstvím různých kultů, v nichž se to hemžilo magickými prvky. Snažili se vyvarovat interakce s těmito kmeny. Přesto k ní došlo. Za tisíc let míšení a společného vývoje se vytvořil obrovský korpus věr a nauk, jejichž nevídanou rozmanitost souhrnně označujeme výrazem hinduismus. K vyzdvižení svého kmene (a později i země) nad ostatní použily slovo árja i íránské kmeny: Írán (Īrān) znamená zemi vznešených, tedy Árjů. V této souvislosti nelze nezmínit smutně známou věc, že nacisté toto slovo zneužili, stejně jako starověký mystický symbol svastiky (tj. hákového kříže). Z lingvistického hlediska lze výrazem árijský označit indoíránské jazykové skupiny; v případě omezení na Indii budeme hovořit o indoárijské jazykové skupině. Z výše načrtnutého jasně plyne, že je lépe se tomuto významově proměnlivému, ne vždy jasnému a dnes již z historických důvodů problematickému výrazu úplně vyhnout.

16. Pozn. ed.: Odkazy Rg-védy lze sledovat on-line v překladu Ralpha T. H. Griffitha.

17. Pozn. ed.: Mitra byl ztělesněním vztahů, partnerství, přátelství. Je spojován se sluncem a je vládcem dne.

18. Pozn. ed.: Sluneční bůh rozsévající život, jemuž je věnována známá posvátná rgvédská gájatrí-mantra. Personifikuje životodárnou božskou sílu slunce, jindy představuje do zlata oděný sluneční kotouč.

19. Pozn. ed.: Významy slova rudra: kvílející, řvoun, strašný, úděsný apod. To vše naznačuje, že Rudra je personifikací bouře a jejího hřmotu a současně i pocitů strachu, který tato bouře vyvolává v lidech.

20. Pozn. ed.: V překladu jasní, respektive zářící. Představují bohy bouřky či větru a jsou považováni za syny Rudry. Nosí zlaté zbraně vytvořené ze samotných blesků, mají zuby ze železa a řvou jako nejdivočejší lvi (tj. hřmění bouřky).

21. Pozn. ed.: Termín Rudrijové znamená „pocházející z Rudry“, tj. jeho synové.

22. Pozn. ed.: Slovo šiva znamená laskavý, vlídný, milý, milostivý (milost udělující), naději a přízeň přinášející.