SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Śivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

vyšla v listopadu 2013 indologická studie


Ukázky z díla

Editorské dodatky – Od Švétášvatara-upanišadupášupatům

Rasa Ravi

Lingódbhava – aspekt Šivy, kdy je Šiva znázorněn uvnitř lingy. Monumentální Airávatéšvarův chrám, čólská architektura, 12. století, Dárásuram (Dharasuram), Tamilnádu. Airávata je mytický slon, který podle legendy na místě chrámu hledal útočiště v Šivovi. Nahoře na linze je Brahmá v podobě labutě, dole na linze je Višnu v podobě kance. Podle puránského příběhu ani jeden z nich nedokázal najít ani začátek ani konec kosmické lingy, symbol Šivovy božské podstaty. Po obou stranách lingy ve výklencích jsou postavy Brahmy a Višnua, kteří se linzeŠivovi klaní. Všimněme si také jógického symbolu v podobě slunce a měsíce nahoře na nástěnné malbě; linga samotná je ezoterně sušumná nádí, slunce a měsíc představují dvě vedlejší nádí, sluneční a měsíční jógický kanál jemného (metafyzického) těla. Foto Rasa Ravi, 2007.

Co se dělo mezi dobou, kdy, jak vidíme v Švétášvatara-upanišadu, teprve vznikají zárodky šivaistického teismu, a dobou rozvinutého šivaismu Pášupata-sútry, není lehké určit. Zajímavým pojítkem mezi Švétášvatara-upanišadempášupaty by snad mohlo být samotné jméno Švétášvatara. O Švétášvatarovi, na základě jeho vlastních slov, víme, že byl hlasatelem Švétášvatara-upanišadu.364 Se jménem Švétášvatara se setkáváme i v pozdější době, v puránách. Například v Kúrma-puráně 1.14.32 nebo v Saura-puráně 27.23 se vypráví o jakémsi Sušílovi, který v Himálaji navštíví žrece jménem Švétášvatara, a ten ho zasvěcuje do pašupatismu.365 Purány byly samozřejmě složeny později než staré upanišady, stejně jako eposy, ale přenosem ústní tradice se do nich mohly dostat informace, vyprávění a představy vzniklé velmi dávno; nemůžeme samozřejmě vědět přesně, v jaké podobě. Shoda jména v upanišadu a obou puránách může být čistě náhodná či dokonce účelově vytvořená, nemáme totiž žádný důkaz o historickém propojení obou Švétášvatarů. Tato shoda jmen by nicméně mohla naznačovat, že indická tradice oba Švétášvatary spojovala.

Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, zda lze na základě odkazu na atjášramu366 nebo na základě některých pasáží Švétášvatara-upanišadu připomínajících slova Pášupata-sútry spojovat Švétášvatara-upanišadpášupaty.364. Švétášvatara-upanišad 6.21.

365. V obou puránách čteme, že Švétášvatara si své tělo maže popelem atd., v popisu se tedy objevují typické znaky pášupatů. Dále se dozvídáme, že Švétášvatara byl hlavou klášterního centra (ášrama) v Dharmavaně, v Himálaji na břehu Gangy. Švétášvatara se objevuje i v dalších puránách. [Podle Hary, s. 141–145.]

366. Ve Švétášvatara-upanišadu 6.21 protagonista upanišadu Švétášvatara prohlašuje, že tuto nauku hlásá pro atjášraminy, čímž by mohl odkazovat na ty, kteří složili atjášramavratu – speciální iniciační pášupatovský slib (vrata) –, kterým se vzdávají (a tak překračují: ati-) kastovní rozdělení (varnášrama) společnosti. [Sanderson, The Lākulas, s. 158.] Pro náboženskou cestu (márga) těch, kteří tento slib skládali, se pak vžilo označení atimárga, což představuje cestu, která jde dál či překračuje (ati-) běžné společenské normy. Hara na straně 145 poznamenává, že atjášrama je podle všeho totéž co antjášrama ve zmiňovaných puránách: Kúrma-purána 1.14.39 a Saura-purána 27.28. Nicméně význam předpony anti- se od předpony ati- liší; anti- znamená blízko, v přítomosti, před a ati- znamená přes, za, mimořádně.