SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Śivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

vyšla v listopadu 2013 indologická studie


Ukázky z díla

Editorské dodatky – Vliv šivaistické vidjápíthy na tantrický buddhismus

Rasa Ravi

Ve starších publikacích o tantrismu se většinou dočteme, že počátky vzniku tantrismu jsou neznámé, a předpokládalo se, že tradice šivaismu, šaktismu, buddhismu a višnuismu, které do sebe vstřebaly tantrické nauky, existovaly jedna vedle druhé, jedna od druhé si půjčovaly určité prvky a vzájemně se tak ovlivňovaly.394

Parašuráméšvarův chrám, v popředí stylizovaná linga, Bhuvanéšvar (Bhubaneswar), Orissa (Odisha), 7. století. Foto Richard Mag, 2009.

Samozřejmě, takovéto vzájemné ovlivňování mezi těmito tradicemi probíhalo, nicméně díky studiím Sandersona dnes už víme, že šivaismus nebo šivašaktismus v určitých ohledech mezi těmito tradicemi hrál vedoucí roli. Například ve velké míře ovlivnil jak páňčarátru395 – nejstarší višnuistický směr vyznačující se tantrickými prvky –, tak i vadžrajánu neboli tantrický buddhismus. U tantrického buddhismu se ukázalo, že některé zásadní body, o nichž se donedávna soudilo, že jsou tantrickému buddhismu vlastní, vznikly na základě šivaistických textů.396 Textové důkazy, s nimi související citace, srovnání inkriminovaných pasáží citovaných děl atd. jsou nyní dostupné v četných Sandersonových publikacích.397 Tím však samozřejmě není řečeno, že šivaismus jen dával a nic nepřijímal, že nebyl sám ovlivněn svým okolím. Jeho těsné „přátelství“ se šaktismem, s nímž později tvoří společný a těžko rozdělitelný substrát (což nám dokládá právě vidjápítha), svědčí o opaku. A například náthismus, šivaistická škola náthů, byl ovlivňován buddhismem.

V první vlně, která začíná raným středověkem, se vliv šivaismu na tantrický buddhismus projevuje přebíráním rituálních ezoterních postupů. V další fázi pak dochází k fundamentální šaktifikaci buddhismu, a to vlivem právě výše zmiňované vidjápíthy, s pomocí šákta textů. V této době hrál šaktismus významnou náboženskou roli a mezi běžnými obyvateli bylo rozšířené uctívání strašlivých bohyň. Proto šaktické prvky nakonec našly cestu i do buddhismu. V určitém okruhu buddhistických textů vidíme přímé převzetí šivaistických božstev a je z nich patrné, že některé buddhistické tantrické ceremonie byly modelovány po šivaistickém vzoru. Z různých komentářů je patrné, že někteří buddhisté tyto nové nauky zpočátku odmítali a označovali je za cizí, ale postupně došlo k jejich samovolnému přijetí a asimilaci, a v pozdějších textech se s nimi setkáváme už v přetvořené podobě, kterou získaly v důsledku aplikace buddhistických principů. Časem dochází k přeměně extrémních jógických postupů a sexuálních či magicko-erotických technik398 v symbolické vizualizační meditační techniky. V klášterní tradici indického tantrického buddhismu a posléze i tibetského buddhismu je takové čistě symbolické praktikování těchto technik určující, ačkoliv určité indicie ukazují, že praxe lamů v západních zemích dodnes zahrnuje neveřejnou tajnou tradici sexuálních ezoterních rituálů.

Jedním ze specifických prvků, které přejal tantrický buddhismus ze šivaismu, je precizně propracovaný iniciační proces prováděný pomocí mandaly, tedy duchovního prostředku, který si lidé v současnosti spojují spíše s tibetskou tradicí nežli se šivaismem. Struktura buddhistických a někdejších šivaistických mandal, postup jejich přípravy, včetně mnoha detailů (například typ použitého prášku, kterým se vysypávají), jejich účel a vlastní mystická praxe se sobě velmi podobají. U šivaistů techniky provádění rituálů pomocí mandal, zdá se, zanikly, u buddhistů však do dnešních dnů přežily – prošly detailním rozpracováním, byly propojeny s vlastními buddhistickými božstvy a doplněny o další obřadní buddhistické prvky.394. I v tomto krátkém pojednání byly využity Sandersonovy četné, na sebe navazující práce. Sanderson je v současnosti považován za nejuznávanější autoritu v oboru historie šivaismu. Viz také Sferra.

395. Sanderson, History through Textual Criticism in the Study of Śaivism

396. Přehledněji a stručněji než Sanderson (jeho styl se přes veškerou erudovanost může zdát po stránce struktury místy chaotickým; není vždy lehké sledovat jeho myšlenky) se tematikou zabývá English v kapitole The Influence of Nondual Śaivism. Ve své publikaci se English v rámci tantrického buddhismu zabývá sádhanou bohyně Vadžrajóginí/Vadžraváráhí. Na straně 163 uvádí, že v určitém korpusu vyšších buddhistických tanter je šivaistický model, na němž staví buddhismus, dobře patrný, což lze jasně vidět například i u sádhany této bohyně.

397. Například ve výše zmiňované History…, dále viz článek Vajrayāna. V práci The Śaiva Age v kapitole The Development of Tantric Buddhism through the Adoption and Adaptation of Śaiva and Śākta Śaiva Models (s. 124–242) Sanderson nejnověji shrnul, doplnil a opatřil celkovým pohledem své poznámky roztroušené v mnoha svých předchozích pracích. Jedná se o velmi precizní analýzu textů.

398. Dobrý přehled buddhistických textů, kde se tyto prvky objevují, přináší Shaw ve své Yakṣinī sādhaně, s. 265–296. Jedná se o 11. kapitolu ve sborníku Humes & McDermott (eds.).