SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Śivaismus

R. G. Bhandarkar: Śivaismus

vyšla v listopadu 2013 indologická studie


Ukázky z díla

Editorem použitá literatura s komentářem
V závorce uvádím původního nakladatele a rok prvního vydání nebo i údaje o obsahově změněných edicích, jsou-li mi známy a liší-li se od publikace, kterou jsem měl k dispozici. Bibliografické údaje děl, která byla použita jen minimálně, respektive je na ně pouze odkazováno, uvádím v editorských poznámkách pod čarou.

Rád bych zde vyslovil poděkování Emanuelovi Chánovi, který mi méně dostupné publikace opatřoval z německých knihoven.

 

Acharya, Diwakar, The Saṃskāravidhi: A Manual on the Transformatory Rite of the Lakulīśa-Pāśupatas, in: Goodall & Padoux (eds.), pp. 27–48.

Acri, Andrea, The Vaimala Sect of the Pāśupatas – New Data from Old Javanese Sources, in: Tantric Studies 1 (2008), Centre for Tantric Studies, University of Hamburg, Hamburg, pp. 193–208.

Aiyangar, S. Krishnaswami, Some Contributions of South India to Indian Culture, University of Calcutta, 1923. (Navzdory rané době vzniku je dobře strukturovaný text tohoto díla stále hodnotným zdrojem informací o historii jižní Indie a śivaistických směrech působících v této části světa.)

Alper, Harvey P. (ed.), Understanding Mantras, (State University of New York Press, Albany, 1989) Motilal Banarsidass, Delhi, 2002. [Akademický sborník.] (Ačkoliv to není kniha o śivaismu, v Alperově The Working Bibliography for the Study of Mantras, pp. 327–443, nalezneme mnoho užitečných a cenných odkazů na kvalitní zdroje pro studium celého spektra hinduismu. Pro studium kaśmīrského śivaismu je přínosná i jeho Mantra According to Kṣemarāja’s Śivasūtravimarśinī, pp. 249–294.)

Archak, K. B., Upaniṣads and Śaivism, Sundeep Prakashan, Delhi, 2002. (Kratší studie śivaistických upaniṣadů podle Adyar Library. Do hlubší kritické analýzy se nepouští.)

Atharvaśiras-upaniṣad. (Sanskrtský text včetně komentáře Upaniṣadbrahmayogina: Mahadeva Sastri, The Śaiva-Upanishads, Adyar Library, Madras, 1925. Anglický překlad: Srinivasa Ayyangar, Śaiva Upaniṣads, tamtéž, 1953. Ayyangar občas do překladu upaniṣadů bez upozornění vkládá myšlenky z komentáře Upaniṣadbrahmayogina. Komentátor Upaniṣadbrahmayogin působil kolem roku 1750.)

Bakker, Hans, Somaśarman, Somavaṃśa and Somasiddhānta – A Pāśupata tradition in seventh-century Dakṣiṇa Kosala, in: Tsuchida & Wezler (eds.), pp. 1–19. (Podnětné poznámky ke studiu školy pāśupata.)

Barthakuria, Apurba Chandra, The Kāpālikas – A Critical Study of the Religion, Philosophy, and Literature of a Tantric Sect, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1984. (Kratší dílo o 60 stranách, které však úrovně Lorenzenova díla nedosahuje. Kritickou studií bychom Barthakuriovo dílo, přes všechen jeho přínos, podle západních měřítek nejspíše nenazvali.)

Basawanal, S. S., & K. R. Srinivasa Iyengar, Musings of Basava – A Free Rendering with a Biographical and Critical Introduction, Mangalore, 1940.

Ben-Herut, Gil, Literary Genres and Textual Representations of Early Vīraśaiva History: Revisiting Ekānta Rāmayya’s Self-Beheading, International Journal of Hindu Studies 16/2012, pp. 129–187.

Bhattacharji, Sukumari, The Indian Theogony – A Comparative Study of Indian Mythology from the Vedas to the Purāṇas, Cambridge University Press, London, 1970. (Bohatý zdroj informací o indických božstvech.)

Bhattacharya, Brajamadhava, Śaivism and the Fallic World, 2 vols., (Oxford, 1975) Munshiram Manoharlal, Delhi, 1993. (Autor byl již v raném mládí zasvěcen do tantrických tradic. Ve dvou svazcích objemného díla se zabývá celou řadou témat. Intenzivně rozebírá kulty jiných kultur a hledá jejich styčné plochy se śivaismem. Rozebírá svět jednotlivých śivaistických škol. Jeho dílo je hlubokou sondou do mytologie.)

Bhattacharyya, Narendra Nath, History of the Tantric Religion, Manohar, Delhi, (1982, rev. ed. 1999) 2005. (Kniha obsahuje celou řadu zajímavých témat. Na některých místech se zabývá školami pāśupata, kāpālika, kālamukha, vīraśaiva, kaśmīrským śivaismem, tantrickým śivaismem jižní Indie, nāthy atd.) [Připravuje se dvoudílný překlad této knihy do češtiny: Siddhaika, Plzeň.]

____ Tantrābhidhāna – A Tantric Lexicon, Manohar, Delhi, 2002.

Bisschop, Peter, The Sūtrapāṭha of the Pāśupatasūtra, Indo-Iranian Journal 49/2006, pp. 1–21. (Edice některých sūter díla.)

____ & Arlo Griffiths, The Pāśupata Observance (Atharvavedapariśiṣṭa 40), Indo-Iranian Journal 46/2003, pp. 315–348. (Přináší sanskrtskou edici a překlad pāśupatovského textu Atharva-veda-pariśiṣṭa 40 spolu s obsáhlým poznámkovým aparátem.)

____ & Arlo Griffiths, The Practice involving the Ucchuṣmas (Atharvavedapariśiṣṭa 36), in: Thomas Oberlies (ed.), Studien zur Indologie und Iranistik 24/2007, Hempen, Bremen, pp. 1–46. (Kritická studie pāśupatovského textu, který je svědkem prolínání atharvavedského ritualismu se śivaistickou atimārgou. Obsahuje sanskrtskou edici a překlad textu Atharva-veda-pariśiṣṭa 36 spolu s obsáhlým poznámkovým aparátem.)

Böhtlingk, Otto von, Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, 7 Theile, St. Petersburg, 1879–89. (Kratší verze „velkého slovníku“, obsahuje mnohé dodatky. Je znám jako „malý petrohradský slovník“ – Kleines Petersburger Wörterbuch. Slovník je díky univerzitě v Kolíně nad Rýnem dostupný elektronicky.)

____ & Rudolph von Roth, Sanskrit-Wörterbuch, 7 Theile, St. Petersburg, 1855–75. (Tzv. Grosses Petersburger Wörterbuch – velký petrohradský sanskrtsko-německý slovník. Je dosud nejobsáhlejším sanskrtským slovníkem a na rozdíl od anglického slovníku Monier-Williamse obsahuje četné citace z literatury. Oba slovníky, Böhtlingkův i Monier-Williamsův, jsou kromě výkladu terminologie rovněž cenným zdrojem základních poznatků o bozích a obecné hinduistické literatuře, ačkoliv už jen v malé míře technického pojmosloví tantrismu a souvisejících škol, jejichž studium v době vzniku těchto slovníků bylo ještě teprve v začátcích. Slovník je díky univerzitě v Kolíně nad Rýnem dostupný elektronicky.)

Bouy, Christian, Matériaux pour servir aux études upaniṣadiques (1), Journal Asiatique 278/1–2, Paris, 1990, pp. 71–134. (Bouy se v tomto a dvou následujících článcích zabývá vždy určitým okruhem pozdních upaniṣadů, které datuje a pro které nachází jejich prameny. Typický postup vzniku pozdních upaniṣadů byl následující: původně originální, ale krátký, upaniṣad severní recenze je jihoindickými brāhmaṇy vedāntských kruhů podstatně rozšířen o části „vypůjčené“ literatury. Bouyova analýza textů je příkladná.)

____ Les Nātha-yogin et les Upaniṣads, De Boccard, Paris, 1994. (Klíčová publikace z hlediska historického rámce, datace a pramenů obsahu yoga upaniṣadů. Bouy na základě analýzy velkého počtu textů jako první prokázal, že tyto upaniṣady vznikly jako předělávky z řady jiných textů, často z textů śivaistických nāthů, tvůrců haṭha-yogy, tantrických a dalších pramenů. Ty byly přizpůsobeny vedāntě vynecháním nebo pozměněním obskurních částí yogických a śivaistických nauk.)

Brighenti, Francesco, Śakti Cult in Orissa, D. K. Printworld, New Delhi, 2001. (Velkoformátová publikace s bohatou obrazovou přílohou. Dílo obsahuje četné exkurzy do śivaismu, do různých tantrických kultů, do světa kāpālikůpāśupatů atd.)

____ Tradition of Human Sacrifice in Ancient and Tribal India and their Relation to Śāktism, in: Humes & McDermott (eds.), pp. 63–101.

Brunner, Hélène, Jñāna and Kriyā – Relation between Theory and Practice in the Śaivāgamas, in: Goudriaan (ed.), pp. 1–60.

____ Mysticism in the Śaivāgamas, in: Sundararajan & Mukerji (eds.), pp. 186–208.

Carpenter, David, The Mastery of Speech – Canonicity and Control in the Vedas, in: Laurie L. Patton (ed.), Authority, Anxiety, and Canon – Essays in Vedic Interpretation, State University of New York Press, Albany, 1994, pp. 19–34. (O způsobu vedské recitace a její rituální kontroly.)

Chakraborti, Haripada (tr.), Pāśupata Sūtram with Pañchārtha-Bhāṣya of Kauṇḍinya, Academic Publishers, Calcutta, 1970. [Autor v celé knize užívá nesprávnou transliteraci „c/ch“ – správně Pañcārtha.] (Základní dílo pāśupatů s komentářem. Kniha obsahuje padesátistránkový úvod a pětadvacet stran dodatků, v nichž se dotýká nejstarších dějin śivaismu. Chakraborti při překladu vycházel z jediného manuskriptu a nebral v úvahu novější stav znalostí o paśupatismu, což ho vedlo k mnoha chybným interpretacím, které kritizuje a důsledně koriguje Hara.)

Chakravarti, Mahadev, The Concept of Rudra-Śiva Through the Ages, Motilal Banarsidass, Delhi, 1986. (Dílo lze použít jako podrobnější dodatek k Bhandarkarově dílu.)

Chakravarti, Pulinbihari, Origin and Development of the Sāṃkhya System of Thought, (Calcutta, 1951) Oriental Books Reprint Corporation, Delhi, 1975.

Chatterji, Jagadish Chandra, Kashmir Shaivism, (KSTS no. 2, Srinagar, 1914) State University of New York Press, Albany, 1986. (První obsáhlé dílo o kaśmīrském śivaismu. Vyšlo jako druhý díl řady Kashmir Series of Texts and Studies, v níž představuje spíše zvláštnost: je studií v angličtině, a nikoliv edicí sanskrtského textu.)

Clark, Matthew, The Daśanāmī-Saṃnyāsīs – The Integration of Ascetic Lineages into an Order, Brill, Leiden, 2006.

Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, vols. 1–4, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1927–1933. (Čtvrtý svazek obsahuje mimo jiné i reedici překládaného díla.)

Cowell, E. B., & A. E. Gough (tr.), The Sarva-Darśana-Saṃgraha or Review of the Different Systems of Hindu Philosophy by Mádhava Áchárya, London, 1882.

Cutler, Norman J., Songs of Experience – The Poetics of Tamil Devotion, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1987.

McDaniel, June, Sitting on the Corpse’s Chest – The Tantric Ritual of Śava sādhana and its Variations in Modern Bengal, in: Humes & McDermott (eds.), pp. 103–135.

Das, Rahul Peter, On the Subtle Art of Interpreting, Journal of the American Oriental Society, vol. 111, no. 4, 1991, pp. 737–767. (Das se jako málokterý z badatelů nebojí své kolegy ostřeji kritizovat; jeho logika je neúprosná. V článku se dotýká mnoha témat a na příkladech ukazuje, z jak nejasných dat někteří badatelé odvozují své teorie. Článek obsahuje důležitý rozbor slov kapāla/kapālin a problematiky týkající se páté hlavy Brahmy, kterou mu uťal Śiva; rovněž poukazuje na Lorenzenovy chyby.)

Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, vol. 5 – Southern Schools of Śaivism, (Cambridge, 1922) Motilal Banarsidass, Delhi, 1991. (Zabývá se celou řadou témat, která jsou v Bhandarkarově díle naznačena. Ke studiu śivaismu je i dnes přínosným doplňkem.)

Dehejia, Vidya, Yoginī Cult and Temples – A Tantric Tradition, National Museum, Delhi, 1986. (Velkoformátová publikace s množstvím obrazových příloh. Kult yoginī je prostřednictvím tantrismu coby pojítka provázán se śivaistickými školami, především s kaula školou legendárního Matsyendranātha.)

Desai, S. G., A Critical Study of the Later Upaniṣads, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 1996. (Podle západních kritérií bychom toto dílo kritickou studií sice asi nenazvali – autor se v něm ani nepokouší o vědecké datování a rozlišení různých recenzí jednotlivých upaniṣadů –, nicméně obsahuje celou řadu užitečných informací. Autor systematicky a pečlivě zpracoval obsahy těchto upaniṣadů podle různých kritérií: učitelé a mudrci, nauky, hlavní i vedlejší božstva, náboženské školy, způsoby uctívání, mantry, bhakti, yoga, vedānta atd.)

Dyczkowski, Mark S. G., The Canon of the Śaivāgama and the Kubjikā Tantras of the Western Kaula Tradition, (State University of New York Press, Albany, 1988) Motilal Banarsidass, Delhi, 1989.

____ (tr.), The Stanzas on Vibration – The Spandakārikā with Four Commentaries: the Spandasaṃdoha by Kṣemarāja, the Spandavṛtti by Kallaṭabhaṭṭa, the Spandavivṛti by Rājānaka Rāma and the Spandapradīpikā by Bhagavadutpala, State University of New York Press, Albany, 1992.

____ (tr.), The Aphorisms of Śiva – The Śivasūtras with Bhāskara’s Commentary, the Vārttika, (State University of New York Press, Albany, 1992) Indica Books, Varanasi, (1998) 2007.

Eggeling, Julius (tr.), The Satapatha-Brâhmana According to the Text of the Mâdhyandina School, Sacred Books of the East, in 5 vols.: 12, 26, 24, 37, 47, Oxford, London, 1882, 1885, 1894, 1897, 1900.

English, Elisabeth, Vajrayoginī – Her Visualizations, Rituals, and Forms – A Study of the Cult of Vajrayoginī in India, Wisdom Publications, Boston, 2002. (Sādhana tantrické bohyně Vajrayoginī/Vajravārāhī je dobrým příkladem přebírání śivaistických tantrických technik a ritualismu buddhisty.)

Filliozat, Pierre-Sylvain (ed. & tr.), The Tantra of Svayaṃbhū, vidyāpāda, with the Commentary of Sadyojyoti, (původní fr. edice Le Tantra de Svayaṃbhū, Geneve, 1991) Kalāmūlaśāstra Series 13, Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi, 1994.

Filliozat, Vasundhara, & Pierre-Sylvain Filliozat, Kālāmukha Temples of Karnataka – Art and Cultural Legacy, Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi, 2012.

Flood, Gavin D., Body and Cosmology in Kashmir Śaivism, Mellen Research University Press, San Francisco, 1993. (Flood má velký talent podávat filozoficky často velmi složitá témata jednodušeji a srozumitelněji než jeho kolegové. Kniha je čtivá a současně precizní po odborné stránce. Jako dodatek obsahuje překlad krátkého sanskrtského hymnu Dehasthadevatācakra-stotra, připisovaného Abhinavaguptovi.)

Gnoli, Raniero (tr.), Śivadṛṣṭi by Somānanda, East and West, Vol. 8, Roma, 1957, pp. 16–22. (Anglický překlad první kapitoly Śivadṛṣṭi, prvotního díla kaśmīrského śivaismu a jeho školy pratyabhijñā.)

____ (tr.), Vāc – Il secondo capitolo della Śivadṛṣṭi di Somānanda, Rivista degli Studi Orientali 34, Roma, 1959, pp. 55–75. (Italský překlad 2. kapitoly Śivadṛṣṭi.)

____ (tr.), Testi dello Śivaismo – Pāśupata Sūtra, Śiva Sūtra di Vasugupta, Spanda Kārikā di Vasugupta con il commento di Kallaṭa, Enciclopedia di autori classici vol. 71, Boringhieri, Torino, 1962. (Italský překlad tří śivaistických textů.)

____ (tr.), Abhinavagupta – Luce dei Tantra – Tantrāloka, (nové opravené vydání Luce delle Sacre Scritture, UTET, 1972) Adelphi, Milano, 1999. (Dosud jediný kompletní překlad objemné Tantrāloky do evropského jazyka.)

____ (tr.), Mālinīvijayottaratantra, capp. 1–6, 8–9, 11, in: Gnoli, Luce dei Tantra, pp. 645–689. (Překlad některých kapitol z důležité tantry kaśmīrské školy trika. Je přidán za překlad Tantrāloky. Podle slov Abhinavagupty samotného je jeho Tantrāloka jen rozvinutím této klíčové tantry.)

Gonda, Jan, Vedic Literature (Saṃhitās and Brāhmaṇas), Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975.

____ Medieval Religious Literature in Sanskrit, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1977. (V kapitolách 10 až 13 se věnuje śivaismu, āgamické literatuře a pāśupatům.)

____ The Ritual Sūtras, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1977.

____ Vedic Ritual – The Non-Solemn Rites, E. J. Brill, Leiden, 1980.

____ Prajāpati’s Relations with Brahman, Bṛhaspati and Brahmā, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1989. (Autor se zde zabývá následujícími principy a jejich vzájemnými vztahy: „Ze sebe povstavší“ – Svayambhū, „Všetvůrce“ – Viśvakarman, Brahmā vs. brahman vs. kněz brāhmaṇa, „Pán stvořených bytostí“ – Prajāpati, „kosmický Člověk“ – Puruṣa, „Pán bṛh/brahmanu“ – Bṛhaspati/Brahmaṇaspati.)

Goodall, Dominic, & André Padoux (eds.), Mélanges tantriques à la mémoire d’Hélène Brunner, Collection Indologie 106, Institut Français de Pondichéry, École française d’Extrême-Orient, 2007. [Akademický sborník.]

Goudriaan, Teun (ed.), Ritual and Speculation in Early Tantrism – Studies in Honor of André Padoux, (State University of New York Press, Albany, 1992) Sri Satguru Publications, Delhi, 1993. [Akademický sborník.]

____ & Sanjukta Gupta, Hindu Tantric and Śākta Literature, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1981.

Griffith, Ralph T. H. (tr.), The Hymns of the Atharvaveda – Translated with a Popular Commentary, Lazarus and Co., Benares, 1895 (vol. 1), 1896 (vol. 2), druhé vydání 1916–17. (Četné reprinty.)

____ (tr.), The Hymns of the Rigveda – Translated with a Popular Commentary, Lazarus and Co., Benares. (Poprvé vyšlo v roce 1890 ve čtyřech svazcích, ve druhém, lehce korigovaném, vydání z roku 1897 vyšlo ve dvou svazcích. Dílo se dočkalo mnoha reprintů až do dnešní doby.)

Hara, Minoru, Pāśupata Studies (1), in: Goudriaan (ed.), pp. 209–226. (Pod názvem Sāṃkhya Commentaries and the Pañcārtha-bhāṣya je přetištěn v publikaci Takashimy, pp. 153–167.)

____ Pāśupata Studies, ed. by Jun Takashima, De Nobili, Vienna, 2002. (Sborník obsahuje Harovy články na téma paśupatismu, které byly editorem sesbírány z mnoha různých akademických periodik. Harovy práce tvoří základ studia paśupatismu.)

Hulin, Michel (tr.), Mṛgendrāgama – Sections de la Doctrine et du Yoga avec la vṛtti de Bhaṭṭanārāyaṇakaṇṭha et la Dīpikā d’Aghoraśivācārya, Publications de l’Institut Français d’Indologie No. 63, Institut Français d’Indologie, Pondichéry, 1980. (Francouzský překlad sekce vidyāyoga Mṛgendrāgamy s původními komentáři.)

Humes, Cynthia Ann, & Rachel Fell McDermott (eds.), Breaking Boundaries with the Goddess – New Directions in the Study of Śāktism, Manohar, 2009. [Akademický sborník.] (Obsahuje dvanáct článků od žáků a žákyň školy N. N. Bhattacharyyi, věhlasného bengálského autora mnoha monografií a nezaměnitelného interpreta tantrismu a śaktismu.)

Indian Antiquary – A Journal of Oriental Research, vol. 25, 1896. (Mj. obsahuje P. Sundarama Pillai, On the Age of Tiruñānasambandha, pp. 113–125 & 149–164. Tato práce byla prvním důležitým příspěvkem v angličtině ke studiu chronologie tamilské literatury. Název článku je nutno brát jen orientačně, autor se v něm dotýká celé řady témat.)

Jolly, Julius, Georg Bühler, 1837–1898, Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde, 1/1A, Trübner, Strassburg, 1899. (Bühlerův životopis. Stál u zrodu renesance kaśmīrského śivaismu.)

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 8, Bombay, 1872. (Mj. obsahuje Basava-purāṇuCannabasava-purāṇu v zestručněném překladu Rev. G. Würtha, základní díla vīraśaivů. Bhandarkarův odkaz.)

____ Vol. 22, Bombay, 1908. (Mj. obsahuje článek autorova syna, Devadatty Ramakrishny Bhandarkara, An Êkliṅgjî stone inscription and the origin and history of the Lakulîśa Sect.)

Kashyap, R. L., Soma – The Delight of Existence, SAKSI, Bangalore, 2005. (Kratší studie o posvátné rostlině soma ve vedské literatuře.)

____ Rudra Mantrās from Taittirīya Samhitā, SAKSI, Bangalore, 2005.

____ Essentials of Sāma Veda & Its Music, SAKSI, Bangalore, 2006. (Obsahuje zajímavou kapitolu Mathematics of Error Detection in Chants and Error Correcting Codes in Computers a dodatek k ní Detection of Errors in Accent Marks. Autor nás mimo jiné seznamuje s technikou, která Indům umožnila precizní memorování ved a včasnou nápravu případné chyby.)

Kaul, Pandit Madhusudan, Shastri (ed. & tr.), The Spandakarikas of Vasugupta with the Nirnaya by Ksemaraja, KSTS no. 42, Srinagar, 1925. (Sanskrtská edice a první překlad tohoto mystického díla kaśmīrského śivaismu.)

Kaviraj, Gopinath, Notes on Religion and Philosophy, ed. by Gaurinath Sastri, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, 1987. (Sebrané články z dřívějších publikací autora. Dílo obsahuje řadu zajímavých témat souvisejících se śivaismem: pāśupatové, vīraśaivové, nāthové, mysticismus a tantrické nauky; přináší překlad části díla Nyāya-kusumāñjali, které odkazuje na doktrínu pāśupatů. Kaviraj je v Indii veleben nejen jako velký učenec, ale i jako praktikující mystik.)

Kaw, R. K., The Doctrine of Recognition – Pratyabhijñā Philosophy, Vishveshvaranand Institute, Hoshiarpur, 1967.

Klostermaier, Klaus K., Mythologies and Philosophies of Salvation in the Theistic Traditions of India, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo (Ontario), 1984. (Kniha má pět částí, jedna z nich je věnovaná śivaismu. Autorův styl je stručný a věcný, jeho monografie se hodí k rychlému přehledu nauk na vysoké odborné úrovni.)

Kramrisch, Stella, The Presence of Śiva, Princeton University Press, Princeton, 1981. (Akademická publikace s podobným obsahem, jaký má Bhandarkarova kniha. Může posloužit jako nadstavba s mnoha doplňujícími informacemi ve standardním knižním rozsahu.)

Lorenzen, David N., The Kāpālikas and the Kālāmukhas – Two Lost Śaivite Sects, (University of California Press, Berkeley, 1972) rev. ed. Motilal Banarsidass, Delhi, 1991. (Je to klíčová studie o kāpālicíchkālamukzích. Rovněž obsahuje mnohé údaje o pāśupatechvīraśaivech.)

____ Nuevos datos sobre los Kāpālika, Estudios de Asia y África, XXII/3, El Colegio de México, 1987. (V přepracované podobě vyšel tento článek v roce 1989 anglicky v jednom sborníku a později jako dodatek New Data on the Kāpālikas v druhém rozšířeném vydání The Kāpālikas and the Kālāmukhas.)

Lubin, Timothy (ed. & tr.), The Nīlarudropaniṣad and the Paippalādasaṃhitā – A Critical Edition with Translation of the Upaniṣad and Nārāyaṇa’s Dīpikā, in: The Atharvaveda and its Paippalāda Śākhā, Geisteskultur Indiens, Texte und Studien, band 11, Aachen, 2007, pp. 81–139. (Kromě kritické edice a následného překladu tohoto śivaistického upaniṣadu obsahuje tento článek úvodní studii s přesahem k dalším śivaistickým upaniṣadům.)

Mallinson, James (ed. & tr.), The Khecarīvidyā of Ādinātha – A Critical Edition and Annotated Translation of an Early Text of Haṭhayoga, Routledge, London, 2007. (Akademická studie o yogickém fenoménu khecarī. Kromě překladu samotného díla je autorovo pojednání o historii khecarī podle mě vůbec nejlepším pojednáním na toto téma.)

Matilal, Bimal Krishna, Nyāya-Vaiśeṣika, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1977. (Akademická studie. Obě školy indické filozofie, nyāyavaiśeṣika, mají od určité fáze četné přesahy do śivaismu a velký vliv na ně měli zejména pāśupatové a māheśvarové.)

Mayer-König, Birgit, Die Gleichheit in der Unterschiedenheit – Eine Lehre des monistischen Śivaismus, untersucht anhand des fünften Kapitels der Śivadṛṣṭi des Somānanda Nātha, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996. (První důkladná monografie věnovaná Somānandově škole pratyabhijñā. V páté kapitole svého díla přináší autor anotovaný překlad páté kapitoly Śivadṛṣṭi se sanskrtským textem. V dodatku knihy pak sumarizuje obsah zbylých šesti kapitol díla.)

Monier-Williams, Sir Monier, A Sanskrit-English Dictionary, New edition, greatly enlarged and improved, (Oxford University Press, 1899) Motilal Banarsidass, Delhi, 1995. (Viz Böhtlingk. Slovník je díky univerzitě v Kolíně nad Rýnem dostupný elektronicky.)

Mugali, R. S., History of Kannada Literature, Sahitya Akademi, Delhi, 1975. (Od páté kapitoly dále se zabývá Basavou a liṅgāyaty.)

Müller, F. Max, Vedic Hymns, part 1, Sacred Books of the East, vol. 32, Oxford, London, 1891.

Nakamura, Hajime, A History of Early Vedanta Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, (1983) 1990. (Původní dílo v japonštině vyšlo ve čtyřech svazcích mezi lety 1950–1956. Mapuje nejranější fázi vedānty, o které se ví velmi málo. Nakamura dává z četných fragmentů děl oponentů vedānty dohromady pravděpodobný obraz této rané fáze a vykresluje nám tak toto velmi významné a, co se týče různých teorií, velmi bohaté období. Řadu důležitých koncepcí, jako je vztah duše k Bohu a koncepce māyi, nacházíme v tomto díle v mnoha variantách.)

Nagar, Shanti Lal (tr.), Śiva Mahāpurāṇa, vols. 1–3, An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaelogical Evidence, Parimal, Delhi, 2007.

Nandimath, S. C., A Handbook of Vīraśaivism, Sri Venkateswara University, Tirupati, 1942.

Nemec, John, The Ubiquitous Śiva – Somānanda’s Śivadṛṣṭi and His Tantric Interlocutors, Oxford University Press, New York, 2011. (V současnosti nejobsáhlejší studie Śivadṛṣṭi. Obsahuje překlad prvních tří kapitol Śivadṛṣṭi spolu s Utpaladevovým komentářem.)

Oberlies, Thomas, Kriegslisten und ungeziemendes Benehmen: Die Askesepraktiken der Pāśupatas, in: Tsuchida & Wezler (eds.), pp. 175–191.

Panda, Lakshman Kumar, Śaivism in Orissa, Sundeep Prakashan, Delhi, 1985.

Pap, Ágnes, A pásupata szekta története a források tükrében (feliratok), in: Vallástudományi szemle 2008/3, pp. 169–181. [Maďarské religionistické periodikum.] (V překladu: „Příběh pāśupatovské sekty v zrcadle zdrojů (inskripcí)“. Zkrácená verze jedné kapitoly dizertační práce, která mapuje filozofii a rituály pāśupatů s přihlédnutím k Pāśupata-sūtřeGaṇa-kārice.)

Parmeshwaranand, Swami (ed.), Encyclopaedic Dictionary of Vedic Terms (2 vols.), Sarup & Sons, Delhi, 2000 (2006). [Kompilace.]

Pathak, V. S., History of Śaiva Cults in Northern India from Inscriptions (700 A.D. to 1200 A.D.), Abinash Prakashan, University of Allahabad, 1980. (Cenný zdroj historických a nábožensko-politických údajů, které svým významem často přesahují rámec severní Indie a pomáhají nám vytvořit si ucelený historický obraz śivaistických škol.)

Ponniah, V., The Śaiva Siddhānta Theory of Knowledge, Annamalai University, Annamalainagar, 1952.

Raghavan, Dr. V., Abhinavagupta and His Works, Chaukhambha Oriental Research Studies no. 20, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1980.

Rastogi, Navjivan, The Krama Tantricism of Kashmir – Historical and General Sources, vol. 1, Motilal Banarsidass, Delhi, (1979) 1996. [Bohužel další díl již nevyšel.]

____ Introduction to the Tantrāloka – A Study in Structure, Motilal Banarsidass, Delhi, 1987. (Kromě studie Tantrāloky obsahuje důležité prameny studia kaśmīrského śivaismu a jeho představitelů.)

____ The Yogic Disciplines in the Monistic Śaiva Tantric Traditions of Kashmir, in: Goudriaan (ed.), pp. 247–280.

Rice, Edward P., A History of Kannada Literature, Association Press, Calcutta, (druhé rozšířené vydání) 1921. (Částečně se zabývá literaturou liṅgāyatů.)

Rocher, Ludo, The Purāṇas, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1986.

Sakhare, M. R., History and Philosophy of Lingayat Religion being an introduction to Lingadhâranachandrikâ of Nandikeshwara, Belgaum, 1942. (Autor se nezabývá pouze školou liṅgāyat, ale 360 stran z více než tisícistránkové publikace věnuje i velmi rozsáhlé úvodní studii o různých śivaistických školách.)

Sanderson, Alexis, Purity and Power among the Brahmans of Kashmir, in: Carrithers, Collins & Lukes (eds.), The Category of the Person – Anthropology, Philosophy, History, Cambridge University Press, 1985, pp. 190–216.

____ Śaivism and the Tantric Traditions, in: Clarke, Hardy, Houlden & Sutherland (eds.), The World’s Religions, Routledge, London, 1988, pp. 660–704. (Krátké, ale o to důležitější dílko, které rozebírá vzájemné vazby různých tantrických škol, přesahy těchto vazeb a šíření, členění a nauky těchto škol.)

____ The Doctrine of the Mālinīvijayottaratantra, in: Goudriaan (ed.), pp. 281–312. (Vhled do důležitého tantrického díla kaśmīrského śivaismu. Tato tantra stála u zrodu školy trika.)

____ Vajrayāna: Origin and Function, in: Buddhism into the Year 2000, International Conference Proceedings, Dhammakāya Foundation, Bangkok, Los Angeles, 1994, pp. 87–102.

____ History through Textual Criticism in the Study of Śaivism, the Pañcarātra and the Buddhist Yoginītantras, in: François Grimal (ed.), Les Sources et le temps – Sources and Time: A Colloquium, Pondicherry, 11–13 January 1997, Publications du département d’Indologie 91, Institut Français de Pondichéry, École française d’Extrême-Orient, 2001, pp. 1–47.

____ The Śaiva Religion among the Khmers, Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, 90–91 (2003–2004), pp. 349–463.

____ A Commentary on the Opening Verses of the Tantrasāra of Abhinavagupta, in: Sadananda Das & Ernst Fürlinger (eds.), Sāmarasya: Studies in Indian Arts, Philosophy, and Interreligious Dialogue in Honour of Bettina Bäumer, D. K. Printworld, Delhi, 2005, pp. 89–148.

____ The Lākulas: New Evidence of a System Intermediate between Pāñcārthika Pāśupatism and Āgamic Śaivism, (Ramalinga Reddy Memorial Lectures, 1997), in: Indian Philosophical Annual 24, University of Madras, Madras, 2006, pp. 143–217.

____ Śaivism and Brahmanism in the Early Medieval Period, Fourteenth Gonda Lecture, Gonda Foundation, Amsterdam, 2006. (18-stránkový článek.)

____ The Śaiva Exegesis of Kashmir, in: Goodall & Padoux (eds.), pp. 231–442. (Tento Sandersonův objemný příspěvek je důležitým pramenem ke studiu kaśmīrských škol. Velmi detailně cituje autory a jejich díla, věnuje pozornost době vzniku těchto děl a historickému pozadí.)

____ Kashmir, in: Knut A. Jacobsen (ed.), Brill’s Encyclopedia of Hinduism, vol. 1, Leiden and Boston, Brill, 2009, pp. 99–126.

____ The Śaiva Age: The Rise and Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period, in: Genesis and Development of Tantrism, ed. by Shingo Einoo, Institute of Oriental Culture Series 23, University of Tokyo, Tokyo, 2009, pp. 41–350.

Sen, Chitrabhanu, Dictionary of the Vedic Rituals Based on the Śrauta and Gṛhya Sūtras, Concept Publishing, Delhi, (1978) 2001.

Sewell, Robert, Historical Inscriptions of Southern India (collected till 1923) and Outlines of Political History, University of Madras, Madras, 1932.

Sferra, Francesco, Some Considerations on the Relationship Between Hindu and Buddhist Tantras, in: Giovanni Verardi & Silvio Vita (eds.), Buddhist Asia 1, Italian School of East Asian Studies, Kyoto, 2003, pp. 57–84.

Sharma, T. R., Studies in the Sectarian Upaniṣads – Metaphysics, Ethics, and Rituals, Indological Book House, Varanasi, 1972. (Mj. se zabývá šestnácti śivaistickými upaniṣady, rozebírá jejich věrouku dle určitých kategorií a přináší jejich zkrácený obsah.)

Silburn, Lilian (tr.), Spandakārikā – Stances sur la vibration de Vasugupta et gloses de Bhaṭṭa Kallaṭa, Kṣemarāja, Utpalācārya, Publications de l’Institut de Civilisation Indienne Fasc. 58, De Boccard, Paris, (1990) 2004. (Francouzský překlad předního díla kaśmīrského śivaismu s krátkým úvodem.)

____ (tr.), Śivadṛṣṭi de Somānanda (Premier chapitre) et Commentaire d’après Utpaladeva, in: Silburn, Spandakārikā, pp. 185–204. (Překlad první kapitoly nejstaršího díla kaśmīrské školy pratyabhijñā – přetištěn na konci knihy.)

Singh, Jaideva (tr.), Śiva Sūtras – The Yoga of Supreme Identity, Motilal Banarsidass, Delhi, 1979. (Základní dílo kaśmīrského śivaismu s komentářem Kṣemarāji.)

____ (tr.), Spanda-Kārikās – The Divine Creative Pulsation – The Kārikās and the Spanda-nirṇaya, Motilal Banarsidass, Delhi, (1980) 1994. (Překlad důležitého mystického díla kaśmīrského śivaismu s komentářem Kṣemarāji.)

____ Vedānta and Advaita Śaivāgama of Kashmir – A Comparative Study, Calcutta, (1985) 2000.

Sircar, D. C., Indian Epigraphy, Motilal Banarsidass, Delhi (1965) 1996.

Subramanian, K. R., Origin of Śaivism and its History in the Tamil Land, (Madras, 1929) Asian Educational Services, Delhi, 2002.

Sundararajan, K. R., & Bithika Mukerji (eds.), Hindu Spirituality – Postclassical and Modern, (Crossroad, New York, 1997) Motilal Banarsidass, Delhi, 2003. [Akademický sborník.]

Śvetāśvatara-upaniṣad. (Sanskrtský text na www.sanskritdocuments.org. Bhandarkarovu parafrázi jsem porovnával s překlady Deussena, Huma, Röera, Sethumadhavana a Zbavitele; posledně jmenovaný uvádí poznámky i dalších překladatelů: Olivella, Oberlia, Radhakrishnana a Raua.)

Tanabe, Katsumi, “Shiva” has “Gone with the Wind” – ΟΗϷΟ=Vayu Restated, Al-Rāfidān vol. XVIII (Special Volume in Commemoration of the 70th Birthday of Professor Hideo Fujii, ed. by Katsuhiko Ohnuma), Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University, Tokyo, 1997, pp. 263–280. (V této důležité studii, která je analytickým pokračováním jeho o pět let starší studie, autor detailně dokazuje, že postava na kuṣāṇských mincích není Śiva, nýbrž zoroastrijský bůh větru Vayu. Tento poznatek má dalekosáhlý dopad na interpretaci původu śivaismu a jeho rané fáze včetně symbolů s ní spojených.)

Taylor, Kathleen, Sir John Woodroffe, Tantra and Bengal – An Indian Soul in a European Body?, Curzon Press, Richmond, Surrey, 2001. (Přibližuje počátky tantrických studií. Kniha není pouhým Woodroffovým životopisem, současně totiž výstižně a zasvěceně popisuje celou tehdejší dobu, její význačné osobnosti i mystiky. Zdárně, a pro mnohé překvapivě, rozkrývá pravdu o identitě osoby – či spíše osob –, působících pod pseudonymem Arthur Avalon.)

Törzsök, Judit, The Search in Śaiva Scriptures for Meaning in Tantric Ritual, in: Goodall & Padoux (eds.), pp. 485–516.

Tsuchida, Ryutaro & Albrecht Wezler (eds.), Harānandalaharī – Volume in Honour of Professor Minoru Hara on his Seventieth Birthday, Verlag für Orientalistiche Fachpublikationen, Reinbek, 2000. [Akademický sborník.] (Minoru Hara je důležitou postavou ve studiích pāśupatovského śivaismu. Sborník obsahuje několik souvisejících článků.)

Tull, Herman W., The Vedic Origins of Karma – Cosmos as Man in Ancient Indian Myth and Ritual, (State University of New York Press, Albany, 1989) Sri Satguru Publications, Delhi, 1990.

Un-published Upanishads, Adyar Library, Madras, 1933. [Pouze sanskrtský text.] (Jedná se o texty nad rámec 108 známých upaniṣadů. Obsahuje 71 upaniṣadů, z nichž 15 spadá do kategorie śivaismus.)

Urban, Hugh B., Tantra – Sex, Secrecy, Politics, and Power in the Study of Religion, University of California Press, 2003.

Vasudeva, Somadeva (ed. & tr.), The Yoga of the Mālinīvijayottaratantra, chapters 1–4, 7, 11–17, Collection Indologie 97, Institut Français de Pondichéry, École française d’Extrême-Orient, 2004. (Akademická publikace z pera Sandersonovy školy, pro velmi náročné studenty. Vybrané kapitoly z důležité tantry kaśmīrského śivaismu a jeho školy trika.)

White, David Gordon, The Alchemical Body – Siddha Traditions in Medieval India, University of Chicago Press, Chicago, 1996.

Winternitz, Maurice (Moriz), A History of Indian Literature, vol. 1, University of Calcutta, Calcutta, 1927. (Autorizovaný anglický překlad původního německého díla Geschichte der indischen Litteratur, Leipzig, 1905.)

Zvelebil, Kamil Veith, Tamil Literature, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974.