SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Historie tantrismu, 1. díl

N. N. Bhattacharyya: Historie tantrismu, 1. díl

vydání je pozastaveno indologická literatura


Ukázky z díla

Kulárnava-tantra

Kulárnava patří mezi vůbec nejdůležitější tantry. Výše jsme se již o ní zmiňovali, když jsme poukazovali na textovou problematiku s nestejným počtem kapitol. Říká se, že je dílem úrdhva ámnáji neboli nejvyšší ámnáji, a že je pouhou částí ztracené původní „mamutí“ verze o 125 tisících (1,25 lakh) veršů. V současné podobě pozůstává ze 17 kapitol zvaných ullása neboli nádhera a má „pouze“ přes dva tisíce veršů. Kulárnava-tantru oslavuje a cituje řada tantrických kompendií a komentářů. Zdá se, že byla napsána před rokem 1000.1 Podle Kulárnavy tradice a nauka kaula tantriků neboli kauladharma je esenciálním jádrem véd. Člověk, který sice studoval védy, ale není obeznámen s kauladharmou, je podřadnější než čandála (neboli člověk s nejnižším možným sociálním postavením stojícím i pod nejnižší kastou, tedy mimo kasty vůbec), přičemž však čandála, který je do kauladharmy zasvěcen, je nadřazen dokonce bráhmanům (neboli kněžským představitelům nejvyšší kasty).2 Šivu tento text nazývá Akula (neboli „ne Kula“) a Šakti nazývá Kula. Kaulikové jsou pak ti, kteří nad těmito dvěma nejvyššími principy, tedy Kulou a Akulou, neustále meditují a kteří vědí, že čiré uvědomování si těchto dvou principů přináší mókšu.

Ohledně žen Kulárnava 11.64–5 říká, že každá se rodí do posvátné rodiny neboli do kuly Bohyně, a proto mají být uctívány. Následování cesty kuly je těžší než chůze po ostří meče. Text nás také poučuje, že pokud by stačilo samotné pití vína, jezení masa a oddávání se sexuálním radovánkám či souloži k získání siddhi, všichni opilci a smilníci by siddhi rychle získali.3 Dvě kapitoly jsou věnované otázce způsobilosti a velebení gurua.4 Kulárnava varuje před falešnými guruy, kteří předstírají duchovní Poznání a kteří dávají instrukce za peníze, čistě ze ziskuchtivosti.5 Zdůrazňuje, že naučit se posvátnému výčtu jmen guruovské linie, principům ágam, ámnáj, manter a následovat duchovní praktiky je prospěšné jedině pod vedením pravého gurua.6 Ačkoliv pro své následovníky doporučuje doslovného užití pěti „m“, jakými jsou jezení masa, pití vína a soulož se ženou, neopomíjí podávat také jejich ezoterní výklad. Tak víno představuje mystický nektar ronící se ze sahasráry, tedy z lotosu na temeni hlavy, kde kundaliní šakti zvedající se z múládháry nachází své cílové místo. Maso je pak viděno jako symbol těla a tudíž schránky ega, jež je setnuto mečem Poznání. A fyzické sexuální spojení symbolizuje nejvyšší mystickou Jednotu, spojení Šakti se sebou samým.7

O významu slova puraščarana Kulárnava zastává názor, že takto je zvána z toho důvodu, že má pět složek.8 Ustanovuje pravidla, za jakých okolností se má puraščarana dané mantry provádět. Dodává, že mantry jsou schopny udělit adeptovi nejvyšší duchovní a nadpřirozené síly. Text se dále zabývá díkšou, njásou, jantrami a dalšími tantrickými symboly a koncepty. Referuje o osmnácti šaktických píth: Uddijána, Dévíkótta, Hingulá, Kótimudrá, Džálandhara, Váránasí, Antarvédí, Prajága, Mithilá, Magadha, Mékala, Anga, Vanga, Kalinga, Sinhala, Strírádžja, RádhaGauda.1. Publikována v TT vol. 5, 1917.

2. Tamtéž, 2.11.67

3. Tamtéž, 2.116–9, 122.

4. Tamtéž, kap. 12–13.

5. Tamtéž, 13.128.

6. Tamtéž, 11.46, 14.3–4, 91, 97.

7. Tamtéž, 5.107–12.

8. Tamtéž, 17.87.