SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Divotvorní náthové

Simon Digby: Divotvorní náthové

vyšla v říjnu 2014 jóginské příběhy, folklór


Ukázky z díla

Čeho všeho se Górakhovi dostalo od Narasimhy


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Matsjéndra pokračoval ve svém putování a Górakhu vzal s sebou. Jednoho dne toho ušli mnoho a usadili se hodně daleko na samotě. A zůstali tam několik dní. Górakhovi se dostalo znalosti různých druhů tajemných činů.

Jednou Matsjéndra zašel do Narasimhova chrámu a vykonával zbožné úkony, zatímco Górakh si sháněl jídlo prose o almužnu a nosil si ho zpět. Také on vykonával obřady, a to ve stanovený čas, podle pokynů svého gurua, a zcela se ponořil do rozjímání o bohu Narasimhovi.

Když uplynulo pár dní, měl Matsjéndra vidění Narasimhovy postavy jako lvího muže. Narasimha mu pravil, ať o něco požádá, načež Matsjéndra odpověděl takto:

„Pane! Dostalo se mi tvé milosti! Co jiného bych potřeboval, než být oddán tobě?“ Narasimha na to dí:

Narasimha, Melakote, Karnátaka. Foto Rasa Ravi, 2007.

„Králi jóginů! Nikdy nepřestaneš mně být oddán, ale požádej o něco více.“ A Matsjéndra mu tedy předložil svou prosbu:

„Ochránce chudých! Chceš-li skutečně kohosi něčím obdarovat, pak požehnej mého žáka schopností a silou snímat z lidí smutek.“ „Tak budiž!“ řekl lví pán a ztratil se. Téhož dne pak ve svém vidění spatřil Narasimhu též Górakh. Zjevil se mu s těmito slovy:

„Mistře v oddané zbožnosti! Vyslov jedno ze svých přání!“ Górakhnáth mu nato praví:

„Pane! Jsem jen pokorný služebník posvátných nohou svého gurua a stal jsem se Tvým vyznavačem.“ „To je již dáno,“ ujistil ho Narasimha, „nicméně tvůj učitel mě požádal, abych tě nadal zvláštní silou, a tu ti také dám. Lidi v tobě najdou naději!“ Jakmile to vyslovil, stal se Narasimha neviditelným. A to, co Górakh spatřil ve svém vidění, vylíčil s velkou radostí svému učiteli. Matsjéndra k tomu dodal:

„Pánova milost tě bude naplňovat, můj chlapče, všemocnou silou!“ Nato se s tímto místem rozloučili. Matsjéndra pak vykonal pobožnosti k mnoha bohyním a vyžádal od každé z nich pro Górakha přenesení duchovní síly. Bohyně Mahišamardiní a Mahákálí patřily k těm, které Górakha požehnaly. Milost, kterou před tím Matsjéndrovi předal Šrí Ráma a jeho nejpřednější vyznavač Hanumán , Matsjéndra přenášel dál také na Górakha.

Když jednou Matsjéndra prováděl bohoslužbu ke Ganapatimu , poradil Górakhovi učinit totéž. Učitel i žák tak společně uctili boha Ganéše a ten se jim během uctívání zjevil. Guru mu předložil toto přání:

„Ó, Vinájako, dej mému žáku Górakhovi znalost všech jógických umění!“ „Staň se!“ odpověděl velkodušný Ganéša a zmizel.

Když se Ganéša ukázal Górakhovi a požádal ho, ať řekne své duchovní přání, Górakh nepožádal o nic víc než o čest dále sloužit učitelovým nohám. Ganéšu tato odpověď velice potěšila, požehnal mu a určil osudem, ať si zachová všechno, čemu se naučí.

Bháskara, sluneční pán, který nám skýtá světlo, kdysi předal Matsjéndrovi jógickou moc manter neboli moc mysticky oživovat sílu zvuků a řeči a nyní tutéž moc od něj získal pro Górakha. Tím také Górakh nabyl schopnosti oživovat (sandžívan).

Nakonec díky milostem svého učitele se Górakhovi dostalo požehnání a zvláštních magických schopností od všelijakých polobožských, ale i temných bytostí všeho druhu, jakými jsou jakšové, rákšasové, různí duchové a skřítkové, krvelační démoni a morbidní zjevení nebo čarodějnice (jóginí). Díky těmto schopnostem také získal různé hrůzostrašné podoby Šivy, jakými jsou Bhairava a Vírabhadra, včetně jejich nelítostných bojovných tlup (gana). Do Górakha tak vstoupily různé jógické síly a schopnosti spojené s různými mocnostmi a bytostmi. Na učitelův příkaz se proto od této chvíle dal vlastní cestou, aby se tam, kde se bude nacházet, o samotě věnoval svým duchovním úkonům.