SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Bhrngi se pokouší rozdělit androgyna
Bhrngi chtěl na výraz oddanosti obejít Šivu. Párvatí ho zastavila. „Šiva a já tvoříme pár. Nemůžeš se v úplnosti poklonit Šivovi, pokud do toho klanění nezahrneš i mě. Musíš tedy obejít nás oba.“ Bhrngi ale chtěl obkroužit pouze Šivu, bez Párvatí. Aby mu to znemožnila, posadila se Párvatí Šivovi na levou nohu. Bhrngi se pokusil mezi nimi protlačit, aby mohl pokračovat v obcházení. Párvatí to tedy zařídila tak, že její a Šivovo tělo splynuly a Párvatí se stala Šivovou levou polovinou. Odhodlán nepoklonit se při klanění Šivovi Párvatí přeměnil se Bhrngi ve včelu a pokusil se skrz levou a pravou půlku Šivova těla provrtat.

Párvatí dopálená Bhrngiho troufalostí ho proklela k tomu, aby ztratil tu část těla, která povstala ze ženského semene. Bhrngi přišel v okamžení o všechno maso a krev a zhroutil se na zem. Když z něj zůstaly jen kosti, omluvil se a zapěl písně ke slávě bohyně. Bůh a bohyně mu nakonec projevili milost a darovali mu třetí nohu, aby mohl zpříma stát. Vzhled kostlivce mu zůstal, aby nezapomněl, jak důležitá je bohyně Párvatí.

Příběh o tom, jak přišel Bhrngi o svalstvo, se zakládá na přesvědčení, že polovina tělesnosti pochází z ženského semene. Tak jako je k početí dítěte zapotřebí muže i ženy, ani pravdu nelze poznat jinak, než skrze ducha i hmotu. A právě to chce sdělit bohyně Bhrngimu.

Spojení dvou komplementárních konceptů do jednoho těla je v hinduismu běžným uměleckým prostředkem. Představa jediné bytosti – napůl muže, napůl ženy – spojuje v jednotu dva komplementární koncepty: mužskost a ženskost, ducha a hmotu. Někdy jsou tyto dvě půlky mužské, jako například v případě Hari-Hary, což je kompozitní figura, jejíž levou polovinu tvoří Višnu (Hari) a pravou Šiva (Hara), nebo naopak. Budeme-li z hlediska biologie či psychologie na zobrazení Ardhanáríšvary pohlížet jako na jednotu mužskosti a ženskosti, vnějšího a vnitřního, co potom symbolizuje jednota dvou mužských bohů? Na obrazu Hari-Hary se spojují dvě komplementární (či antagonistické) ideje – přitakání světu a negace světa, hodnota hospodáře a asketické ideály. Višnu představuje to první, Šiva to druhé.

Ve višnuistické tradici tvoří Višnu pravou půlku Hari-Hary. To evokuje, že pravá půlka (mužská půlka) má dominantní postavení. Identita androgyna se odvozuje od pravé strany. Ardhanáríšvara, navzdory tomu, že je napůl ženou, je považován za muže, za manifestaci Šivy, nikoli Párvatí. Ona je jeho půlkou. On není její půlkou. Obdobně je důležité si povšimnout, že linga, Šivův falický symbol, je jeho symbol, nikoli její. A to přesto, že Párvatí tvoří základ.