SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Slovníčekáčárja – učitel

Agni – bůh ohně

Ajjappa – v celibátu žijící Šivův a Višnuův syn uctívaný v Kérale

ajónidža – tvor, který se nenarodil z dělohy

ájurvéda – starodávný indický léčebný systém

aliové – organizované komunity transvestitů, transsexuálů a eunuchů v Tamilnádu

Ambá – princezna z Káší; Šikhandi ve svém předchozím životě

apsaras – nymfa, která svádí mudrce

árja – vznešený muž, který respektuje dharmu, praktikuje jógu, provádí jadžňu a respektuje védy

artha – bohatství světa

asurové – nepřátelé dévů; démoni žijící v nižších sférách; synové Kašjapy, kteří se narodili Diti

ášrama – čtyři životní stádia: student, hospodář, učitel v ústraní a poustevník

Bhagavan – nejvyšší bůh; ten, kdo roztáčí kolo života

Bhíšma – titul udělený Dévavratovi; prastrýc Pánduovců a Kuruovců

bhóla – bezelstnost; Šivova vlastnost

bódhisattva osvícená buddhistická bytost, která se umí vymanit z kola života, ale rozhoduje se zůstat, aby pomáhala ostatním trpícím bytostem

Brahmá – stvořitel; sedí na lotosu, svými čtyřmi hlavami prozpěvuje védy a ve svých čtyřech rukách drží nástroje k provádění jadžni; není uctíván, protože zatoužil po své dceři, první ženě

brahmačári – ten, kdo praktikuje brahmačarju; student

brahmačarja ctnostný studentský život; první stádium života

brahman – nejvyšší božský princip, který je podle upanišadů nedefinovatelný, neměnný, věčný a nekonečný

bráhman – představitel nejvyšší kasty; kněz a filozof; učí společnost

bráhmany rituální texty založené na védských hymnech

Brhaspati vládce planety Jupiter

Buddha osvícená bytost, která se vymanila z koloběhu života; označuje zejména Siddhárthu Gautamu, zakladatele mnišského řádu

buddhismus – agnostické náboženství založené Buddhou; věří, že touha je příčinou utrpení a meditací dochází k sebeovládání, které pomáhá člověku zvítězit nad utrpením a dosáhnout nirvány (osvobození od kola existence)

Budha vládce planety Merkur; syn měsíčního boha

čakra – brána k okultnímu vědění; podél páteře se nachází sedm čaker; čakry se probouzejí tantrickým cvičením

Čandra měsíční bůh

dákiní čarodějnice, vládkyně okultní tradice

Dakša – Brahmův syn zrozený z jeho mysli; tchán všech bohů, včetně Šivy; vládce dakšináčáry

dakšináčára – konvenční, většinový, ritualistický způsob života založený na rituálech a filozofiích inspirovaných védami; tento přístup nahlíží materiální svět jako divoký a klamný, jako něco, co je třeba dostat pod kontrolu pomocí dharmy a jógy; cesta „pravé ruky“

demiurg prvotní zdroj

déši lid; obec

dévadásí – služebnice bohů; chrámová prostitutka

Dévavrata – prastrýc Pánduovců a Kuruovců, který se rozhodl pro celibát, aby se jeho otec Šantanu mohl oženit se ženou, kterou miluje

dévové – nepřátelé asurů; bohové žijící v nebeských říších; synové Kašjapy, narození z Aditi

dharma sociální a společenský řád založený na doktríně povinnosti nastolené a udržované Višnuem

Draupadí společná manželka pěti Pánduovců

Dróna – učitel Kuruovců a Pánduovců; přítel a pozdější nepřítel Drupady

Drupada otec Šikhandiho, Draupadí a Dhrštadjumny; přítel a pozdější nepřítel Dróny

Durgá – bojovná manifestace bohyně Matky; je oblečená v červené, jezdí na lvu, v osmi rukou drží zbraně a zabíjí buvolího démona

dvidža – dvakrát zrozený; výraz užívaný pro označení zasvěceného člena vrchní bráhmanské kasty

džinismus ateistické náboženství založené na pokání a nenásilí, které odmítá védský ritualismus a pomáhá aspirantovi vytvářet si dobrou karmu umožňující mu získat kaivalju (osvobození od kola života)

gandharvové – nebeští hudebníci; společníci apsarasek

Ganéša syn Gaurí; bůh se sloní hlavou; odstraňuje překážky; na jihu Indie uctíván jako starý mládenec, v severoindické tradici má ale dvě manželky

Gaurí – Šivova manželka; variantní jméno Párvatí; zářící a mateřská manifestace bohyně Matky

gharana – domácnost; rod

gópí pasačka

grhastha – hospodář; druhé stádium života

Hanumán – opičí bůh sloužící Rámovi

Hara – Šivovo jméno

Hari – Višnuovo jméno

hidžrové – organizované komunity transvestitů, transsexuálů a eunuchů v severní Indii

hinduismus – všeobecné označení souboru přesvědčení, zvyků a praxe vzniklých na indickém subkontinentu a později rozšířených do jihovýchodní Asie; rozeznává dva přístupy k životu: védský a tantrický; dělí se na tři teistické školy založené na uctívání Šivy (šivaismus), Višnua (višnuismus) a Bohyně (šaktismus)

chtonický tvor tvor připoutaný k zemi, k přírodě, vystavený materiálním transformacím; protiklad nebeského tvora

Ikšváku – Manuův syn; zakladatel solární linie králů

Ilá – dcera („syn“) Manua; zakladatel lunární linie králů

Indra – král dévů; bůh nebe, deště a hromu

itihása legendární historie; do této kategorie patří i eposy Rámájana a Mahábhárata (včetně dodatku Harivamša)

jadžňa – védský obřad zahrnující prozpěvování hymnů k vyvolání dévů a obětování na ohnivý oltář s cílem přimět kosmos dělat to, co člověk chce

jakšové – lesní duchové spojovaní s penězi a magií

jantra – posvátný obrazec

Jéllammá – matka všech; vesnická bohyně, která má hlavu a tělo každé z jiné kasty; bohyně spojovaná s rituální prostitucí

jóga – mystická stránka hinduismu; chrání mysl před zachvácením půvaby materiálního světa

jógin – ten, kdo praktikuje jógu; mystik

jóginí – kněžka okultní tradice

jóni děloha; ženský reprodukční orgán

kaivalja – džinistický koncept osvobození od kola života; oddělení od nečistot; vševědoucnost, která osvobozuje člověka od kola života

Kálí – divoká a bojovná manifestace bohyně Matky

Káma bůh lásky a touhy, který třímá luk z cukrové třtiny, střílí šípy s květinovými hroty a jezdí na papoušku

káma – touha, láska, chtíč

kannadština – indický jazyk, kterým se hovoří v Karnátace, státě na jihozápadě Indie

karma – činy i reakce na tyto činy, které musí člověk zakusit buď v tomto, nebo v dalším životě

Kárttikéja Šivův syn; vojevůdce, který zabil sedmý den svého života asuru; jezdí na pávu, třímá kopí a má ve znaku kohouta; v severní Indii je starým mládencem a v jižní Indii má dvě manželky: Valli a Sénu

kinnara – doslova „co?“ člověk; quazi člověk; queer bytost

klíba – ne-muž, hermafrodit, impotentní muž, homosexuální muž, neplodný muž, muž, který nemůže dělat, co by muž dělat měl, muž, který netouží po ženách; sexuálně dysfunkční muž; eunuch

kóthi – tradiční indický výraz pro speciální pohlavnost mužů, kteří buď vyhledávají sex s muži, a/nebo jsou zženštělí, a/nebo chtějí být pasivními sexuálními partnery

Kršna lidská inkarnace Višnua, který ve třetí čtvrtině světového cyklu nastolil dharmu; proslulý krásou, kouzlem roztomilou prohnaností; zosobnění hlavního božstva

krttiky – Kárttikéjovy kojné

kšatrija – druhá nejvyšší kasta; bojovníci a správci; ti, kteří vládnou společnosti a chrání ji

Kuruovci – v Mahábháratě záporné postavy; nepřátelé Pánduovců, kteří jsou přesvědčeni, že mají větší nárok na hastinápurský trůn, protože jejich otec Dhrtaráštra, ač slepý a nehodící se za vládce, byl nejstarším synem Vičitravírji

Lakšmana – Rámův mladší bratr

Lakšmí – bohyně bohatství a štěstí; nosí červené sárí a zlaté ozdoby a sedí na lotosu se džbánkem v ruce

linga falus

Mahábhárata – epos, jehož hlavním námětem je boj mezi Pánduovci a Kuruovci o hastinápurský trůn

májá klam, chybná interpretace smyslových podnětů neosvícenou myslí

mánavové – Manuovy děti; lidé

Mangala – vládce planety Mars; Kárttikéja

mantra – posvátný nebo mystický popěvek

Manu praotec lidstva

masti – legrace, neplecha

matsja njája – zákon, podle něhož velké ryby požírají malé ryby; odkazuje na zákon džungle, kde platí právo silnějšího

Móhiní – nebeská okouzlovatelka

mókša – hinduistický koncept osvobození z koloběhu života

murath výraz pro kóthi v severní Indii

Murugan – Kárttikéjovo jméno, které je populární v Tamilnádu

nágové – hadí bytosti žijící v podzemních říších

namard – ne-muž v urdštině (viz též klíba)

napumsaka ne-muž v sanskrtu (viz též klíba)

Nárada Brahmův syn zrozený z jeho mysli; oddaný Višnua; známý svou šťouravou povahou

Narasimha – napůl muž, napůl lev; Višnuova inkarnace

náth – mistr, pán, učitel, guru

nirvána buddhistický koncept osvobození z cyklu života; vyvanutí nestálých jevů

ódžas duchovní energie vyzařující ze zadrženého semene

Pánduovci – hrdinové Mahábháraty; nepřátelé Kuruovců, kteří věří, že mají větší nárok na hastinápurský trůn, protože jejich otec Pándu, ač mladší Vičitravírjův syn, byl korunován králem

panthi – tradiční indický výraz pro pohlavnost mužů, kteří se nebrání sexu s kóthi, jsou maskulinní a v sexu zaujímají aktivní roli

pápa – jednání, které je proti dharmě a vytváří nepříznivou karmu

parakíja – patřící jinému; tradice, podle níž je Kršnova milovaná Rádhá manželkou jiného muže

parampará – tradice

Párvatí Šivova manželka; horská princezna; povedlo se jí udělat z poustevníka Šivy hospodáře

Pradžápati – otec bytostí; jméno Brahmy nebo jeho manifestace, Kašjapy

prakrti – příroda; výraz pro materiální realitu či samsáru

Prthu – vládce, který domestikoval zemi a nastolil dharmu; Višnuova inkarnace

púnja – jednání, které je v souladu s dharmou a vytváří příznivou karmu

purány – kroniky bohů, králů a mudrců napsané mezi lety 500 až 1500 n. l.

Puru – předek Kuruů; vzal na sebe stáří svého otce Jajátiho, aby se Jajáti mohl těšit z radosti mládí

puruša symbolický kosmický člověk, Duše/Duch; výraz pro duchovní realitu

purušártha stvrzení lidského života prostřednictvím etických (dharma), ekonomických (artha), smyslových (káma) a duchovních (mókša) aktivit

put podzemní říše utrpení vyhrazená bezdětným mužům

putra – syn; přicházející z říše známé jako put

putrí dcera; přicházející z říše známé jako put

Rádhá – Kršnova milovaná žena; pasačka; podle jedné tradice žena jiného muže a podle jiné Kršnova šakti

radžas – neklid a ohnivost vyvolávající kvalita hmoty

rákšasové – démoni; barbaři; duchové divočiny

Rámájana epos, jehož hlavním námětem je Rámův život

ršiové – mudrci; moudří muži, kteří přinesli lidstvu prostřednictvím védských hymnů znalost kosmu

sakhíbháva – emoce, kterou prožívá ta, která se identifikuje s rolí ženské společnice pána (prožívají služebné Rádhy, Kršnovy milované ženy)

samádhi – jógický výraz pro vymanění se z kola života tím, že člověk dokáže rozlišovat mezi materiální a duchovní realitou

sampradája – náboženský řád

sannjása – vzdání se světa, odříkání; čtvrté a poslední stádium života

sannjásí ten, kdo praktikuje sannjásu; poustevník, asketa

Sarasvatí bohyně učení a umění; Brahmova manželka; nosí bílé sárí, drží loutnu, pero, knihu a jezdí na houseru

Satí – první Šivova manželka, která zabila sama sebe upálením za živa, když její otec Dakša urazil jejího manžela tím, že ho nepozval na slavnost obětování

sattva – harmonická a světelná kvalita hmoty

siddha – ten, kdo dosáhl siddhi; dokonalý jógin

siddhi – mystické schopnosti, které umožňují člověku ovládat kosmické síly

Sítá – ctnostná Rámova manželka

smrti – písma založená na lidské paměti, která člověku sdělují, jak správně žít; zahrnují purány a šástry

sthalapurány – místní kroniky

Subrahmanja – variantní jméno Kárttikéji, populární v jižní Indii

Sugríva – král opic či vanarů

Súrja – sluneční bůh

svajamvara starobylý (a již dlouho nepraktikovaný) obyčej, při němž si ženy mohou sami zvolit manžela

svakíja – patřící k témuž; tradice, podle níž je Rádhá Kršnovou polovinou

svarga – nebeská říše; příbytek dévů

Šakti – bohyně, která ztělesňuje materiální energii

šakti – božská síla ztělesněná ženskou formou

šástry – písma, která pomáhají lidem žít plný život (viz též purušártha)

šauk – urdský výraz pro koníčka, příjemný způsob trávení volného času

Šikhandi – mužská podoba Šikhandiní

Šikhandiní – Drupadova dcera vychovaná jako syn; ve svém dalším životě se jmenuje Ambá

Šiva kosmický poustevník; bůh ničení; nosí zvířecí kůže, potírá si tělo popelem, medituje na zasněžených vrcholcích hor, tančí při kremacích, kouří konopí, nosí trojzubec a jezdí na býku; božský prototyp světa se vzdávajícího askety

šivaisté – Šivovi oddaní

šráddha slavnost, při níž se obětuje zemřelým předkům

šruti božské zjevení; védy

šúdra – nejnižší kasta; sluhové a dělníci; ti, kteří slouží společnosti

Šukra vládce planety Venuše

tamas – nehybná a temná kvalita hmoty

tantrik ezoterik či okultista, který materiální svět považuje za projev energie (šakti); usiluje o smyslovou stimulaci a překračuje tabu většinové společnosti ve snaze dosáhnout duchovní síly (viz též vámáčára)

tírthankara – velmi vyspělá duše v džinismu, která dosáhla kaivalji a osvobodila se následováním džinistických doktrín od materiálního světa

trantrismus okultní stránka hinduismu (viz též vámáčára), která pohlíží na tělo a materiální svět jako na médium, skrze nějž lze poznat pravdu

upanájana – přechodový rituál, který připravuje bráhmanského chlapce na védské zasvěcení

upanišady filozofické traktáty vycházející z véd, jejichž hlavním obsahem je hledání nejvyšší pravdy

upapurány – méně významné dodatečné kroniky bohů, králů a mudrců

uttarájana cesta stoupajícího slunce po horizontu směrem na sever od zimního slunovratu do letního slunovratu

vaišja – třetí nejvyšší kasta; zemědělci, pastevci, řemeslníci a obchodníci; ti, kteří zaopatřují společnost

Válin – Sugrívův bratr

váma levý

vámáčára – nekonvenční, okultní tantrická cesta „levé ruky“

vámángí – manželka; „ta, která sedí po levé straně (muže)“

vanara – opice; doslova znamená lesní obyvatel

varny čtyři kasty: ti, kteří učí, ochraňují, zaopatřují a slouží společnosti

Varuna – védský bůh morálky, který později proslul jako vládce moře

védský směr – na védách založený ritualistický náboženský směr, který se přetransformoval ve většinový hinduismus; přírodu považuje za cosi divokého, co je třeba regulovat dharmou; ve své spekulativní podobě (ve védántě) na materiální svět nahlíží jako na klam (májá) zachvacující smysly a učí, že pravdu lze poznat jedině mentálním ovládáním (viz též dakšináčára)

védy – sbírka hymnů zachycujících absolutní pravdu

Véna – král, který opustil dharmu

vičitra – podivný; queer

vidjádharové strážci okultní tradice

Vinájaka – „ten, kdo se zrodil bez přispění muže“; variantní jméno Ganéši

víra – heroická bytost; udatný dobyvatel spirituálních nebo materiálních říší; vztahuje se jak na mudrce, tak na bojovníka

Višnu – kosmický král; bůh, který podporuje svět tím, že nastoluje a udržuje dharmu; zdobí se hedvábím, girlandami, klenoty a santalovou pastou; spočívá na hadovi a létá na orlu; svět stvrzující aspekt hlavního božstva

višnuisté Višnuovi oddaní

vyvrženec – nejnižší příčka v hinduistické kastovní hierarchii