SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Třetí pohlaví a jeho sexualita
Lidé na indickém subkontinentu se, na rozdíl od svých koloniálních vládců, odjakživa setkávali s „třetím“ pohlavím – s lidmi, kteří nebyli „ani muži, ani ženy“, a které označovali jako napumsaka (v sanskrtu) nebo namard (v urdštině). Tyto výrazy se často volně používají pro označení různých skupin, od homosexuálních osob, které se přestrojují, až po heterosexuální transvestity, od transsexuálů až po osoby s transgenderovou identitou. Lze je použít pro kohokoli, kdo „nedělá to, co má člověk dělat“. Mnozí takoví lidé jsou biologicky muži, často homosexuálně či bisexuálně orientovaní, kteří žijí sociálně jako ženy.

Důvody sociálně uznané změny pohlaví se místo od místa liší. Například v severní Karnátace, státu v jižní části Indie, se takové děti mužského i ženského pohlaví zasvěcují bohyni Jéllammě. Nesmí se vdávat a ženit, ani se začlenit do většinové společnosti. Očekává se od nich, že budou sloužit bohyni. Jelikož bohyně Jéllammá podle lidové víry nesnese, aby se jí dotkl muž, jsou jí zasvěcené děti mužského pohlaví nuceny nosit ženský oděv a přijmout ženskou identitu. Jedná se o pohlavně variantní mužské kněžky známé pod označením džógappové, které bývají nazývány též služebnicemi (dévadásí) bohyně Jéllammy. Nosí na hlavě obrázek bohyně Jéllammy, putují z místa na místo nabízejíce požehnání ve jménu této bohyně a vyprošují si almužny.

Vzhledem k nedostatku ekonomické podpory ze strany indické společnosti končí většina dévadásí jako prostitutky nebo prostituti a katamiti.

Někteří mniši mužského pohlaví toto pohlaví mění a „stávají se“ ženami, protože se touží osvobodit z kola života. Šáktové, přívrženci šaktismu, věří, že odmítnutí maskulinity jim umožní identifikovat se s bohyní Tripurasundarí, ženským vyjádřením nejvyššího božského principu. Mniši višnuistického řádu sakhíbháva, o nichž už jsem se zmiňoval, nosí ženský oděv proto, aby se mohli stát společnicemi neboli sakhí Rádhy, oblíbenkyně Kršny, který je jak nejvyšším božským principem, tak nejvyšším mužským principem, a vysloužili si tak boží milost.

Daleko nejznámější sociálně uznávanou skupinou třetího pohlaví v Indii je skupina známá jako hidžrové. Na rozdíl od džógappů sakhí, hidžra není třetím pohlavím pouze sociálně, ale má se za to, že i sexuálně – není to ani muž, ani žena. Není to muž, protože nemá touhu navazovat sexuální vztahy se ženami, a není to ani žena, protože nemá dělohu. Někteří hidžrové, primárně biologicky muži, ojediněle hermafrodité, se dokonce kastrují, protože nemají pro penis žádné využití.

Badatelé a aktivisté, kteří mají sklon definovat hidžry jako přestrojující se homosexuály, transgenderové osoby, eunušské transvestity či pohlavně variantní transsexuály, často přehlížejí fakt, že být hidžrou nepředstavuje pouze sexuální orientaci, nýbrž i dobře definovanou sociální identitu. Zásadní pro přijetí mezi hidžry je slib hidžrovství a přijetí za člena klanu hidžrů, který funguje téměř jako kasta, má své vlastní předpisy, pravidla, rituály a hierarchii.

Předpokladem možnosti stát se hidžrou je erotická touha po příslušnících stejného pohlaví a zároveň touha vystupovat sociálně jako příslušník opačného pohlaví. Jsou-li tyto podmínky splněny, musí adept přijmout nějakého už existujícího hidžru za svého gurua a začít s ním sdílet domácnost neboli gharanu. Guru zasvěcuje novice do způsobu života hidžrů. Ten znamená zpřetrhání všech vazeb s heterosexuálním světem a podřízení se vůli hierarchie. Mužské jméno je nahrazeno ženským, aby došlo k symbolickému znovuzrození. Novic přijímá ženský oděv a ženské vystupování. „Stává se“ ženou, tedy téměř. Králové a šlechtici v minulosti vystupovali v roli patronů hidžrů. Hidžrové působili v jejich vznešených sídlech jako sloužící a souložníci. Někteří hidžrové nacházeli útočiště v chrámech. Dnes už nad sebou záštitu vládců a náboženských institucí nemají, živí se proto žebrotou, zpěvem, tancem, žehnáním a zaříkáváním a veřejnost se k nim staví se směsí úcty, bázně a opovržení.