SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Úvod – Falické, avšak ne plodné

Ve védách se Šiva popisuje jako velký bůh, Mahádéva, který není ničím jiným než Bohem. Podle tantrických spisů Šiva potřebuje velkou Bohyni, Šakti, aby své božství oživil. Dříme jako umrlý, až si Šakti na něj sedne, probudí ho a nutí ho kopulovat. Toto spojení je tak usilovné, že ho Šiva nepřeruší, ani když ho navštěvují mudrci. Neschopni si vysvětlit toto vytrvalé a dosti neskromné spojení, rozhodnou se mudrci rozjímat o Šivovi užívaje přitom představy lingy.

Šivalinga. Bhuvanéšvar (Bhubaneswar). Foto Richard Mag, 2009.

Linga není nic jiného než zobrazení přírodní skály čnící k nebesům, hladký oválný oblázek sebraný z říčního dna anebo dobře obroušená válcová hřídel nebo tyč vetknutá do lístkovité nádobky. Když uctívač vstupuje do chrámu a zpříma hledí na lingu, pak vidí, že nádobka vždy ústí vlevo od lingy a odvádí vodu kapající na tento symbol z kropenky visící od stropu.

Báj vypráví, že prvotní řemeslník Višvakarman stanul před válcovou hřídelí s úmyslem ji opracovat na dokonalý Boží tvar. Avšak došel k závěru, že velkolepost božství není možno uzavřít do žádného svatého obrazce, a tak uložil hřídel do nádobky a prohlásil toto neobrazné znázornění Šivy za lingu – což doslova znamená symbol či přívlastek – tedy za přívlastek něčeho, co žádný přívlastek nemá.

Tento příběh zbavuje lingu všech sexuálních významů. Miliony věřících, kteří skrápějí lingu vodou s velkým citovým pohnutím a oddaností, nejsou schopny spojovat tento pyj s čímkoliv erotickým. Nicméně mnozí badatelé a četná díla, ať již náležejí k védskému či tantrickému učení, ztotožňují Šivův pyj s jeho mužstvím či mužností. Miska představuje dle nich jóni neboli pochvu velké Bohyně. Vdavekchtivým nebo děti milujícím hinduistkám se doporučuje projevovat úctu Šivovi v této podobě. Je tedy snadné ztotožňovat Šivu se staroegyptským bohem plodnosti Minem nebo s římským bohem plodnosti Priapem, jejichž pyj byl rovněž uctíván, tak se toho alespoň dovolávají antropologové a historici, a to jako „zdroj života a libido, jako stvořitel a zázraků činitel“. I když je takové srovnání vyhovující, nesouhlasí s představami vyjádřenými v obrazech, v pověstech a ve filozofii o Šivovi.

Kdyby byl Šiva jednoduše božstvím plodnosti, nebyl by pak jeho sídlem lesní útulek spíše než sněhem zavátý horský velikán? Nebyl by spíše spojován s romantikou a slastí než s rozjímáním a odříkáním? Nenazýval by se spíše stvořitelem než ničitelem? Nebyl by snad zobrazován spíše jako životodárná voda než život beroucí oheň? Je zcela zřejmé, že v symbolice Šivy se skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá.

Na Šivu je třeba se dívat ve světle jak védských, tak tantrických hinduistických škol. První tradice je zahleděná dovnitř a je mnišská. Druhá pak vyhlíží ven a je více světská. Jedna pohlíží na hmotný svět jako na přelud. Ta druhá v něm pak vidí zdroj všech sil a každé moudrosti. Ve védách je velkou Bohyní májá, neboli klam a pokušení, v tantrách potom Šakti, zosobněná síla, božský i boží nástroj. Jak Šiva velké Bohyni odpoví? Proč zavírá oči před jejím kouzlem? A proč se ho ona snaží probudit?

Erotičnost či smyslnost okořeňují pověsti o Šivovi, jeho symboly a obřady. To vzbuzuje pozornost, dráždí smysly, zvedá mysl a poté, co počáteční vzrušení a vybouření pomíjí, je umožněno nenásilné pochopení složitých a překvapivých metafyzických myšlenek zakódovaných do tohoto bohatého bájeslovného slovníku. To, co nakonec vykvétá, je okouzlující porozumění životu osvobozené od strachu ze skutečnosti, že jsme zde, a naplněné pouze mírem, mírem se světem, se sebou samým i mírem s božstvím.