SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Komentář k Nárájana-upanišadu

Tento upanišad hovoří o Nárájanovi, často vystupujícím ve starodávných vyprávěních. Nárájana doslova znamená „Plující v pravodách“.

1.

Nejprve povstává předloha života a jeho udržovatelka – prána1. Pak povstává představová mysl (manas) jakožto individuální vědomí podléhající práně a tím usměrněné v tocích. Dále patero smyslů a pět elementů (prostor, vzduch, oheň, voda a země, která všechno nese).

Pak povstává z Nárájany Brahmá (Stvořitel) a Rudra (Ničitel). Z této trojice se pak rodí Pradžápati (Pán bytostí), jenž se dále dělí na deset částí – Praotce (Manuy) –, kteří vytvořili vše živé: lidi, bohy, zvířata i démony. Z Nárájany povstal také Indra, král bohů, vládnoucí třem světům. Jako vládce bohů vládne dvanácti Áditjům, osmi Vasuům a jedenácti Rudrům, kteří s Pradžápatim a Indrou dohromady čítají 33 bohů védského panteonu.

Vasuové představují osm přírodních božstev: oheň, země, vítr, ovzduší, nebe, měsíc, slunce a hvězdy. Někdy bývají uváděni i následovně: světlo, rozbřesk, vítr, oheň, polárka, měsíc, země a voda.

Rudrové jsou jedenácti bohy v člověku: představují pět orgánů činnosti, pět orgánů smyslů a mysl (manas) jako jedenáctou.

Áditjové jsou dvanácti měsíci v roce a hlavními védskými božstvy: Indra, Višnu, Varuna, Mitra, Dakša, Púšan, Tvaštr, Arjaman, Savitr, Súrja, Amša a Bhaga. Jsou synové matky bohů Aditi.

2.

První část upanišadu pojednává o procesu stvoření, jež povstává z Nárájany, druhá část o tom, že Nárájana je se stvořením totožný.

Nárájana, v touze nebýt Samotným, stvořil vesmír. Utvořiv vše ze Sebe, vše zůstalo Jím. Nárájana samotný je mnohojaký. Pohleď, to On tvoří vše v kročejích času, jediný ve své mnohosti…“

Metra vznikají prostoupením Nárájany do struktur projeveného bytí. Dle nich jsou utkány rytmy veršů, ve kterých zní posvátné mantry. Nejdůležitější védská metra jsou džagatí, trištubh, gájatríanuštubh. Dle nich mají být zpívány védské hymny, aby došly sluchu bohů.2

Šiva je zde chápán jako Rudra, ničitel světů; Šakra je jiné jméno Indrovo, vyskytující se často v Rg-védě; Ašvinové jsou synové Vivasvanta, boha slunce, a Saranjú, jež je planetou Venuší a Tvaštrovou dcerou. Když Slunce (Vivasvant) vychází, tak Venuše (Saranjú) zapadá, a když Venuše vychází, tak zapadá Slunce. Proto dobou, kdy se spojují, je úsvit a soumrak, a v této době zplodili i oba syny, Ašviny. Ašvinové jsou tak vládci úsvitu a soumraku.

Všichni ršiové – tímto oslovením je patrně myšleno sedm velkých védských zřeců a to: Gautama, Bharadvádža, Višvámitra, Džamadagni, Vasištha, Kašjapa a Atri.3

Čas (Kála) je synem boha smrti Jamy. Jama vládne nad světem smrtelníků. Jeho syn, Kála, odměřuje trvání jejich bytí a vládne jejich proměnám. Prostor světových stran je prostor, v němž se šíří bytí do všech světových stran. V něm je utkán svět.

Nárájana je dále jmenován jako nebe – nahoře – i země – dole –, jako zpodobněný i nezpodobněný, projevený i neprojevený brahman.

Vozataj Rudra symbolizuje, že vládne nad všemi částmi člověka jako kočí nad vozem. Věčné Višnuovo obydlí je vaikuntha lóka, Višnuova pláň, brána do světa brahmanu.

4.

Čtvrtá část upanišadu popisuje osmislabičnou mantru Óm namó Nárájanája.

5.

Vaikuntha lóka je dle pozdějších mystických textů ovlivněných tantrickými naukami jeden z mnoha názvů lotosu sahasrára, jenž leží nad temenem hlavy. Zde jsou jóginovy karmy z minulých zrození zcela rozpuštěny. Kršna, vtělení Višnua, je zde nazýván potomkem DévakíMadhusúdany.1. Prána v sanskrtu zahrnuje široký okruh pojmů, od dechu, životního dechu, života až po celý vesmír.

2. Více o nich v dalších upanišadech.

3. Viz Brhadáranjaka-upanišad 2. 2. 4.