SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Nárájana-upanišad

(podle Deussena)

— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —
1.

Stalo se, že Puruša Nárájana zatoužil stvořit tvory.

A tu z jeho touhy povstala prána,

mysl (manas) a skupina smyslů,

prostor, vzduch, oheň a voda,

a také země, jež všechno nese.

Z Nárájany se zrodil Brahmá.

Nárájany se zrodil Rudra.

Nárájany se zrodil Pradžápati.

Nárájany se zrodil Indra.

Nárájany se zrodilo osm Vasuů.

Nárájany se zrodilo jedenáct Rudrů.

Nárájany se zrodilo dvanáct Áditjů.

Všechna božstva (déva), zřecové (rši), védská metra a všichni tvorové vznikají pouze z Nárájany a s Nárájanou opět splynou. Ano, s Nárájanou opět splynou.


2.

Nárájana je ten Věčný, jediný Bůh (déva),

Nárájana je Brahmá,

Nárájana je Šiva,

Nárájana je Šakra,

Nárájana je dvanáct Áditjů,

Nárájana je VásuyAšviny,

Nárájana je všemi zřeci (rši),

Nárájana je časem,

Nárájana je vládcem prostorů světových stran,

Nárájana je dole,

Nárájana je nahoře,

Nárájana je zpodobněný i nezpodobněný,

Nárájana je vnitřní i vnější,

vskutku, Nárájana je celým zdejším vesmírem, vším, co se stalo, i vším, co se má stát. Je nekonečný, neposkvrněný, nevyjádřitelný, neměnný, přirozený, čirý, jediný Bůh; není ničeho kromě Něho.

Nechť Rudra je tvým vozatajem,

tvá mysl otěžemi,

abys mohl směřovat k tomu, nad nějž vyššího není,

k věčnému Višnuovu obydlí,

k věčnému Višnuovu obydlí.


3.

Toto je pravdivé poučení o Nárájanovi. Kdo Nárájana-upanišad studuje, ten se vskutku osvobodí ode všeho strachu, splní se mu všechna přání a vstoupí do všech světů. Uvědoměním si sebe v brahmanu člověk jistě spěje k nesmrtelnosti.


4.

Nejdříve vyslov slabiku óm, následně namó a pak Nárájanája. Óm – jedna slabika –, namó – dvě slabiky – a Nárájanája – pět slabik. To je osmislabičná mantraNárájanovi. Kdo tuto osmislabičnou mantru studuje, dospěje k naplnění svého života bez neštěstí, bude se radovat ze svých potomků, bude úspěšný ve svém konání a bude vlastnit mnoho dobytka. A po tom všem se bude podílet na nesmrtelnosti. Ano, bude se podílet na nesmrtelnosti.


5.

Nárájana splynul v jedno s vnitřní blažeností, brahmanem, Purušou, svatou slabikou sestávající z a-u-m. Tím vznikl óm.

Jógin, jenž toto uzřel,

je od zrodů a sansáry osvobozen.

Kdo uctívá posvátnou formuli Óm namó Nárájanája, ten směřuje do vaikunthy, nebeského obydlí (Višnuova). A toto obydlí je zde (v srdci), jako lotosový květ.1 Sestává plně z poznání, proto je připodobňováno k zablesknuvšímu se blesku.2

Tak zbožný byl Dévakin syn,

natolik zbožný byl Madhusúdana,

(že byl schopen vnímat), jak je řečeno, Nárájanu dlícího ve všech bytostech. Ač sám bez příčiny, Nárájana je příčinou všeho, je nejvyšším brahmanem obsaženém ve zvuku óm.

Kdo studuje tuto hlavní část Atharva-védy, dosáhne spojení s Nárájanou. Ano, dosáhne spojení s Nárájanou. Pokud ji studuje ráno, zničí hříchy spáchané v noci; pokud ji studuje večer, zničí hříchy spáchané ve dne; pokud ji studuje v poledne otočený tváří ke slunci, osvobodí se od důsledků patera hlavních hříchů a patera vedlejších hříchů, a dosáhne cílů, ke kterým spějí všechny védy.


Nárájana ležící na pravodách. „Z Nárájany se zrodil Brahmá“ (na lotosu). Nástěnná malba, višnustický chrám Rámasvámího (Ramaswami), Kumbhakónam. Foto Rasa Ravi, 2007.

1. Viz Čhándógja-upanišad 8. 1. 1.

2. Viz Kéna-upanišad 4. 4.