SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Višnu


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —
Višnu (uprostřed), malba cca 1850. © Victoria and Albert Museum, London.

Višnu je jedním ze tří nejvyšších božstev hinduistického panteonu. Vystupuje již v puránáchitihásách (starobylých pověstech a vyprávěních), předávaných v Indii nejprve ústní, posléze i písemnou tradicí. Vystupuje vždy v roli ochránce bytostí, jež se k Němu obracejí pro splnění svých přání a ochranu před vnějšími i vnitřními démony. Spolu s Brahmou a Šivou tvoří Višnu hlavní trojici bohů. Zatímco Brahmá je stvořitelem a Šiva ničitelem, Višnu je udržovatelem všeho bytí.

Višnu je Vědomí všeho, Vševědomí, Všeuvědomění. V jeho Vědomí je všechno jsoucí, jím je svět udržován; proto je on Všeudržovatelem, Višnuem.

Višnuův svět se nazývá vaikuntha. Je konečným cílem všech bytostí na posvátné pouti za nejvyšším Bytím, Vědomím a Blažeností (sat-čit-ánanda). Do vaikunthy dospívají ti, kteří se oprostili dokonce i od nutnosti oprostit se od čehokoliv. Vaikuntha je místem vykoupení, do ní vtékají řeky bytí, odloživše šat, který předtím nosily pro rozlišení v nižších sférách existence.

Višnu ve své všeobsáhlosti k sobě zve každého a všechny. Vede k němu cesta neulpívání na obrazech odrážejících se ve vědomí, v zrcadle, jež nic nezčeří. Nelze se k němu přiblížit cestou světských úspěchů, cestou snah o rozlišování mentálních obrazů, ani hledáním příčin tu či jinde. Odevzdáváním všech představ jemu se ti, kdož jsou mu drazí, vymaňují ze světů proměn. Nechť odhodíme představy o sobě samých do plamene hořícího v nitru našich srdcí, jako úlitby do obětního ohně! Jen On, jsa bez podoby, se obléká do všech podob. Za Ním v radosti i bolesti kráčejí ti, kteří hledají místo u Višnuových nohou.

Pouze z milosti Višnua člověk stále věří, že je skutečně tím, kým věří, že je.

 

Na Boha bez počátku a konce se zaměřujeme,
skrze všudypřítomnou bytost k němu spějeme,
Višnu, Vědomí všeho skrze vědomí našeho bytí nám dej!